От учебната 2019/2020 година Второ основно училище „Васил Левски” е иновативно училище

От учебната 2019/2020 година Второ основно училище „Васил Левски” е иновативно училище

Проектът „Български език и литература плюс” е разработен за срок от 3 години. През настоящата учебна година учениците от 5 клас изучават „Български език и литература плюс фолклор”. Проектът е насочен към една съвременна иновационна работа с учениците, като в учебната програма са включени 3 учебни предмета – Български език и литература, Музика и Изобразително изкуство. Заложена е идеята чрез изучавания материал петокласниците сами да си изградят представи за миналото на българите, за тяхната вяра, духовност, културен и материален начин на живот. Така те ще имат възможност да очертаят сами своите възгледи, да осмислят българското народно богатство, около което е необходимо да се обединим, за да съществуваме като народ и в бъдеще. пълен текст

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми граждани и гости на община Костинброд, във връзка с ремонтно-строителните  работи на Път II – 81 /ул. Ломско шосе/ , Ви уведомяваме за временно ограничаване на движението на МПС в ремонтирания участък на 07.11.2019г. и  08.11.2019г.  пълен текст

На 1 ноември 2019г. се проведе тържество по случай Деня на Народните будители в НЧ „Заря – 1914“, кв. Маслово

На 1 ноември 2019г. се проведе тържество по случай Деня на Народните будители в НЧ „Заря – 1914“, кв. Маслово

Паралелката по иновативно обучение във Второ ОУ „Васил Левски“, с директор г-жа Красимира Манова изнесе пред препълнената зала в читалището празничен концерт, по случай Деня на Народните будители. пълен текст

На 31.10.2019г. от 14:00 часа в двора на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ на  мултифункционалното игрище се проведе общински турнир по хандбал – за момчета от V до VII клас, част от училищните спортни игри през настоящата година в Община Костинброд

На 31.10.2019г. от 14:00 часа в двора на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ на мултифункционалното игрище се проведе общински турнир по хандбал – за момчета от V до VII клас, част от училищните спортни игри през настоящата година в Община Костинброд

Г-жа Таня Иванова – Началник отдел „Социални и хуманитарни дейности“ в Община Костинброд откри състезанието и заяви, че физическата активност е ключът към здравето и един от начините да кажем не на зависимостите като алкохол, наркотици и тютюнопушене. Тя наблегна на кампанията на Община Костинброд съвместно с Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, обявяваща се против употребата на наркотици, алкохол и тютюнопушене – „Живей чисто“ и призова всички подрастващи да бъдат информирани и да черпят вдъхновение от дейности, свързани със спорта. пълен текст

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И НА НЕКЛАСИРАЛИТЕ СЕ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И НА НЕКЛАСИРАЛИТЕ СЕ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И НА НЕКЛАСИРАЛИТЕ СЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0119 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“, ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ ОБЩИНА КОСТИНБРОД С № BG05M9OP001-2.040-0119-C01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г., ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.040 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ -КОМПОНЕНТ 2“. пълен текст

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че продължава набирането на заявления

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че продължава набирането на заявления

На 01.11.2019 год. стартира предоставянето на здравно –социалните услуги по домовете на всички одобрени на I-ви етап потребители, по проект BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.040-0119-C01 от 23.07.2019 г. пълен текст

КРЕПОСТТА Е НАША!  ДНЕС МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕХВЪРЛИ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ  НА РЕЗИДЕНЦИЯТА НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ “СКРЕТИСКА”  НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД!

КРЕПОСТТА Е НАША! ДНЕС МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕХВЪРЛИ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИДЕНЦИЯТА НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ “СКРЕТИСКА” НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД!

На 31 октомври с решение на Министерски съвет се прехвърли правото на стопанисване и управление на община Костинброд на Резиденция „Скретиска“. Имотът с площ над 20000 кв. м, попада в рамките на обект „Късноантична резиденция скретиска/ранновизантийска Кретискара и Ротонда“ и е класифициран като археологическа недвижима културна ценност от национално значение! С огромното съдействие на г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма, г-н Боил Банов – министър на културата и цялото Правителството на Република България – КРЕПОСТТА Е ВЕЧЕ НАША! пълен текст

На 22 октомври се даде началото на строителните работи по проект „Изграждане на Информационен център в град Костинброд“

На 22 октомври се даде началото на строителните работи по проект „Изграждане на Информационен център в град Костинброд“

Центърът ще бъде изграден благодарение на Оперативна Програма за развитие на селските райони, МИГ „Костинброд-Своге“ – подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. пълен текст

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД” ДБФП № BG05M9OP001-2.032-0011-C01 ПО ПРОЦЕДУРА „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА” С БЕНЕФИЦИЕНТ: „ И ЕНД С”ЕООД И ПАРТНЬОР: ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД” ДБФП № BG05M9OP001-2.032-0011-C01 ПО ПРОЦЕДУРА „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА” С БЕНЕФИЦИЕНТ: „ И ЕНД С”ЕООД И ПАРТНЬОР: ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД” ДБФП № BG05M9OP001-2.032-0011-C01 ПО ПРОЦЕДУРА „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА” С БЕНЕФИЦИЕНТ: „ И ЕНД С”ЕООД И ПАРТНЬОР: ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ОБЯВЯВАМ
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ И ПОДБОР НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЧРЕЗ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ, СЧИТАНО ОТ 24.10.2019г.
СРОКЪТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ Е ОТ 24.10.2019г. ДО 08.11.2019г. СРОКЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА Е ОТ 09.11.2019Г. ДО 15.11.2019Г.
ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ НА МЯСТО В ЦЕНТЪРА ОТ 09:00 ДО 17:00 ЧАСА, НА АДРЕС: ГР.КОСТИНБРОД, УЛ. СЛАВЯНСКА № 116, ПЛОЩАД ТОДОР СПАСОВ-СЕЛОТО
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност за справка;
3. Копие от медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на
кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК(ако има такова), протокол на ЛКК ,
етапни епикризи и други медицински документи)
4. Служебна бележка от ДБТ/за регистрирани безработни/
5. Декларация Приложение 13 или Приложение 13А (за безработни/неактивни лица)
пълен текст