Проект “Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд”

На 20.03.18 година, кметът на община Костинброд- г-н Трайко Младенов, подписа  договор с ДФ “Земеделие“ с № 23/07/2/0/00559 за рехабилитация на общинска пътна мрежа. Одобреното финансиране е по програма за развитие на селските райони – подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  Проектът “Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” включва  реконструкция и рехабилитация на  участъци от общински пътища на територията на община Костинброд.

Инвестицията от 5 840 583.70 лева ще осигури основен ремонт на следните общински пътни отсечки:

• Общински път SFO 3410 / от „Ломско шосе“ до начало на регулация на град Костинброд, кв.Шияковци/ с обща дължина 1,165 км.

• Общински път SFO 3411 /от село Безден до начало на регулация на с.Богьовци/ с обща дължина 1,332 км.
• Участък от път SFO 2406 / от край на регулация на село Петърч до гара Петърч/ с дължина на участъка 2,550 км.
• Участък SFO 2405 / от край на регулация на село Градец до начало на землището на село Царичина/ с дължина на участъка 2,064 км.
• Общински път SFO 1403 /от Ломско шосе до ФАО в промишлена зона/ с дължина 1,568 километра

С реализирането на настоящия проект ще бъде постигнато насърчаване на социалното приобщаване, икономическото развитие в селските райони, с акцент върху: стимулиране на местното развитие в селските райони.  Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, културата и бизнеса. Също така  водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

 

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:

  1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;
  2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;
  3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е спиране на обезлюдяването на селата и тяхното икономическо и социално възраждане.

Развитие на бизнеса в промишлената зона и облагородяването на община Костинброд, благодарение на лесния достъп до селата на нейна територия.

 

Проект “Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд”

На 04.07.2018 година, кметът на община Костинброд Трайко Младенов подписа договор с Държавен фонд “Земеделие“ № 23/07/2/0/00458 ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА – 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

Първоначалната одобрена финансова помощ по проекта е в размер на 5 755 335,02 лева, която ще осигури реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч и реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Драговищица.
Одобреният проект обхваща две от най-големите населени места след града от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 3122 души по данни на НСИ към 2017г. Проектът ще обслужва следните групи население: с. Петърч и с. Драговищица.

Проектът напълно отговаря на заложените в Общинския План за развитие на Община Костинброд 2014-2020 приоритети, стратегически подцели и мерки:
Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с опазване на околната среда
Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните води
Дейности:
• Използване на нови водоизточници;
• Рехабилитация на съществуваща мрежа на с. Петърч и квартали на Костинброд -Шияковци, Маслово;
• Водоснабдяване на неводоснабдени населени места;
• Изграждане на канализационна мрежа.

Срокът за изпълнение на инвестицията по одобрения проект е 36 месеца.
С прилагането на съответните мерки, Община Костинброд се стреми да отговори на приоритетите и целите, заложени в нормативните документи на национално ниво за подобряване достъпността и качеството на предоставяните услуги във ВиК сектора.
Реализирането на проекта на Общината за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“, отговаря напълно на действителните нужди и целите му са съгласувани с приоритетите на национално, секторно и местно ниво.

 

490 посещения общо 1 посещения за деня
Информация по проекти