ОП 2020-2 Доставка на течни горива – бензин А95Н и дизелово моторно гориво за служебните автомобили на община Костинброд и сруктурните й звена

07.02.2020 1. Решение 2. Спецификация 04.03.2020 1. Договор 2. Обявление за възложена поръчка 3. Обявление в РОП

ОП 2020 – 1 „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“

10.02.2020 г. 1. Форма за предварителен контрол по чл.232 от ЗОП 2. Решение РД-05-41/06.02.2020 г. 2.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=958631&newver=2&__cfduid=dacd73fd4676b9c8c3dc9d2b64dbefe7e1581072347&_ga=GA1.2.949251835.1581072348&PHPSESSID=3f3148d6834a1a981bc880408be2009b&header=&header=print 3. Обявление № 08-00-17/06.02.2020 г. – ID: 958698 3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=958698&mode=view 11.02.2020 г. 1. Обявление за поръчка в Официален вестник…

ОП 2019-14 „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата” за зимен сезон 2019 г. – 2020г.”.

05.12.2019 г. 1. Форма за предварителен контрол, 2. Решение РД-05-617/05.12.2019 г.; ID: 947750 2.1. Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947750&newver=2 3. Обявление №08-00-136; ID:947754 3.1. Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=947754&mode=view 4. Документация с указания, Технически спецификации, проект на договор…

ОП 2019-15 Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване

20.12.2019 г. 1. Форма за предварителен контрол в АОП, 2. Решение РД-05-637/20.12.2019 г. ID: 950765, 2.1. Адрес на публикацията : http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=950765&newver=2 3. Обявление ID: 950766, 3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=950766&mode=view 4. Документация с Технически спецификации, Методика за оценка, проект на…

ОП-2019-13 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд” с 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“ Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд“ Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд

16.12.2019 г. 1.Форма за предварителен контрол в АОП, 2.Решение РД-05-622/12.12.2019 г. ID: 948980; 2.1.Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=948980&newver=2 3. Обявление ID: 948983, 3.1.Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=948983&mode=view 4.Информация по преписка 00035-2019-0014; 17.12.2019 г. 1. Обявление в TED на…

ОП 2019-12 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ път SOF 3411 – ІІІ – 811 – БОГЬОВЦИ – БЕЗДЕН – ОПИЦВЕТ Участък от „Център за деца с онкохематологични заболявания“ до входа на с. Опицвет“

04.11.2019 г. 1. Форма за предварителен контрол 2. Решение РД-05-581/04.11.2019 г. с ID: 942841, 2.1. Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=942841&newver=2 3. Обявление №08-00-124 от 04.11.2019 г. с ID: 942842, 3.1.Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=942842&mode=view 4. Документация с приложения-…

ОП 2019-11 Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта. (проект № BG16M1OP002-2.002-0009-C01 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“)

02.09.2019 г. 1. Решение РД-05-473/29.08.2019 г. ID: 930806; 1.1. Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=930806 2. Обявление № 08-00-103/29.08.2019 г. ID: 930808; 2.2. Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=930808 3.Форма за контрол по чл.232 ЗОП 03.09.2019 г. 1. Обявление в…

ОП 2019-10 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДА НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ «СВ. ВМЧК. МИНА»

23.08.2019 г. 1. Форма за предварителен контрол по чл.232 от ЗОП 2. Решение № РД-05-461/23.08.2019 г. ID: 929693 2.1. Адрес на публикация в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=929693&newver=2 3. Обявление за поръчка 08-00-99/23.08.2019 г. ID: 929695 3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=929695&mode=view 4. Документация…

ОП 2019-9 “Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 34, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд.

11.09.2019 г. 1. Форма за предварителен контрол -1. ssi_appl (1), 2. Решение №РД-05-500/11.09.2019 г. ID: 932817 2.1. Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=932817&newver=2  3. Обявление №08-00-109, ID: 932819 3.1. Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=932818&mode=view  4. Dokumentaciya za uchastie_SMR_ULICI_, 4.1. Утвърдена документация_20190911, 4.2. Pril.2_Tehn.specifikaciya_SMR_ULICI, 4.2.1.…

ОП 2019-8 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 34, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд.

13.09.2019 г. 1. Форма за предварителен контрол, 2.   Решение РД 05-495 от 10.09.2019 г. с ID: 932594, 2.1.  Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=932590&newver=2 3.  Обявление: ID: 932594, 3.1.  Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=932594&mode=view 3.2.  Публикувано Обявление в…

ОП 2019-7 „Инженеринг(проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“

12.08.2019 г. 1. Форма за предварителен контрол по чл.232 ЗОП, 2. Решение № РД-05-448/08.08.2019 г. с ID: 927020 в АОП, 2.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=927020&newver=2 3. Обявление № 08-00-92/08.08.2019 г. ID: 927026 в АОП, 3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=927026&mode=view 13.08.2019 г. 1.…

ОП 2019-6 Обезвреждане чрез депониране на неопасни (битови) отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо – Костинброд, за общини Костинброд,Своге,Сливница,Божурище,Годеч,Драгоман

02.08.2019 г. 1. Решение РД 05- 237/02.08.2019 г. с ID: 925982 1.2. Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=925982&newver=2 2. Приложения за попълване 3. Документация 4. Приложение 06.08.2019 г. 1. еЕЕДОП – espd-request (4)  17.09.2019 1.Обявление за възложена поръчка ОП 2019-6:…