Приемно време с граждани:

Кмет на общината:
Понеделник – 14.00 – 17.00ч.

Общинска администрация:
Вторник – 8.00 – 12.00ч. / 13.00 – 17.00ч.
Понеделник, сряда, четвъртък, петък – 14.30 – 17.00ч.

Център за административно обслужване:
понеделник - петък - 8.00 – 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Екология

22.04.2014
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно намерение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно намерение

 

01.04.2014
СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл. 75, във връзка с чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

 

26.02.2014
Уведомление за инвестиционно намерение

 


13.01.2014

пълен текст

 

15.11.2013

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА СЛЕДНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД:

1. Благоустрояване и паркоустрояване на Централен площад и паркинги в УПИ XXX, кв.99а, околно пространство на Православен храм „Св. Мина”, УПИ XIII, кв.96, и прилежащи улици, гр. Костинброд.

2. Благоустрояване и паркоустрояване на околно пространство на градска баня УПИ IV,X,XIII кв. 108, гр. Костинброд.

3. Реконструкция, обновяване и благоустрояване на улици от O.T.926а – О.Т.927; О.Т. 926-О.Т.419.

 

11.11.2013
Приложение № 2 към чл. 6 чл. 6 / (Дои. – ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и дои., бр. 3 от 2011 г.)
Информации за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: „Сепарираща инсталации за битови отпадъци на площадката на Регионално депо Костинброд"

 

04.11.2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
Данни за възложителя: «МИЛК КОМПАНИ» ООД

 

07.10.2013
ПРОТОКОЛ
от проведено общо събрание на Регионално сдружение, съгл. Чл.25, ал.З от ЗУО

Преглеждания на публикацията: 2 430