Приемно време:

Кмет на общината:
Понеделник – 14.00 – 17.00ч.

Общинска администрация:
Вторник – 8.00 – 12.00ч. / 13.00 – 17.00ч.
Понеделник, сряда, четвъртък, петък – 14.30 – 17.00ч.

Център за административно обслужване:
понеделник - петък - 8.00 – 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

  
Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване"
Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ:
BG 051РО001-5.2.09 „Алтернативи"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд

на Европейския съюз  
пълен текст

Актуално

Публикувано на 11.07.2014

Заповед №РД-05-213/09.07.2014

 

Публикувано на 10.07.2014

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО

Източник: http://www.namrb.org/?act=news&id=2027

 

Публикувано на 08.07.2014

СЪОБЩЕНИЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГР.КОСТИНБРОД

ОБЯВЯВА
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНО ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
  -   Протокол № 2/ 08.07.2014 год. от заседание на комисията, определена със заповед № РД-05-150/23.05.2014 г. на кмета на Община Костинброд

Публикувано на 04.07.2014
Важно съобщение
Областна дирекция земеделие – Софийска област

Публикувано на 01.07.2014

СЪОБЩЕНИЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГР.КОСТИНБРОД

ОБЯВЯВА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА  -   ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

Публикувано на 23.06.2014

 

Публикувано на 26.05.2014

Уважаеми съграждани,

Община Костинброд Ви информира, че на 26.05.2014г. е получено писмо с изх. № 08-00-1479/26.05.2014г. на МОСВ, с което бяхме уведомени, че УО на ОПОС  не налага финансова корекция в размер на 25% на договор за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводните мрежи и съоръжения по тях за гр.Костинброд“.

Ръководството на община Костинброд  изказва благодарност на УО на ОПОС за проявените професионализъм и обективност, както и на жителите на общината за тяхната подкрепа и доверие.

Уважаеми съграждани,
Благодарим Ви, че бяхме заедно !


Публикувано на 29.04.2014
На 28.04.2014 г., от 18.30 ч. в големия салон на народно читалище „Иван Вазов“ в град Костинброд се състоя среща, организирана от Общинска администрация-Костинброд, на която кмета на община Костинброд запозна обществеността с фактите и обстоятелствата, застрашаващи изпълнението на проект – Воден цикъл – един проект с особено висока обществена значимост както за гр. Костинброд, така и за общината в цялост.
  

Срещата се състоя под посланието – „SOS за Костинброд“ и протече при изключителен интерес от страна на жителите на града. Пред препълнената зала / над 700 души/ кметът на община Костинброд запозна гражданите с проекта – „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд" /„Воден цикъл“/ – неговото реализиране до момента и финансовите корекции които му се налагат от ОПОС към настоящия момент. Присъстваха народни представители от Софийска област, представители от Областна администрация – Софийска област, г-н Спиридон Александров -ръководител на Оперативна програма околна среда /ОПОС/, ръководството на Общинска администрация – Костинброд.

  

На всички жители на град Костинброд, които проявяват съпричастност и интерес към проведената среща предоставяме на вниманието презентацията, която с която кметът на община Костинброд запозна присъстващите с реалната ситуация към момента.

Общинска администрация – Костинброд благодари на всички граждани на община Костинброд за проявения от тях интерес и изявената гражданска позиция, като поема ангажимент, да продължи да отстоява правата на всички жители на община Костинброд в този труден момент.

 

Публикувано на 24.04.2014
ОЧАКВАЙТЕ ФИЛМ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД КОСТИНБРОД

 

SOS ЗА КОСТИНБРОД – ПРЕЗЕНТАЦИЯ (.ppt)

 

Фотогалерия
РЕКИТЕ НА КОСТИНБРОД – ОТ ДЕФЕКТ В ЕФЕКТ

Публикувано на 21.02.2014

  


 

 

Публикувано на 30.05.2014

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ –

На основание Раздел II, т.т.2.2.и т.2.2.10 от Правилника за кандидатстване, приемане и записване на деца в общинските обединени детски заведения и целодневните детски градини на територията на Община Костинброд

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГР.КОСТИНБРОД

ОБЯВЯВА

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ОДЗ И ЦДГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД:

1.Класирането се извърши от комисия определена със заповед на кмета на Община Костинброд на 27.05.2014 год. за всички обявени свободни места.

2.Информация за първото класиране на децата от общинските ОДЗ и ЦДГ е предоставена на директорите на учебните заведения.

2.1.По входящия номер на подаденото заявление и детското заведение където е подадено същото, родителите ще получат информация за резултата от класирането.

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАПИСВАНЕ:

1.Родителите/настойниците могат да запишат всяко класирано дете на място в ОДЗ или ЦДГ в рамките на установения срок за записване – 01.06.2014 г. до 30.06.2014 г.

2.При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

СЛЕДВАЩИ СРОКОВЕ:

  • 01 юли 2014 год. – обявяване на свободните места за второ класиране,

  • 02 юли 2014 год. до 04 юли – подаване на заявления до директорите на детските заведения,

  • 08 юли 2014 год. – обявяване на второто класиране,

  • 09 юли 2014 год. до 18 юли 2014 год. – срок на записване.

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛАСИРАНИЯТА И СПАЗВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ!

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Светла Харалампиева – гл.ексерт „О и З” – 0721/68752

 

Публикувано на 28.05.2014
ОБЯВЛЕНИЕ

Обшинска Администрация Костинброд уведомява заинтересованите лица, че със Заповед РД-17-145/23.05.2014 год. е одобрено попълването на строителните полигони на махали в
     с.Чибаовци:

     „Краището”

     „Вировете”

     „Ширината”

     „Шалавардинци”

     „Марковци”

     и местност „Белидие хан” в с. Градец .

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обявяване, чрез Общинска администрация, до Административен съд София област.

От Общинска администрация

Заповед РД-17-145/23.05.2014 год.
 

 

 

 

Публикувано на 20.05.2014
Заповед № РД-15-62/19.05.2014г.