ОП 2019-10 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДА НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ «СВ. ВМЧК. МИНА»

ОП 2019-7 „Инженеринг(проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“

ОП 2019-6 Обезвреждане чрез депониране на неопасни (битови) отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо – Костинброд, за общини Костинброд,Своге,Сливница,Божурище,Годеч,Драгоман

ОП-2019-5 Доставка и монтаж на 24 (двадесет и четири) броя подземни контейнери за битови отпадъци с механизъм за отваряне и съд с обем 3 м3“.

24.07.2019 г.

1. Форма за предварителен контрол от АОП- ssi appl с № 20190724-00035-0003;

2. Решение РД-05-221/24.07.2019 г. с ID: 924214;

2.1. Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=924214&newver=2 пълен текст

ОП 2019-4 Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проекта.

ОП 2019-3 Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”, чрез изработване и доставка на печатни информационни и промоционални материали, включени в Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проекта

ОП 2019-2 Осигуряване на външна експертна помощ при организация и управление на проект “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”

ОП 2019-1 Доставка на течни горива – бензин А95Н и дизелово моторно гориво за служебните автомобили на община Костинброд и сруктурните й звена

ОП 2018-11 Строителство на обекти: ”Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, Община Костинброд „ Обособена позиция 1: „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“ Обособена позиция 2: Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд“ Обособена позиция 3: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд“

17.12.2018 г. 1. Регистрационна форма за предварителен контрол №20181210-00035-0060, 2. Решение № РД-05-342/14.12.2018 г. с ID:883618, 3. Обявление изх.№ 08-00-198/14.12.2018 г. с ID;883738, 4. Информация по преписка 00035-2018-0011 в АОП

18.12.2018 г.

1. Обявление в ID 883738 в Официален вестник на ЕС: TED,OB/S 554032-2018-BG 2. Документация с указания към кандидати за участие и Методика за оценка , 3.Техническа спецификация, 4. КС,    4.1. КС Голяновци 3-ти етап,    4.2. КС довеждащ водопровод 4-ри етап,    4.3. КС Драговищица 2-ри етап, 5. Проект на договор, 6. Образци за попълване,     6.1. еЕЕДОП     6.1.1.ESPD-BG1     6.2. КСС,     6.3. Образци 7. Технически проекти,      7.1. Водоснабдяване ТОМ 1,      7.2. Водоснабдяване ТОМ 2,      7.3. Част – Конструктивна,      7.4. Част – пътна и ВОБД, 8. Разрешение за строеж, 8.1. Заповед по чл.154 гл. архитект, 9.  Методическо указание №МУ-4 от 02.03.2018 г. на Министерство на финансите и на Агенция по обществени поръчки 28.03.2019 Съобщение за отваряне на ценови оферти 03.05.2019 1.Протокол № 1 2.Протокол № 2 3.Протокол № 3 4.Доклад 5.Решение

01.07.2019 г.

 1.Информация по преписка 00035-2018-0011 в АОП,

2.Изпратено Обявление за възложена поръчка – ID: 918642 на 26.06.2019 г.,

3.Публикувано Обявление за поръчка в TED –  2019/S 124-302024, пълен текст

ОП 2018-10 „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд, с четири обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на община Костинброд“, обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд” обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)“, предоставящ социални услуги към Община Костинброд” обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на Проектно предложение BG05FMOP001-3.002-0226 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд“, по процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г.“

ОП-2018-9 Авторски надзор при СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

30.10.2018 1. Регистрационна форма за предварителен контрол,  2. Решение № РД-05-298/30.10.2018 с ID 875950, 3. Обявление № 08-00-149.1/30.10.2018 г. с ID 875952,

4. Документация с Технически спецификации, Методика за оценка, Проект на договор, Образци за попълване и Указания към кандидатите и участниците, пълен текст

ОП-2018-8 Строителен надзор при СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“