Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Конкурси

28.07.2017 

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „Директор на ДГ “– в  Детска градина „Детелина“-с.Драговищица,община Костинброд.

27.07.2017 

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник“- в ЦСРИ – гр. Костинброд

14.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност за „педагог“ в ЦОП – гр. Костинброд

 

14.07.2017

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността „педагог“ в Център за обществена подкрепа при общинска администрация Костинброд

 

12.07.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „педагог“ в ЦОП  при общинска администрация Костинброд

08.06.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „педагог“  в ЦОП – гр. Костинброд

 

07.06.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „педагог“ в ЦОП  при общинска администрация Костинброд

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ И РЕШЕНИЕ, :

Допуснати до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Петя  Ангелова

Не отговаря на изискв. за образование

 

 

                                                        Председетел на конкурсната комисия:

                                                        /Анастасия Попова-директор на ЦОП/

 

05.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „педагог“  в ЦОП – гр. Костинброд

19.04.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „Рехабилитатор“- в ЦСРИ – гр. Костинброд

04.04.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „психолог“ в ЦСРИ  при общинска администрация Костинброд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „хигиенист“ в ЦСРИ  при общинска администрация Костинброд

О Б Я В Л Е Н И Е
ЗА  РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ПСИХОЛОГ  В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ  ПРИ ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Конкурсната комисия обявява  за спечелил конкурса  Владимир Лазов.

О Б Я В Л Е Н И Е
ЗА  РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ХИГИЕНИСТ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ  ПРИ ОБЩИНА КОСТИНБРОД
Конкурсната комисия обявява  за спечелила  конкурса Роза Трайкова .

 

09.03.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: свободна  длъжност за медицинска сестра за СУ „Д-р Петър Берон“-гр.Костинброд .

Общинска администрация Костинброд – община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1

О Б Я В Я В А:

І. Една  свободна позиция за  длъжност – Медицинска сестра по трудово правоотношение в СУ „Д-р  П. Берон“ гр.Костинброд.

ІІ. Кратко описание на длъжността:

Осигуряване на медицинско обслужване  на учениците в учебното заведение и създаване на оптимални условия за нормалното им физическо и психическо развитие.Организиране на провеждането на всички видове здравни мероприятия и поддържане на образцов  ред и хичиена в сградата и двора.

ІІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен– висше-бакалавър или магистър;
 • професионален опит – не се изисква;
 • ранг – не се изисква.

  1.2.      Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • професионална област – медицина;
 • компютърни умения.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

2.1.         Ориентация към резултати.

2.2.         Работа в екип.

2.3.         Фокус към клиента(вътрешен/външен).

2.4.         Комуникационна компетентност.

2.5.         Профисионална компетентност.

          ІV. Начин на провеждане:

1.  Първи етап/единствен/  е подбор по документи.

V. Необходими документи за кандидатстване:

 1.  Заявление за  участие в подбора.

 2.  Мотивационно писмо.

 3.  Автобиография.

 4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.

5.  Копия от документите за придобита допълнителна квалификация.

6. Копия  от документи  за удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в подбора се приемат всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на, община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1 – „Център за услуги и информация на гражданите”, ет. 1, ст. №12.

Кандидатите подават необходимите документи за участие в подбора – лично или чрез упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно.

При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

VІІ. Лице за контакти:

            Румяна Ицева– гл. експерт „ ЧР и ТРЗ”

            Телефон за контакти: 0721/68743

VІІІ. Краен срок за подаване на документите – 09.04.2017г.

ІХ. Основната месечна заплата за длъжността   550.00 лв.

 

08.03.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: свободна  длъжност за Младши инспектор „Екология, горско и селско стопанство“- в  Общинска администрация – гр. Костинброд.

Общинска администрация Костинброд – община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1

О Б Я В Я В А:

І. Една  свободна позиция за  длъжност – Младши инспектор„Екология, горско и селско стопанство“ по трудово правоотношение.

