ОП 2019-4 Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проекта.

ОП 2019-3 Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”, чрез изработване и доставка на печатни информационни и промоционални материали, включени в Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проекта

ОП 2019-2 Осигуряване на външна експертна помощ при организация и управление на проект “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”

ОП 2019-1 Доставка на течни горива – бензин А95Н и дизелово моторно гориво за служебните автомобили на община Костинброд и сруктурните й звена

ОП 2018-11 Строителство на обекти: ”Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, Община Костинброд „ Обособена позиция 1: „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“ Обособена позиция 2: Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд“ Обособена позиция 3: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд“

ОП 2018-10 „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд, с четири обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на община Костинброд“, обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд” обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)“, предоставящ социални услуги към Община Костинброд” обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на Проектно предложение BG05FMOP001-3.002-0226 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд“, по процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г.“

ОП-2018-9 Авторски надзор при СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

30.10.2018 1. Регистрационна форма за предварителен контрол,  2. Решение № РД-05-298/30.10.2018 с ID 875950, 3. Обявление № 08-00-149.1/30.10.2018 г. с ID 875952,

4. Документация с Технически спецификации, Методика за оценка, Проект на договор, Образци за попълване и Указания към кандидатите и участниците, пълен текст

ОП-2018-8 Строителен надзор при СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

ОП-2018-7 Строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

ОП 2018-6 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2018 г. – 2020г.” в две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата”

ОП 2018-5 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота Община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания.

28.09.2018 г. 1. Регистрационна форма за предварителен контрол № 20180918-00035-0054  2. Решение № РД-05-257/25.09.2018 г. с ID: 869380 3. Обявление изх.08-00-44.2/25.09.2018 г. с № ID: 869384

29.09.2018 г.
1. Публикация на Обявление в Официален вестник на ЕС,
2. Утвърдена документация с указания,
2.1. Утвърдени Изисквания към кандидатите и участниците,
2.2. Утвърдени Технически спецификации,
2.3. Утвърдени критерии за възлагане и методика за оценка,
3. Приложения за попълване
3.1. Образец № 1 – Опис на представените документи;
3.2. Образец № 2 – ЕЕДОП;
3.3. Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
3.4. Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
3.5. Образец № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата;
3.6. Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд;
3.7. Образец № 7 – Ценово предложение;
3.8. Образец № 8 – Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
3.9. Проект на договор;
4. Заповед № РД – 08 – 18/19.01.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
5. Указания на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ № 06-00-00-89/1/01.09.2014 г., относно реда за подмяна и съхранение на утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии на Републикавска транспортна схема,
6. Маршрутни разписания от Републиканска транспортна схема;
7. Решение №738 от 31.05.2018 г. на Общински съвет Костинброд;
8. Маршрутни разписания от Общинска транспортна схема;
9. еЕЕДОП
10. Методическо указание МУ-4/02.03.2018 г. за попълване на еЕЕДОП
11. Извадка от  Министерство на транспорта на транспортни схеми  пълен текст

ОП 2018-4 “Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо- Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман