ОП 2018-10 „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд, с четири обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на община Костинброд“, обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд” обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)“, предоставящ социални услуги към Община Костинброд” обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на Проектно предложение BG05FMOP001-3.002-0226 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд“, по процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г.“

ОП-2018-9 Авторски надзор при СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

30.10.2018 1. Регистрационна форма за предварителен контрол,  2. Решение № РД-05-298/30.10.2018 с ID 875950, 3. Обявление № 08-00-149.1/30.10.2018 г. с ID 875952,

4. Документация с Технически спецификации, Методика за оценка, Проект на договор, Образци за попълване и Указания към кандидатите и участниците, пълен текст

ОП-2018-8 Строителен надзор при СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

ОП-2018-7 Строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

ОП 2018-6 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2018 г. – 2020г.” в две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата”

ОП 2018-5 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота Община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания.

28.09.2018 г. 1. Регистрационна форма за предварителен контрол № 20180918-00035-0054  2. Решение № РД-05-257/25.09.2018 г. с ID: 869380 3. Обявление изх.08-00-44.2/25.09.2018 г. с № ID: 869384

29.09.2018 г.
1. Публикация на Обявление в Официален вестник на ЕС,
2. Утвърдена документация с указания,
2.1. Утвърдени Изисквания към кандидатите и участниците,
2.2. Утвърдени Технически спецификации,
2.3. Утвърдени критерии за възлагане и методика за оценка,
3. Приложения за попълване
3.1. Образец № 1 – Опис на представените документи;
3.2. Образец № 2 – ЕЕДОП;
3.3. Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
3.4. Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
3.5. Образец № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата;
3.6. Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд;
3.7. Образец № 7 – Ценово предложение;
3.8. Образец № 8 – Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
3.9. Проект на договор;
4. Заповед № РД – 08 – 18/19.01.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
5. Указания на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ № 06-00-00-89/1/01.09.2014 г., относно реда за подмяна и съхранение на утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии на Републикавска транспортна схема,
6. Маршрутни разписания от Републиканска транспортна схема;
7. Решение №738 от 31.05.2018 г. на Общински съвет Костинброд;
8. Маршрутни разписания от Общинска транспортна схема;
9. еЕЕДОП
10. Методическо указание МУ-4/02.03.2018 г. за попълване на еЕЕДОП
11. Извадка от  Министерство на транспорта на транспортни схеми  пълен текст

ОП 2018-4 “Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо- Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман

ОП 2018-3 „Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” за изпълнение на одобрен проект № 23/07/2/0/00559

20.08.2018
1. Решение № РД-05-217/16.08.2018 г. – ID 863347

2. Обявление с изх.№ 08-00-56/16.08.2018 г. – ID 863348

21.08.2018 г., 14:26 1. Публикация на Обявление за поръчката в Официален вестник на ЕС: 2018/S 159-363808 2. Утвърдена Документация с указания      Утвърдена Документация с указания 2.1. Утвърдени технически спецификации, задание 2.2. Методика за определяне на комплексна оценка 2.3. Приложения за попълване
  • Образец № 1 – Опис на представените документи;
  • Образец № 2 – ЕЕДОП;Образец на еЕЕДОП, http://ec.europa.eu/tools/espd
  • Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
  • Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
  • Образец № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата;
  • Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд;
  • Образец № 7 – Ценово предложение;
  • Образец № 8 – Декларация за съгласие за обработка на лични данни; Декларация
2.4. Проект на договор 3. Инвестиционни проекти, 4. Количествена сметка СМР 5. Документи, относно собствеността-5 броя

6. Методическо указание №МУ-4 от 02.03.2018 г. на Министерство на финансите и на Агенция по обществени поръчки пълен текст

ОП 2018-2 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” за изпълнение на одобрен проект № 23/07/2/0/00559

ОП 2018 – 1 СМР за реализиране на Етап 1 – ,,Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в кв.99а и прилежаща улица с о.т.376а-о.т.927 от регулационния план на гр.Костинброд” от обект: „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на улици с о.т.926а – о.т.927; о.т.926-о.т.419 в гр.Костинброд”, ,,Благоустрояване, паркоустрояване на околно пространство на градска баня УПИ IV, X, XIII в квартал 108 гр.Костинброд” и ,,Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в УПИ XXX, кв.99а, околното пространство на Православен храм ,,Св.Мина” в УПИ XIII в кв.96 и прилежащите улици гр.Костинброд”

ОП 2017-06 – „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд

ОП 2017-5 Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман.