04.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  калкулант-домакин  в Домашен социален патронаж при Общинска администрация Костинброд.

03.09.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „социален работник“  в ЦСРИ към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен подбор за длъжността „Социален работник“ в  ЦСРИ гр.Костинброд към Община Костинброд

31.08.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „рехабилитатор“  в ЦСРИ към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността „Рехабилитатор“ в  ЦСРИ гр.Костинброд към Община Костинброд

03.08.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността главен специалист „Документооборот“ в ОА  Костинброд

02.08.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник“- в ЦСРИ – гр. Костинброд

25.07.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност ръководител на звено вътрешен одит  в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  вътрешен одитор в Общинска администрация Костинброд.

13.07.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност рехабилитатор в Център за социална рехабилитация и интеграция при Общинска администрация Костинброд.

12.07.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  старши експерт „Сигурност на информацията, управление при кризи и  ОМП“ в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  главен специалист  „Документооборот“ в  Общинска администрация гр. Костинброд.

26.06.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  главен инженер в Общинска администрация Костинброд

22.05.2018
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността „Директор ДГ“ в  ДГ „Виолина“с.Петърч

Комисията, назначена за провеждане на конкурса класира кандидатите на база получените окончателни резултати както следва:
На първо място : Весела Манова  с …441 т.

Александър Ненов:
Председател на конкурсната комисия
Дата:22.05.2018 г.
гр. Костинброд

03.05.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „директор ДГ“ в ДГ „Виолина“-с.Петърч

30.04.2018
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен  подбор за длъжността „психолог“ в ЦСРИ към  ОА Костинброд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността психолог в ЦСРИ към  община Костинброд

25.04.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  служител „Защита на личните данни“ в Общинска администрация Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  специалист „Обществен ред, сигурност и защита на културно-историческото наследство“ в Общинска администрация Костинброд

19.04.2018
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността старши експерт „ОП и П“  в дирекция „ОП, ОП и П” при общинска администрация Костинброд

18.04.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт „ОП и П“ в дирекция „ОП, ОП и П” при общинска администрация Костинброд

17.04.2018
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността юрисконсулт  в дирекция „ОП, ОП и П” при общинска администрация Костинброд

16.04.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността юрисконсулт  в дирекция „ОП, ОП и П” при общинска администрация Костинброд

03.04.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  рехабилитатор в Център за социална рехабилитация и интеграция към  Общинска администрация Костинброд.

29.03.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция при Общинска администрация Костинброд.

27.03.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „Директор на ДГ “– в  Детска градина „Виолина“-с.Петърч,община Костинброд.

19.03.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  старши експерт- „ОП и П“ в Общинска администрация Костинброд.
Общинска администрация Костинброд – община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1,
О Б Я В Я В А:
Удължава се срока за подаване на документи  за участие в конкурса за длъжност старши експерт „ОП и П“ до 16.04.2018 г,включително до 17.00 часа.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  юрисконсулт в Общинска администрация Костинброд.
Общинска администрация Костинброд – община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1,
О Б Я В Я В А:
Удължава се срока за подаване на документи за учстие в конкурса за длъжност „юрисконсулт“ до 16.04.2018 г., включително до 17.00 часа.

26.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност служител „Обществен ред и сигурност,защита на културно историческото наследство и личните данни“  в Общинска администрация Костинброд.

16.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  старши експерт- „ОП и П“ в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  юрисконсулт в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  старши специалист „Оперативни програми и проекти и  информационни технологии“ в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност логопед в Център за обществена подкрепа при Общинска администрация Костинброд.

15.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши експерт „Строителство“ в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши специалист – инспектор  в Общински инспекторат към Общинска администрация гр. Костинброд.

29.12.2017
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция „УТ,ОС,С,СК,ИИ,ИП и Е”и главен архитект в дирекция „УТ,ОС,С,СК,ИИ,ИП и Е” при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността началник отдел „С, СК,ИИ,ИП и Е” в дирекция „УТ,ОС,С,СК,ИИ,ИП и Е” при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността младши експерт „ОП и П” в дирекция „ОП,ОП и П” при общинска администрация Костинброд

28.12.2017
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността началник отдел „СХД” в  отдел „СХД” при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция „ОП, ОП и П” в дирекция „ОП,ОП и П” при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция „ТТО и ОМП” в дирекция „ТТО и ОМП” при общинска администрация Костинброд

