ОП 2018-3 „Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” за изпълнение на одобрен проект № 23/07/2/0/00559

20.08.2018
1. Решение № РД-05-217/16.08.2018 г. – ID 863347

2. Обявление с изх.№ 08-00-56/16.08.2018 г. – ID 863348

21.08.2018 г., 14:26 1. Публикация на Обявление за поръчката в Официален вестник на ЕС: 2018/S 159-363808 2. Утвърдена Документация с указания      Утвърдена Документация с указания 2.1. Утвърдени технически спецификации, задание 2.2. Методика за определяне на комплексна оценка 2.3. Приложения за попълване
  • Образец № 1 – Опис на представените документи;
  • Образец № 2 – ЕЕДОП;Образец на еЕЕДОП, http://ec.europa.eu/tools/espd
  • Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
  • Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
  • Образец № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата;
  • Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд;
  • Образец № 7 – Ценово предложение;
  • Образец № 8 – Декларация за съгласие за обработка на лични данни; Декларация
2.4. Проект на договор 3. Инвестиционни проекти, 4. Количествена сметка СМР 5. Документи, относно собствеността-5 броя

6. Методическо указание №МУ-4 от 02.03.2018 г. на Министерство на финансите и на Агенция по обществени поръчки пълен текст

ОП 2018-2 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” за изпълнение на одобрен проект № 23/07/2/0/00559

ОП 2018 – 1 СМР за реализиране на Етап 1 – ,,Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в кв.99а и прилежаща улица с о.т.376а-о.т.927 от регулационния план на гр.Костинброд” от обект: „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на улици с о.т.926а – о.т.927; о.т.926-о.т.419 в гр.Костинброд”, ,,Благоустрояване, паркоустрояване на околно пространство на градска баня УПИ IV, X, XIII в квартал 108 гр.Костинброд” и ,,Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в УПИ XXX, кв.99а, околното пространство на Православен храм ,,Св.Мина” в УПИ XIII в кв.96 и прилежащите улици гр.Костинброд”

ОП 2017-06 – „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд

ОП 2017-5 Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман.

ОП 2017 – 4 – Изграждане, основен и текущ ремонт, рехабилитация и свързаното с тях проектиране и благоустрояване на уличната и общинската пътна мрежа, тротоари и настилки на територията на община Костинброд

ОП 2017 – 3 „Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж на оборудване за изпълнение на проект: “Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство “Св.Георги Победоносец”-гр. Костинброд” по Проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0029 – ДБФП № от ИСУН – BG16RFOP001-3.002-0029-C01, № РД-02-37-272/28.11.2016 г., с две обособени позиции: Обособена позиция 1: “Проектиране, СМР и авторски надзор за изпълнение на проект: “Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство “Св.Георги Победоносец” – гр.Костинброд”, и Обособена позиция 2: “Доставка и монтаж на оборудване за изпълнение на проект: “Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство “Св.Георги Победоносец” – гр.Костинброд”

ОП-2017-2 публично състезание с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор по време на изпълнение на проект: „Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец” – гр. Костинброд”, по Договор за безвъзмездна помощ с № от ИСУН- BG 16 RFOP001-3.002-0029-C01 и №РД-02-37-272/28.11.2016г., по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., процедура BG 16 RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, приоритетни оси „Регионална образователна инфраструктура”

ОП 2017-1 Преработка на части от инвестиционен проект „Реконструкция, благоустояване и паркоустрояване на улици с о.т.926-а; о.т. 927, о.т. 926- о.т. 419 в гр. Костинброд“, „Благоустрояване, паркоустрояване на околно пространство на градска баня в УПИ IV,X,XIII в квартал 108 гр. Костинброд“ и „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в УПИ XXX в кв. 96 и прилежащите улици гр.Костинброд“ и Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на проекта.

ОП 2016 10 „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД”

ОП – 2016 – 9 Открита процедура по ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим на община Костинброд за кандидатстване с проектно предложение по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Под мярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването па всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” за реализацията на инвестиционен проект с предмет ” Реконструкция на общинска пътна мрежа с обхват: Път II-81/о.п.София -Костинброд/-ФАО, Път I-8/Драгоман-София/ – Петърч”, Път II-81/ Костинброд-Градец/ – кв.Обединение, Път III-811/Богьовци – Сливница/ – Безден и Път/Градец- Царичина/

ОП – 2016 – 8 Открита процедура по ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим на община Костинброд за кандидатстване с проектно предложение по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Под мярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването па всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” за реализацията на инвестиционен проект с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд“; „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“; „Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода“ от о.т. 293 до о.т. 398, гр. Костинброд