Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ПОНЕДЕЛНИК ОТ 14.00 ДО 17.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Актуално

Публикувано на 20.04.2015

На 17 април 2015 година  в салона на НЧ“Иван Вазов – 1947“ се проведе тържествен концерт, с който ръководството, учителите и учениците на Първо основно училище „Васил Левски“ гр.Костинброд отбелязаха 160 години от основаването на училището.

На концерта присъстваха заместник кметовете на  Община Костинброд г-н Трайко Младенов и г-н Любен Кънчев,председателя на ОбС Костинброд – г-н Васил Михайлов, зам.областния управител на София област г-н Емил Атанасов, народния представител г-жа Султанка Петрова, представители на РИО, директори на учебни заведения, секретари на народни читалища, много други гости  и граждани.

От свое име лично, от името на кмета на Община Костинброд и от името на цялата общинска администрация г-н Трайко Младенов поздрави учителите , учениците  и       г-жа Даниела Борисова – директор на Първо основно училище „Васил Левски“ гр.Костинброд със светлата годишнина.Той отбеляза, че най-старото учебно заведение в нашата община е пример за силата на  благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното- с любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят, да продължат делото. Такова благородно дело е Първо основно училище „Васил Левски“ гр.Костинброд  което обединява през годините хиляди хора- учители, ученици, техните родители, служители, общественици, допълни той

Г-н Младенов поздрави и всички възпитаници бивши и настоящи. Пожела  им да бъдат добри хора, да успяват със знания и умения и навсякъде, където и да се намират, да се гордеят, че са възпитаници на училището. Благодари  за труда, за талантите, за волята и желанието за успехи, които са принос за авторитета не само на Първо основно училище „Васил Левски“ , но и за цялата община.  

Г-н Младенов прочете и Поздравителен адрес от името на Кмета на общината по повод годишнината.

 

Публикувано на 17.04.2015
На 15. 04.2015 г. в гр.Костинброд официално беше открит рехабилитацоинния участък на път  SFO Костниброд – Пролеша, от км.3+650 до 4+750.Той бе рахабилитиран по "Програма за трансгранично сътрудничество поИПП България – Сърбия", по проект между общините Костинброд – Гаджин хан.На събитието присъстваха областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова, зам.областния управител на Софийска област г-н Емил Атанасов, кмета на община Костинброд г-н Милен Димитров, председателя на общ.съвет Костинброд, кмета на на община Гаджин хан г-н Саша Джорджевич, общински съветници  и други гости.

 

Публикувано на 17.04.2015
Днес Първо основно училище "Васил Левски" гр.Костинброд, празнува 160 години от основаването си!
На всички учители, служители, ученици и родители ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Публикувано на 17.04.2015

„ Всички явили се на интервю кандидат- лични асистенти са преминали успешно интервюто провело се на 16.04.2015г., защото няма участници получили по-малко от 12 точки. За онези, които не са преминали обучение по вече минали програми със социална насоченост, ще бъде организирано такова. Допълнително ще бъде уточнено времето и мястото за провеждането му.

ОБЩИНА/РАЙОН КОСТИНБРОД

Публикувано на 15.04.2015

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ Ви съобщаваме, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на землището на гр.Костинброд, община Костинброд, Софийска област /обяв. в ДВ, бр.26 от 07.04.2015 година.

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по приетите материали и данни пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област /СГКК/ и в клуб на пенсионера ”ЛЮЛЯК”, гр. Костинброд, ІІ – ри район.    

По този повод Ви уведомяваме, че:
1. Подаването на писмени искания и възражения не решава спорове за материално право между собственици на поземлени имоти.
2. Допуснати непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват и поправят по молба на заинтресуваното лице до СГКК след влизането в сила на заповедта за одобряване, като необходимите изменения се извършват по реда на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние.
3. Когато непълнотите и грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри са свързани със спор за материално право, те се корегират от СГКК след решаването на спора по съдебен ред.

Материалите се намират в клуб на пенсионера ”ЛЮЛЯК” гр. Костинброд и Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ: ДО 07.05.2015 г. /ВКЛЮЧИТЕЛНО/.

Справки могат да се правят в клуба на пенсионера ”ЛЮЛЯК”, гр. Костинброд, ул.„Г. С. Раковски” № 1 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. и всеки работен ден от 9.00 до 11.30 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в СГКК-Софийска област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, ет.3.     

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ:ДО 07.05.2015 г. /ВКЛЮЧИТЕЛНО/.

