Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

ВОЕНЕН ОТДЕЛ И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

09.11.2016

О Б Я В А

За провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица , завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи за кандидатстване- справка в сайта на Министерството на отбраната:

www.mod.bg или в офиса за военен отчет в община Костинброд (стая № 8).

Работното време на офиса е вторник и четвъртък от 09.00ч. до 16.00ч.

Телефон: 0887/565246.

Краен срок за подаване на документи – 02.12.2016г.

 

29.07.2016

О  Б  Я  В  А

За длъжности за приемане на служба в доброволния резерв чрез конкурс на длъжности във военни формирования на Съвместно командване на силите, Военноморски сили и Централно военно окръжие.
За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната: www.mod.bg или в офиса за военен отчет в община Костинброд (стая № 8).

Работното време на офиса е вторник и четвъртък от 09.00ч. до 16.00ч.

Краен срок за подаване на документи – 14.09.2016г.

В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности във военните формирования, но само в една от посочените структури (Съвместно командване на силите, Военноморски сили или Централно военно окръжие).

 

07.04.2016

О  Б  Я  В  А
За вакантни длъжности за приемане на военна служба чрез конкурс на длъжности за войници в Националната гвардейска част – гр. София.  За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната: www.mod.bg или в офиса за военен отчет в община Костинброд (стая № 8).

Работното време на офиса е вторник и четвъртък от 08.30ч. до 16.30ч.
Краен срок за подаване на документи – 05.05.2016г.

 

01.04.2016

О  Б  Я  В  А
За вакантни длъжности за приемане на военна служба чрез конкурс на длъжности за войници във Военновъздушните сили

О  Б  Я  В  А
За вакантни длъжности за приемане на военна служба чрез конкурс на длъжности за войници във Военновъздушните сили

 

22.03.2016

О  Б  Я  В  А
За провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица , завършили граждански висши училища в страната и в чужбина За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи за кандидатстване- справка в сайта на Министерството на отбраната: www.mod.bg или в офиса за военен отчет в община Костинброд (стая № 8). Работното време на офиса е вторник и четвъртък от 09.00ч. до 16.00ч. Краен срок за подаване на документи – 12.04.2016г.

 

16.02.2016

С решение №-238/12.10.2012 год. на Общински съвет Костинброд е одобрено създаването на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Костинброд с Наименование – „ФЕНИКС“

Доброволното формирование е определено да бъде в състав от 15 човека.

В съответствие с изискванията на чл. 18 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г. и Обн. ДВ бр. 50 03.07.2012 г. за осигуряване на своевременното привличане на доброволците за участие в спасителни и аварийно – възстановителни работи кметът на Община Костинброд издаде заповед за създаването на екип от доброволци.

Кандидат за доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1.формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 2

2.медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

3.справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

4.свидетелство за съдимост;

5.копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6.писмено съгласие на работодателя за заетите по трудово или служебно правоотношение;

7.декларация за съгласие за обработка на лични данни

8.Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подадено всеки работен ден в деловодството на община Костинброд на ул. „Охрид” № 1.

Срок за подаване на документите – до 15.03.2016 год.

Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината.

Доброволците поддържат готовност за явяване за изпълнение на задачи, свързани със защита здравето и живота на хората, като:

1.предупреждение;

2.изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;

3.оповестяване;

4.спасителни операции;

5.ограничаване и ликвидиране на пожари;

6.операции по издирване и спасяване;

7.извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

8.оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

9.разсредоточаване на културни и материални ценности;

10.други операции, свързани със защитата.

Приложение 1

Приложение 2

 

14.03.2014
Препоръки за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации

 

28.01.2016
О  Б  Я  В  А
За вакантни длъжности за приемане на военна служба чрез конкурс на длъжности за войници във Военноморските сили и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”-Варна

О  Б  Я  В  А
За вакантни длъжности за приемане на военна служба чрез конкурс на длъжности за войници в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

2487 посещения общо 3 посещения за деня