22.12.2017
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността началник отдел „АИО е ГРАО” в отдел „АИО и ГРАО” при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция „ФСД” в дирекция „ФСД” при общинска администрация Костинброд

21.12.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт „ОП и П“ в  дирекция„ОП,ОП и П“  при общинска администрация Костинброд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността директор на дирекция „С, СК, ИИ, ИП и Е“ в  дирекция „ С, СК, ИИ, ИП и Е“  при общинска администрация Костинброд

съобщение допускане и недопускане до конкурс

19.12.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността директор на дирекция „ТТО и ОМП“ в  дирекция „ТТО и ОМП“  при общинска администрация Костинброд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността  началник отдел „СХД“ в  отдел „СХД“  при общинска администрация Костинброд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността директор на дирекция „ОП, ОП и П“ в  дирекция „ОП, ОП и П“  при общинска администрация Костинброд

08.12.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност младши експерт „Кадастър и регулация“ в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност младши експерт „Информационни технологии“ в Общинска администрация Костинброд.

04.12.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността директор на дирекция „УТ, ОС, С, СК, ИИ, ИП и Е” и главен архитект при общинска администрация Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността младши експерт „Оперативни програми и проекти” при общинска администрация Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността началник отдел „Строителство, строителен контрол, инженерна инфраструктура, инвестиционно проектиране и екология” при общинска администрация Костинброд

01.12.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността директор на дирекция „Обществени поръчки, оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт  при общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността директор на дирекция „Транспорт, техническо обслужване и  отбранително-мобилизационвна подготовка”  при общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността началник отдел „Социални и хуманитарни дейности “  при общинска администрация Костинброд

30.11.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността директор на дирекция „УТ, ОС, С, СК, ИИ, ИП и Е” при общинска администрация Костинброд.

27.11.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността началник отдел „Административно-информационно обслужване и ГРАО” при общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността директор на дирекция „УТ, ОС, С, СК, ИИ, ИП и Е”  при общинска администрация Костинброд.

ОТНОСНО: конкурс за длъжността директор на дирекция „Финансово счетоводни дейности”  при общинска администрация Костинброд.

13.11.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността  младши експерт-счетоводител в дирекция „ФСД и АПИТО” при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността „младщи експерт-счетоводител“ в  Общинска администрация Костинброд

Комисията, назначена за провеждане на конкурса класира кандидатите на база получените окончателни резултати както следва:
На първо място : Ина Почеканска

Анита  Кръстанова:
Председател на конкурсната комисия
Дата:13.11.2017 г.
гр. Костинброд

 

07.11.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „рехабилитатор“ в ЦСРИ -гр.Костинброд, към община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността „рехабилитатор“ в Център за социална рехабилитация и интеграция при общинска администрация Костинброд

19.10.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  секретар МКБППМН и социални дейности в Общинска администрация Костинброд.

18.10.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „социален работник“ в ЦОП „Промяна“-гр.Костинброд, към община Костинброд

18.10.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността главен инспектор „Екология, Горско и Селско стопанство“ в дирекция „УТ, УС, С, ОП и П, МДТ, СХД, ООС и ГРАО” при общинска администрация Костинброд

10.10.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши експерт- счетоводител в Общинска администрация Костинброд.

04.10.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност за „Рехабилитатор“- в ЦСРИ – гр. Костинброд

29.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността главен инспектор „Екология, Горско и Селско стопанство“ в дирекция „УТ, УС, С, Е, МДТ, СХД, ООС и ГРАО“ при администрацията на община Костинброд

12.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „социален работник“  в ЦОП – гр. Костинброд

31.08.2017 г.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността „социален работник“ в Център за социална рехабилитация и интеграция при общинска администрация Костинброд

31.08.2017 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „социален работник“ в ЦСРИ  при общинска администрация Костинброд

29.08.2017
Извлечение от протокол за конкурс длъжност педагог ЦОП

28.08.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „педагог“ в ЦОП при общинска администрация Костинброд

28.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „Директор на ДГ “– в  Детска градина „Детелина“-с.Драговищица,община Костинброд.

27.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник“- в ЦСРИ – гр. Костинброд

14.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност за „педагог“ в ЦОП – гр. Костинброд

14.07.2017
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността „педагог“ в Център за обществена подкрепа при общинска администрация Костинброд

12.07.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „педагог“ в ЦОП  при общинска администрация Костинброд

08.06.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „педагог“  в ЦОП – гр. Костинброд

10296 посещения общо 10 посещения за деня