ІІ. Кратко описание на длъжността:

Съдейства в рамките на нормативните  документи за подобряване чистотата и опазване на околната  среда в общината.

Осъществява контролна дейност в областта на екологията, чистотта, селкото и горсско стапанство.

ІІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен– висше-бакалавър или магистър;
 • професионален опит – не се изисква;
 • ранг – не се изисква.

  1.2.      Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • професионална област – екология;
 • компютърни умения.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

2.1.         Ориентация към резултати.

2.2.         Работа в екип.

2.3.         Фокус към клиента(вътрешен/външен).

2.4.         Комуникационна компетентност.

2.5.         Профисионална компетентност.

          ІV. Начин на провеждане:

1.  Първи етап/единствен/  е подбор по документи.

V. Необходими документи за кандидатстване:

 1.  Заявление за  участие в подбора.

 2.  Мотивационно писмо.

 3.  Автобиография.

 4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.

5.  Копия от документите за придобита допълнителна квалификация.

6. Копия  от документи  за удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в подбора се приемат всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на, община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1 – „Център за услуги и информация на гражданите”, ет. 1, ст. №12.

Кандидатите подават необходимите документи за участие в подбора – лично или чрез упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно.

При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

VІІ. Лице за контакти:

            Румяна Ицева– гл. експерт „ ЧР и ТРЗ”

            Телефон за контакти: 0721/68743

VІІІ. Краен срок за подаване на документите – 08.04.2017г.

ІХ. Основната месечна заплата за длъжността  от 460 лв до 650 лв.

 

02.03.2017

ОБЯВЛЕНИЕ
ОТНОСНО: свободна  длъжност за „Психолог“- в ЦСРИ – гр. Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ 
ОТНОСНО: свободна  длъжност за „хигиенист“  в ЦСРИ – гр. Костинброд

 

02.03.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Рехабилитатор“- в ЦСРИ – гр. Костинброд

Общинска администрация Костинброд – община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1, с оглед спазване на изискванията заложени в глава ІІ-ра, т.3 от Процедурата за набиране и подбор на персонал в Център за социална рехабилитация и интеграция – град Костинброд

О Б Я В Я В А:

І.Една свободна позиция за длъжността – „Рехабилитатор“  в  „Център за социална рехабилитация и интеграция” гр. Костинброд по трудово правоотношение.

ІІ. Кратко описание на длъжността:

Осигуряване на медицинско обслужване на потребителите на услугите, предлагащи се  в  „ЦСРИ” гр. Костинброд и наличие на компютърни умения.

ІІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен– висше-бакалавър или магистър;
 • професионален опит – не се изисква ;
 • ранг – не се изисква.

1.2.Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • професионална област – медицина;
 • компютърни умения

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

2.1             Ориентация към резултати;

 1.     Работа в екип.
 2.           Фокус към клиента(вътрешен/външен).
 3.           Комуникационна компетентност.
 4.           Профисионална компетентност

          ІV. Начин на провеждане:

1.  Първи етап/единствен/  е подбор по документи.

V. Необходими документи за кандидатстване:

 1.  Заявление за участие в конкурс.

 2.  Мотивационно писмо.

 3.  Автобиография.

 4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.

5.  Копия от документите за придобита допълнителна квалификация

6. Копия  от документи  за удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на, община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1 – „Център за услуги и информация на гражданите”, ет. 1, ст. №12.

Кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса – лично или чрез упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно.

При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

VІІ. Лице за контакти:

            Румяна Ицева– гл. експерт „ ЧР и ТРЗ”

            Телефон за контакти: 0721/68743

VІІІ. Краен срок за подаване на документите – 02.04.2017г.

ІХ. Основната месечна заплата за длъжността  от 460 лв до 650  лв.

 

27.07.2017
О Б Я В Л Е Н И Е ЗА  РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ  В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ  ПРИ ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Конкурсната комисия обявява  за спечелил конкурса  Димитър  Димитров.

6447 посещения общо 3 посещения за деня