Финансовата помощ е по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година за изпълнението на проект с номер BG06RDNP001-7.007-0104 с наименование “Реконструкция и оборудване на спортна площадка в град Костинброд”.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 96 776, 22 лв.

Мултифункционалната спортна площадка ще се намира в градинката “Д-р Никола Чилов” /Банята/ на мястото на съществуващото игрище. Изцяло подновено, то ще дава възможност за още повече спортни събития и занимания на младите жители в община Костинброд.

Днес, на обяд се освети и новото съоръжение, поставено на язовир Маслово, гр. Костинброд.

Детските съоръжения са спонсорство на регионалното ДЕПО на наша територия и “Костинброд Еко”. Това е трета подред детска площадка, която подарява дружеството на община Костинброд. След село Богьовци, село Драговищица, “Костинброд Еко” избра третата да бъде поставена на прекрасното място за отдих – язовир Маслово.

Отец Крум освети съоръжението и пожела децата на общината да го ползват с много здраве.

На освещаването присъстваха д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, инж.Габриела Георгиева и г-н Александър Ненов- зам.-кметове на община Костинброд, г-н Бард Невеянс- белгийски партньор на регионалното Депо и г-жа Теодора Вълчева- представител на “Костинброд Еко”.

Д-р Тенев заяви, че това е правилният път да се развива и облагородява една община! С добро партньорство и сътрудничество между общината и Бизнеса, частните дружествата и институциите на нейна територия!

11779 посещения общо 8 посещения за деня
Днес, 14 май 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с заместник-кмета инж.Теодора Гогова и Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“, и главен юрисконсулт – г-жа Снежа Трендафилова подписаха поредния договор за безвъзмездна финансова помощ