ОП 2016 10 „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД”

ОП – 2016 – 9 Открита процедура по ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим на община Костинброд за кандидатстване с проектно предложение по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Под мярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването па всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” за реализацията на инвестиционен проект с предмет “ Реконструкция на общинска пътна мрежа с обхват: Път II-81/о.п.София -Костинброд/-ФАО, Път I-8/Драгоман-София/ – Петърч”, Път II-81/ Костинброд-Градец/ – кв.Обединение, Път III-811/Богьовци – Сливница/ – Безден и Път/Градец- Царичина/

ОП – 2016 – 8 Открита процедура по ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим на община Костинброд за кандидатстване с проектно предложение по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Под мярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването па всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” за реализацията на инвестиционен проект с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд“; „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“; „Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода“ от о.т. 293 до о.т. 398, гр. Костинброд

ОП-2016-7 – ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд с две обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на община Костинброд“, обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд ”

ОП 2016 – 6 – „Проектиране в „работна“фаза и авт.надзор на:„Реконструкция на пътища: II-81/Сф-Кброд/-ФАО, I-8/Драгоман-Сф/-Петърч, II-81/Кброд-Градец/-кв.Обед., III-811/Богьовци-Сливница/-Безден и /Градец-Царичина/”

Документация за участие
Документация за участие
Методика
Образци
Проект за договор
Технически спецификации

27.06.2016
Поръчката е публикувана на 27.06.2016 г. в АОП с № 00035-2016-0006 на линк:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337313331 пълен текст

ОП – 2016 – 5 „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнението на авторски надзор за Община Костинбродза проектно предложение: „Изграждане на ул.„Тунджа“ – от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул.„Синчец“ – от ОТ 470 до ОТ 482; ул.„Янтра“ – от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ – от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ – от ОТ 539 до ул.„1-ви май“; ул. „Крайбрежна“ – от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ – от ОТ 637 до ОТ 636; ул. „Яворов“ – от ОТ 523 до ОТ 533; ул.„Герена“ – от ОТ 769 до ОТ 618; ул. „Хаджи Димитър“ – от ОТ 768 до 770 Б; ул.„Шейново“ – от ОТ 684 до ОТ 756; и проектно предложение: „Изграждане на ул. Витоша – от ОТ 309 до ОТ 341; ул.„Пирин“ – от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода; ул.„Гео Милев“ – от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на ул.„Йордан Йовков“ – от ОТ 361 до ОТ 651.“

ОП-2016-4 „ Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Костинброд, свързани с подготовка за кандидатстване за подпомагане и последващо управление, отчитане и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители по допустимите дейности за проектно предложение: „Изграждане на ул. „Тунджа“ – от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул. „Синчец“ – от ОТ 470 до ОТ 482;ул. „Янтра“ – от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ – от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ – от ОТ 539 до ул. „1-ви май“; ул. „Крайбрежна“ – от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ – от ОТ 637 до ОТ 636; ул. „Яворов“ – от ОТ 523 до ОТ 533; ул. „Герена“ – от ОТ 769 до ОТ 618; ул. „Хаджи Димитър“ – от ОТ 768 до 770Б; ул. „Шейново“ – от ОТ 684 до ОТ 756 ” и проектно предложение: „Изграждане на ул. Витоша – от ОТ309 до ОТ 341; ул. „Пирин“ – от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода; ул. „Гео Милев“ – от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на ул. „Йордан Йовков“ – от ОТ 361 до ОТ 651” , финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.

ОП – 2016 – 3 “ Обезвреждане чрез депониране на неопасни отпадъци, класифицирани с код 20, съгласно Наредба №3 от 2004 г. на МОСВ и МЗ, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“

ОП-2016-2 с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Мост 1 – мост над река Блато, находящ се на път SFO 1401( Костинброд – Петърч – Безден) в землището на град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100”

Обществена поръчка ОП-2016-1 с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза работен проект по три обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд“; Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“; Обособена позиция № 3: „Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода“ от о.т. 293 до о.т. 398, гр. Костинброд“.

ОП-2015-3 с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата”

ОП – 2015 – 2 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2015г. – 2017г.“

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2015г. – 2017г.” с две обособени позиции: пълен текст