Приемно време с граждани:

Кмет на общината:
Понеделник – 14.00 – 17.00ч.

Общинска администрация:
Вторник – 8.00 – 12.00ч. / 13.00 – 17.00ч.
Понеделник, сряда, четвъртък, петък – 14.30 – 17.00ч.

Център за административно обслужване:
понеделник - петък - 8.00 – 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Отдел „ГРАО”

1.Организира и осъществява гражданска регистрация на територията на общината;
2.Поддържа регистър на населението и локална база данни „Население” в актуален вид;
3.Съхранява документални и картотечни регистри в автоматизиран информационен фонд;
4.Съставя и съхранява личните регистрационни картони;
5.Приема заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданското състояние и личността на гражданите;
6.Извършва адресна регистрация на населението, като приема, заверява, обработва и архивира заявленията за постоянен адрес на български или на постоянно пребиваващ чужд гражданин;
7.Изготвя списъци и справки от регистрите на населението за държавни институции;
8.Поддържа в актуално състояние информацията за избирателните списъци;
9.Съставя, съхранява и поддържа регистрите на актове за гражданско състояние;
10.Архивира, отразява и извършва промени в данни за гражданско състояние на лицата в съставни актове за гражданско състояние по съдебен или административен ред;
11.Работи с архиви на регистрите на населението;
12.Заверява покани за частно посещение на чужденци, съгласно действащата нормативна уредба;
13.Осигурява организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до народа;
14.Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници;
15.Контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаване на съответните документи;
16.Извършва граждански ритуали и издава съответните документи;
17.Извършва и други дейности, вменени със закон или подзаконов нормативен акт, като компетенция на ГРАО.

Преглеждания на публикацията: 496