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 

Публикувано на 06.04.2015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“, ДОГОВОР № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  2014BG05M9OP001-2.2015.001 „НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“2014-2020 (ОПРЧР)

 

Публикувано на 03.04.2015
График пролетно почистване

 

Публикувано на 30.03.2015
У В Е Д О М Е Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ръководството на община Костинброд Ви уведомява, че на 31.03.2015 година /вторник/ от 15:00 часа до края на работния ден ще бъде затруднено обслужването на граждани в “Център за информация и услуги на гражданите” поради профилактика на информационната система.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

 

Публикувано на 27.03.2015
СЪОБЩЕНИЕ
Министерството на земеделието и храните организира среща със земеделските производители от София област- кампания 2014/2015 на 08.04.2015, сряда, от 13.00ч. в големия салон на НЧ "Иван Вазов". Лектори на срещата ще бъдат Янислав Янчев – "Директни плащания", Стилян Митев – "ПОК", Златка Възелова и д-р Едита Хюсеин – Томова – "Животновъдство". На срещата ще присъства и зам-министър Цв. Димитров.

Публикувано на 24.03.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (продължение на проект „Подкрепа за достоен живот“ – Личен асистент),

Община Костинброд като Партньор на Агенция за социално подпомагане (АСП) за проекта, информира всички жители на общината, че подаването на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти ще стартира от 27.03.2015г. Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни, т.е. крайният срок за подаване на заявления е 09.04.2015г.

Образците на заявления ще може да намерите и попълните в „Център за информация и услуга на гражданите“ – Деловодство на Общинска администрация – Костинброд.  

От Общинска администрация

 

Публикувано на 18.03.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГР.КОСТИНБРОД

ПРОЦЕДУРИ ПО КАНДИДАТСТВАНЕ:

Свободните места за прием на децата за новата учебна година се обявяват от директора на съответната ОДЗ и ЦДГ на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на съответните детски заведения В СРОК ДО 31 МАРТ на текущата година.

1.Необходимият документ при кандидатстване е попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ по образец

2.Заявленията се подават до директора на едно от детските заведения и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.

3.Заявленията се подават в периода: 01.04.2015 г. до 10.05.2015 г. до директора.

ПРОЦЕДУРИ ПО КЛАСИРАНЕ:

1.Класирането се извършва по график, който се определя от Общинска администрация.

1.1.Графикът се публикува на сайта та Община Костинброд и се обявява на видно място в детските заведения от директора на ОДЗ и ЦДГ.

2.Класирането се извършва от комисия за всички обявени свободни места.

3.Информация за първото класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред ОДЗ и ЦДГ на 31 МАЙ 2015 г.

4.В 10-дневен срок от обявяването на списъците, родителите/настойниците на приетите деца писмено потвърждават записването при директора на съответното детско заведение, като подават заявление за прием по образец, което се съпровожда с необходимите докуметни доказващи общи и социални критерии.

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАПИСВАНЕ:

1.Родителите/настойниците могат да запишат всяко класирано дете на място в ОДЗ или ЦДГ в рамките на установения срок за записване – 01.06.2015 г. до 30.06.2015 г.

2.При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ Е ДА СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛАСИРАНИЯТА И ДА СПАЗВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ!

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Светла Харалампиева – гл.ексерт „О и З” – 0721/68752

СЪОБЩЕНИЕ – СВОБОДНИ МЕСТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Публикувано на 17.03.2015

 

Публикувано на 11.03.2015
УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Публикувано на 05.03.2015

ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
 

Публикувано на 05.03.2015
На 3 март – Националния празник на Република България се проведе тържествено честване на празника на  пл.“Иван Вазов“.

В него участие взеха представителна рота от военно формирование 34420, ученици от СОУ „Д-р П.Берон“ и Първо основно училище“Васил Левски“Самодейци от НЧ“Иван Вазов“,НЧ“Заря“, НЧ“Св.Св.Кирил и Методий“

В словото си по повод празника Кмета на община Костинброд г-н Милен Димитров изтъкна значимостта и святостта на този ден, както и в исторически така и в морален аспект.Подчерта  уроците , на които ни учи и обърна внимание на героизма, с койте е отвоювана свободата.

Празника беше почетен от заместник кметовете на Община Костинброд – г-н Трайко Младенов, г-н Димитър Петров и г-н Любен Кънчев, Секретаря на Община Костинброд г-н Боби Бачев,Председателя на Общинския съвет г-н Васил Михайлов, общински съветници от ПП ГЕРБ, кметове на кметства, както и много граждани и гости.

Венец пред паметника на загиналите беше поднесен от името на кмета на общината,полифлора беше поднесена от Общинското ръководство на ПП ГЕРБ. Гражданите и гостите поставиха и много цветя пред паметника


На първи март в салона на Народно читалище „Заря -1914“ гр.Костинброд се проведе традиционния концерт по повод – Международния ден на любителското творчество.В концерта взеха участие състави и групи от НЧ“Иван Вазов“,НЧ“Заря“, НЧ“Св.Св.Кирил и Методий“,НЧ“Нов Живот“ с.Петърч, НЧ“Г.С.Раковски“ с.Драговищица,НЧ“Труд и просвета“ с.Градец,НЧ“Разум“ с.Опицвет, както и танцьори от СОУ „Д-р П.Берон“ гр.Костинброд.

