Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Вътрешни нормативни актове

Правилник за организацията и дейността на общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на община Костинброд

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Костинброд

Н А Р Е Д Б ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДИАПАЗОНА НА ОСНОВНИТЕ ЗАПЛАТИ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ТРУДОВИ И ПРИРАВНЕНИ НА ТЯХ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРИЕТА ЧИСЛЕНОСТ В ОБЩИНСКА АДМИНИКРАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

НАРЕДБА ЗА НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРАВИЛНИК За вътрешния трудов ред на общинска администрация Костинброд

ПРАВИЛА ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ  НА ОБЩИНСКИ КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР КОСТИНБРОД

Устройствен правилник за организацията и дейността на Общинска администрация – гр.Костинброд

Наредба за пожарна  безопасност и защита на населението на територията на Община Костинброд

Правилник за вътрешния трудов ред на Общински инспекторат към Община Костинброд

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Наредба за управление на общинските пътища в Община Костинброд

Наредба за реда за поправяне, заздравяване или премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи на територията на Община Костинброд

Наредба за обществения ред на територията на Община Костинброд

Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Костинброд

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Костинброд

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Костинброд

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и за рекламната дейност на територията на Община Костинброд

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински щилища, собственост на Община Костинброд

Наредба за условията и реда, при които Община Костинброд упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Костинброд

Наредба за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Костинброд

Наредба за символиката на Община Костинброд

П Р А В И Л Н И К за финансиране на подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Костинброд

Наредба за организацията и работата на общинските пазари на територията на Община Костинброд

Наредба за пожарната и аварийната безопастност на територията на Община Костинброд

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Костинброд

Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Костинброд

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Костинброд

Наредба за ползване на общински пасиша и мери на територията на Община Костинброд

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Костинброд
(изготвени съгласно чл. 37и, ал.3, т2 на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи)

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Харта на клиента

Вътрешни правила за административно обслужване

Етичен кодекс

3168 посещения общо 3 посещения за деня