Финансовата помощ е по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ с номер на проекта №BG06RDNP001-7.001-0124 –УЛИЦИ с наименование „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд .“ чрез този проект ще бъдат изградени и рехабилитирани уличните мрежи на територията на община Костинброд – изграждане на ул.”Витоша” от ОТ 309 до ОТ 341 , ул.”Гео Милев” от ОТ 309 до ОТ 348 и ул.”Пирин” от ОТ 1015 до ул. “Момчил Войвода” и рехабилитация на ул. „Йордан Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651 .

 

7103 посещения общо 3 посещения за деня
Днес,30 май 2019г.,в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с заместник-кмета инж.Теодора Гогова и Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт – г-жа Снежа Трендафилова подписаха поредния договор за безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.