Приветствие по повод празника пред участниците в концерта и многобройната публика поднесе г-н Трайко Младенов – Зам.кмет на Община Костинброд.

Беше прочетен и поздравителен адрес от името на кмета на Общината – г-н Милен Димитров, в който се казва:

„Уважаеми самодейци от община Костинброд,
Позволете ми в качеството си на кмет на община Костинброд да Ви поздравя  по повод 1 март – Ден на любителското художествено творчество!

                Честит празник на всички Вас, които правите празниците на другите и за които най-голямата награда са аплодисментите и радостта в очите на хората!

                С гордост може да се похвалим, че нашите самодейци от община Костинброд развиват целенасочена културно-просветна дейност и постигат отлични резултати.

                Многобройни са участията на всички състави в концертни програми и спектакли на територията на община Костинброд, във фестивали и конкурси в страната и чужбина.

                Уважаеми самодейци, благодарение на работата на всички Вас, изкуството присъства в живота ни всеки ден.

                Вие, не само го изразявате, Вие участвате в неговото популяризиране и правите жителите на общината съпричастни с българската култура и творчески традиции.

                Бъдете здрави, все така трудолюбиви, ентусиазирани и всеотдайни!“

Поздравителен адрес беше прочетен и от името на депутатите от ПП ГЕРБ в 43 НС


На 28.02.2015 година в Първи район на града традиционно се проведе празника ТОДОРОВДЕН.

На него взеха участие близо тридесет животни, които се състезаваха в категориите „ТАКЪМИ“ И „НАДТЕГЛЯНЕ“

Участниците бяха оценявани от жури в състав: Веселина Соколова и Валя Павлова от секция  „Коневъдство“ при Института по животновъдни науки гр.Костинброд и д-р Борислав Григоров от областната ветеринарна служба.

В празничната програма се представиха  самодейците от танцов състав „Ритми“при НЧ“Св.Св.Кирил и Методий“ и певческата група при НЧ“Заря – 1914“.

Празника беше уважен от г-н Трайко Младенов – зам.кмет на община Костинброд и общински съветници.

Класирането в отделните категории е както следва:

Категория „ТАКЪМИ“

Първо място – Валери Станков с кон Марта

Второ място – Валентин Стефанов с кон Боби

Трето място – Георги Николов с кон Роска

Категория „НАДТЕГЛЯНЕ“

До 500 кг.

Първо място – Иван Иванов с кон Мая

Второ място – Борислав Петров с кон Вихър

Трето място – Игнат Атанасов с кон Мартин

До 700 кг.

Първо място – Нели Николова с кон Мечо

Второ място – Росен Стоянов с кон Денис

Трето място – Димитър Рангелов с кон Вихър

Над 700 кг.

Първо място – Мирослав Николов с кон Орландо

Второ място – Божидар Миланов с кон Ханко

Трето място – Георги Николов с кон Роска

Приза за най-млад участник отиде при Денис Бисеров , а за най-възрастен при Любен Рашков
 

Публикувано на 05.03.2015
Формули и правила за разпределение на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в общинските училища и общинските детски заведения
 

Публикувано на 19.02.2015
Във връзка със започналата кампания за деклариране и плащане на данъци и осигуровки, Националната агенция за приходите организира кампания за запознаване на данъкоплатците и осигурителите с особеностите при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски , както и с важните изменения в данъчното и осигурително законодателство.

Работната среща на която могат да присъстват счетоводители, самоосигуряващи се лица, в т.ч.земеделски производители, наемодатели и други заинтересовани лица, както и представители на местните медии, ще се проведе на 09.03.2015г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов“.

Работна програма:
1.Кампанията за деклариране и плащане на данъци и осигуровки – особености и нови моменти
2.Важни промени в данъчното и осигурително законодателство за 2015г.
     Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
    -Нови моменти за ползване на данъчни облекчения
    -Подаване на данъчни декларации с ПИК
    Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
    Промени в Закона за данък върху добавената стойност
    Промени в Закона за местните данъци и такси
    -Нов ред за деклариране на недвижими имоти и превозни средства
    Промени в осигурителното законодателство
3.Особености на данъчното облагане и осигуряване на самоосигуряващите се лица, упражняващи свободни професии, земеделските производители, лицата упражняващи медицински практики, облагане на наемодателите.
Предстоящи промени в регистрацията, данъчното облагане и осигуряване на земеделските производители и стопани.

Публикувано на 10.02.2015

 У В Е Д О М Л Е Н И Е
от
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНБРОД

УВАЖАЕМИ   ГРАЖДАНИ,
Във връзка с НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ Ви уведомяваме, че на 12.02.2015 година /четвъртък/ от 18:30 часа в малък салон на НЧ „Иван Вазов“ гр. Костинброд ще се проведе повторно обсъждане и запознаване с условията за кандидастване по програмата.

