ОП – 2016 – 5 „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнението на авторски надзор за Община Костинбродза проектно предложение: „Изграждане на ул.„Тунджа“ – от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул.„Синчец“ – от ОТ 470 до ОТ 482; ул.„Янтра“ – от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ – от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ – от ОТ 539 до ул.„1-ви май“; ул. „Крайбрежна“ – от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ – от ОТ 637 до ОТ 636; ул. „Яворов“ – от ОТ 523 до ОТ 533; ул.„Герена“ – от ОТ 769 до ОТ 618; ул. „Хаджи Димитър“ – от ОТ 768 до 770 Б; ул.„Шейново“ – от ОТ 684 до ОТ 756; и проектно предложение: „Изграждане на ул. Витоша – от ОТ 309 до ОТ 341; ул.„Пирин“ – от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода; ул.„Гео Милев“ – от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на ул.„Йордан Йовков“ – от ОТ 361 до ОТ 651.“

ОП-2016-4 „ Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Костинброд, свързани с подготовка за кандидатстване за подпомагане и последващо управление, отчитане и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители по допустимите дейности за проектно предложение: „Изграждане на ул. „Тунджа“ – от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул. „Синчец“ – от ОТ 470 до ОТ 482;ул. „Янтра“ – от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ – от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ – от ОТ 539 до ул. „1-ви май“; ул. „Крайбрежна“ – от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ – от ОТ 637 до ОТ 636; ул. „Яворов“ – от ОТ 523 до ОТ 533; ул. „Герена“ – от ОТ 769 до ОТ 618; ул. „Хаджи Димитър“ – от ОТ 768 до 770Б; ул. „Шейново“ – от ОТ 684 до ОТ 756 ” и проектно предложение: „Изграждане на ул. Витоша – от ОТ309 до ОТ 341; ул. „Пирин“ – от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода; ул. „Гео Милев“ – от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на ул. „Йордан Йовков“ – от ОТ 361 до ОТ 651” , финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.

ОП – 2016 – 3 “ Обезвреждане чрез депониране на неопасни отпадъци, класифицирани с код 20, съгласно Наредба №3 от 2004 г. на МОСВ и МЗ, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“

ОП-2016-2 с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Мост 1 – мост над река Блато, находящ се на път SFO 1401( Костинброд – Петърч – Безден) в землището на град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100”

Обществена поръчка ОП-2016-1 с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза работен проект по три обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд“; Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“; Обособена позиция № 3: „Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода“ от о.т. 293 до о.т. 398, гр. Костинброд“.

ОП-2015-3 с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата”

ОП – 2015 – 2 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2015г. – 2017г.“

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2015г. – 2017г.” с две обособени позиции: пълен текст

ОП-2015-1 Обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд с две обособени позиции

Открита процедура по ЗОП – Сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване, поддържане на зелени площи в община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци (от зелени площи, паркове, градини, домакинства) до компостираща инсталация на територията на община Костинброд

Община Костинброд уведомява заинтересованите лице, че обяви Открита процедура по ЗОП с предмет:

„Сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване, поддържане на зелени площи в община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци (от зелени площи, паркове, градини, домакинства) до компостираща инсталация на територията на община Костинброд“. пълен текст