Дирекция “Финансово-стопанска дейност, административно-правно, информационно и техническо обслужване”

  • Отдел “Финансово-стопанска дейност“
  • Отдел “Административно-правно, информационно и техническо обслужване”
    • Център за услуги и информация на гражданите

Дирекция “Устройство на територията, управление на собствеността, оперативни програми и проекти, приходи и администриране на местни данъци и такси, социални и хуманитарни дейности, опазване на околната среда и ГРАО”

  • Отдел “Устройство на територията и управление на собствеността“
  • Отдел “Оперативни програми и проекти“
  • Отдел “Приходи и администриране на местни данъци и такси“

Общински инспекторат

Социален патронаж

Дневен център за работа с деца на улицата

Център за обществена подкрепа

Център за социална рехабилитация и интеграция