Уведомяваме Ви, че допустими блокове за кандидастване на територията на  Община Костинброд са:

БЛОК

АДРЕС

БРОЙ АПРТАМЕНТИ

1

Военен блок

ул. „Димчо Дебелянов“

84

2

Блок

ул. „Охрид“ № 9

65

3

Блок № 1

кв. Зора

63

4

Блок № 3

Кв. Зора

48

5

Блок № 9

кв. „Зора“

48

6

Блок-Захари Зограф

ул. „Йорадн Йовков“

45

Всички кандидати, отговарящи на условията са поканени!
 

Публикувано на 28.01.2015
Община Костинброд стартира информационна кампания "Не на вандализма!"

 

 

Публикувано на 19.11.2014

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2013г. и ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2015г.

Община Костинброд обявява телефонна линия за мнения, предложения на гражданите.

Публичното обсъждане на отчет 2013г. и проектобюджет на Община гр.Костинброд за 2015г. се организира за единадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за публичните финанси публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

На тел. 0721/68-741, на електронен адрес : obshtina@kbrod.net, на Интернет страницата на Общината: www.kostinbrod.bg и чрез Центъра за Услуги и Информация на Гражданите и бизнес средите могат да отправят своите питания, предават своите идеи, предложения и мнения за проектобюджет’2015г.

Заключителният етап на публичното обсъждане на отчет 2013г. и проект за бюджет 2015г. ще се проведе на 27/11/2014г. от 17.30 часа в малкия салон на Народно читалище ,,Ив.Вазов-1947” II район на града.

Община град Костинброд кани всички граждани, които се интересуват как ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват контрол, да вземат участие или да се обадят на посочения телефон. Материалите за публичното обсъждане ще бъдат поставени на разположение от 19 ноември 2014г. и на информационното табло в сградата на администрацията I етаж.

За Ваше улеснение материалите се публикуват и на интернет-страницата на Общината.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2013г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2015г.

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013 год.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА, ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ЗЕМЯ С ЛИМИТНИ СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОДИНА  – ПРОЕКТ НА ЛИМИТЕН СПИСЪК  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Публикувано на 26.05.2014

Уважаеми съграждани,

Община Костинброд Ви информира, че на 26.05.2014г. е получено писмо с изх. № 08-00-1479/26.05.2014г. на МОСВ, с което бяхме уведомени, че УО на ОПОС  не налага финансова корекция в размер на 25% на договор за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводните мрежи и съоръжения по тях за гр.Костинброд“.

Ръководството на община Костинброд  изказва благодарност на УО на ОПОС за проявените професионализъм и обективност, както и на жителите на общината за тяхната подкрепа и доверие.

Уважаеми съграждани,
Благодарим Ви, че бяхме заедно !


Публикувано на 29.04.2014
На 28.04.2014 г., от 18.30 ч. в големия салон на народно читалище „Иван Вазов“ в град Костинброд се състоя среща, организирана от Общинска администрация-Костинброд, на която кмета на община Костинброд запозна обществеността с фактите и обстоятелствата, застрашаващи изпълнението на проект – Воден цикъл – един проект с особено висока обществена значимост както за гр. Костинброд, така и за общината в цялост.

Срещата се състоя под посланието – „SOS за Костинброд“ и протече при изключителен интерес от страна на жителите на града. Пред препълнената зала / над 700 души/ кметът на община Костинброд запозна гражданите с проекта – „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд" /„Воден цикъл“/ – неговото реализиране до момента и финансовите корекции които му се налагат от ОПОС към настоящия момент. Присъстваха народни представители от Софийска област, представители от Областна администрация – Софийска област, г-н Спиридон Александров -ръководител на Оперативна програма околна среда /ОПОС/, ръководството на Общинска администрация – Костинброд.

  

На всички жители на град Костинброд, които проявяват съпричастност и интерес към проведената среща предоставяме на вниманието презентацията, която с която кметът на община Костинброд запозна присъстващите с реалната ситуация към момента.

Общинска администрация – Костинброд благодари на всички граждани на община Костинброд за проявения от тях интерес и изявената гражданска позиция, като поема ангажимент, да продължи да отстоява правата на всички жители на община Костинброд в този труден момент.

 

Публикувано на 24.04.2014
ОЧАКВАЙТЕ ФИЛМ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД КОСТИНБРОД

 

SOS ЗА КОСТИНБРОД – ПРЕЗЕНТАЦИЯ (.ppt)

Фотогалерия
РЕКИТЕ НА КОСТИНБРОД – ОТ ДЕФЕКТ В ЕФЕКТ

Публикувано на 21.02.2014