Днес Българската православна църква почита паметта на Свети пророк Илия

Днес Българската православна църква почита паметта на Свети пророк Илия

Църковният празник е наречен от народа Илинден. Свети Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей – като един от двамата най-велики старозаветни мъже. В община Костинброд три храма са кръстени на светеца Илия :  „Св. пророк Илия“ в с Голяновци,  храм “Свети пророк Илия“ в село Безден и параклис „Св. Илия“ в махала Червена ябълка, с.Царичина. пълен текст

Покана

Покана

Заключителна пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС „Св.Георги Победоносец“-гр.Костинброд. Събитието ще се проведе на 25.07.18г. от 16.00 часа в НЧ“Иван Вазов“- малък салон. пълен текст

Информация по проекти

 

Проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“

На 20.03.18 година, кметът на община Костинброд- г-н Трайко Младенов, подписа  договор с ДФ “Земеделие“ с № 23/07/2/0/00559 за рехабилитация на общинска пътна мрежа. Одобреното финансиране е по програма за развитие на селските райони – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  Проектът „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“ включва  реконструкция и рехабилитация на  участъци от общински пътища на територията на община Костинброд.

Инвестицията от 5 840 583.70 лева ще осигури основен ремонт на следните общински пътни отсечки:

• Общински път SFO 3410 / от „Ломско шосе“ до начало на регулация на град Костинброд, кв.Шияковци/ с обща дължина 1,165 км.

• Общински път SFO 3411 /от село Безден до начало на регулация на с.Богьовци/ с обща дължина 1,332 км.
• Участък от път SFO 2406 / от край на регулация на село Петърч до гара Петърч/ с дължина на участъка 2,550 км.
• Участък SFO 2405 / от край на регулация на село Градец до начало на землището на село Царичина/ с дължина на участъка 2,064 км.
• Общински път SFO 1403 /от Ломско шосе до ФАО в промишлена зона/ с дължина 1,568 километра

С реализирането на настоящия проект ще бъде постигнато насърчаване на социалното приобщаване, икономическото развитие в селските райони, с акцент върху: стимулиране на местното развитие в селските райони.  Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, културата и бизнеса. Също така  водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

 

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:

  1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;
  2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;
  3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е спиране на обезлюдяването на селата и тяхното икономическо и социално възраждане.

Развитие на бизнеса в промишлената зона и облагородяването на община Костинброд, благодарение на лесния достъп до селата на нейна територия.

 

 

Проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

На 04.07.2018 година, кметът на община Костинброд Трайко Младенов подписа договор с Държавен фонд “Земеделие“ № 23/07/2/0/00458 ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА – 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

Първоначалната одобрена финансова помощ по проекта е в размер на 5 755 335,02 лева, която ще осигури реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч и реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Драговищица.
Одобреният проект обхваща две от най-големите населени места след града от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 3122 души по данни на НСИ към 2017г. Проектът ще обслужва следните групи население: с. Петърч и с. Драговищица.

Проектът напълно отговаря на заложените в Общинския План за развитие на Община Костинброд 2014-2020 приоритети, стратегически подцели и мерки:
Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с опазване на околната среда
Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните води
Дейности:
• Използване на нови водоизточници;
• Рехабилитация на съществуваща мрежа на с. Петърч и квартали на Костинброд -Шияковци, Маслово;
• Водоснабдяване на неводоснабдени населени места;
• Изграждане на канализационна мрежа.

Срокът за изпълнение на инвестицията по одобрения проект е 36 месеца.
С прилагането на съответните мерки, Община Костинброд се стреми да отговори на приоритетите и целите, заложени в нормативните документи на национално ниво за подобряване достъпността и качеството на предоставяните услуги във ВиК сектора.
Реализирането на проекта на Общината за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“, отговаря напълно на действителните нужди и целите му са съгласувани с приоритетите на национално, секторно и местно ниво.

С курбан отпразнуваха Света Неделя в село Опицвет

С курбан отпразнуваха Света Неделя в село Опицвет

На 7 юли, когато по традиция християните отбелязват деня на Св. Неделя, отец Желязко отслужи молебен за здраве и освети храна – вкусен курбан, питки и погачи, приготвени от ръцете на сръчни домакини от с. Опицвет. Роднини, приятели и гости се събраха пред църквата “Св. Неделя” да запалят свещичка за здраве на светлия празник. пълен текст

Община Костинброд подписа изключително значим договор за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

Община Костинброд подписа изключително значим договор за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

Днес 04.07.2018 година, кметът на община Костинброд Трайко Младенов подписа договор с Държавен фонд “Земеделие“ № 23/07/2/0/00458 ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА – 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“ пълен текст

Публично представяне на проект „График за движение на влаковете в периода 2018/2019г.“, който ще влезе в сила от втората неделя на месец декември 2018г. и ще е валиден една година напред

Публично представяне на проект „График за движение на влаковете в периода 2018/2019г.“, който ще влезе в сила от втората неделя на месец декември 2018г. и ще е валиден една година напред

Първият изгрев на слънцето през юли месец беше посрещнат с много песни и добро настроение на язовир Маслово

Първият изгрев на слънцето през юли месец беше посрещнат с много песни и добро настроение на язовир Маслово

“Джулай морнинг” в Костинброд – китари, лагерни огньове и много усмивки на брега на общинския водоем. По традиция на 1 юли много българи посрещат първия изгрев на месеца. „Джулай морнинг” е българска традиция, свързана с хипи движението и протест срещу политиката през 80-те години. По-късно се присъединяват и други хора, решили да изчакат първото слънце на юли месец, като символ на ново начало и очакващо нещо добро. пълен текст

На 30 юни от 12:00 часа се раздаде курбан за здраве и благополучие в храм „Св.Св. Петър и Павел”, намиращ се в китното село Царичина

На 30 юни от 12:00 часа се раздаде курбан за здраве и благополучие в храм „Св.Св. Петър и Павел”, намиращ се в китното село Царичина

Отец Николай отслужи литургия и поръси за здраве всички присъстващи и гости на село Царичина, община Костинброд. Всички знаем, че курбанът е най – важното събитие в българското село. Така той събра жителите на село Царичина. Млади и стари седнаха на обща трапеза, обединени във вярата си в Божията помощ. пълен текст

85 години от основаването на НЧ “Развитие-1933” в село Чибаовци, община Костинброд

85 години от основаването на НЧ “Развитие-1933” в село Чибаовци, община Костинброд

Песни, танци, цветя, подаръци и богата трапеза съпътстваха юбилейния концерт на Народно читалище „Развитие-1933“ в с. Чибаовци, община Костинброд, което на 23.06.18г. навърши 85 години. Специални гости на тържеството бяха заместник- кметът г-н Александър Ненов, председателят на Общински съвет-Костинброд- д-р Атанас Тенев, г-н Живко Георгиев- общински съветник и г-жа Искра Лазарова-кмет на с.Чибаовци, самодейци от съседни села и град Костинброд. Концертът уважиха и много чибаовчени и гости на селото, които изпълниха салона на читалището. пълен текст

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Със София Филм Фест приключиха мероприятията в община Костинброд за лятото на 2018 година

Със София Филм Фест приключиха мероприятията в община Костинброд за лятото на 2018 година

Публиката изгледа филмовата продукция на Шон Бейкър – Проектът “Флорида”.


На 22.06.2018г. за завършек на събитията имаше триминутна заря над площад “Иван Вазов”.
Следва вълнуваща програма през септември месец, в която ще бъдат включени откривания на нови или реконструирани обекта, спортни турнири, фолклорни концерти, гост – звезди на българската поп сцена и много инициативи за облагородяване на нашата община. пълен текст

На 22.06.2018г. се проведе среща в Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Надежда“ с проф. д-р Донка Байкова – изтъкнат български диетолог

На 22.06.2018г. се проведе среща в Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Надежда“ с проф. д-р Донка Байкова – изтъкнат български диетолог

Дискутираната тема беше „Ползите от здравословното хранене върху често срещаните заболявания“ Проф. д-р Донка Байкова е лекар-специалист по хранене и диететика, с над 40-годишен стаж в областта. Завежда Катедра „Превантивна медицина“ във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. пълен текст