Обява 2019-9 „Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в гр. Костинброд“, за проект по Административен договор BG06RDNP001-7.007-0104 -C01 от 14.05.2019 г. по ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ BG06RDNP001-7.007- СПОРТ

29.11.2019 г. Обява 2019-9, Технически_спецификации_обява_строителство_Костинброд и КС Проект_на_договор_строителство_Костинброд Образци_обява_строителство_Костинброд Одобрен Инвестиционен проект – фаза работен с части:  Конструктивна, ПБЗ, ПУСО, Архитектура, ВиК, Геодезия Разрешение за строеж 117/31.07.2018 г. Административен договор_ BG06RDNP001-7.007-0104 -C01 от 14.05.2019 г. Информация за Обява 2019-9 в…

Обява 2019-8 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите Общинска администрация – Костинброд

1. Обява 2019-8, 2. Документация с указания за участие, с Технически спецификации и методика за оценка, 3. Приложения за попълване, 4. Проект на договор, 5. Информация за публикувана в профила на купувача Обява 2019-8 с ID 9091892 09.09.2019 1.Уведомление за удължаване…

Обява 2019-7 с предмет:Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд

12.08.2019 1.Информация за публикувана в Профила на купувача Обява за обществена поръчка 2.Обява 3.Приложения 4.Образци 5.Проекто договор 6.Техническа спецификация СМР и КСС 7. Проекти 14.08.2019г. 8.Съобщение ID 9091435! 02.09.2019 Протокол 1 25.09.2019 Протокол 2 29.11.2019 Договор за строителство

Обява 2019-6 с предмет: Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов“ в гр. Костинброд

12.08.2019 1.Информация за публикувана в Профила на купувача Обява за обществена поръчка 2.Обява 3.Приложения 4.Образци 5.Проекто договор 6.Техническа спецификация СМР и КСС 7. Проекти 14.08.2019г. 8.Съобщение ID 9091434! 02.09.2019 Протокол 1 05.09.2019 Уведомление 02.12.2019 Протокол 2

Обява 2019-5 с предмет: Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на община Костинброд до юни 2020 година“

1.Обява за обществена поръчка 2.Документация с Техническа спецификация 3.Методология за определяне на прогнозна стойност 4.Информация за публикуване в Профил на купувача Обява 5.Образци 6.Проекто договор 7.Приложение 1 към фактурата 8.Приложение 2 към договора 25.06.2019 Информация за удължаване срока за получаване…

Обява 2019-4 с предмет: „Основен ремонт на кметство с. Безден, община Костинброд“

31.05.2019 г. 1.Информация за публикувана в Профила на купувача Обява за обществена поръчка 2.Обява 3.Приложения 4.Образци 5.Проекто договор 6.Техническа спецификация СМР 06.06.2019 Разяснение 19.06.2019 Протокол 1

Обява 2019-3 с предмет:„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на територията на Община Костинброд до 01.06.2020 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на община Костинброд“; Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до приемно СУ „Д-р Петър Берон“, община Костинброд; Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици, до средищно ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, община Костинброд”.

22.05.2019 Обява Информация за публикуване на Профила на купувача Документация с указания за участие Заповед за заместване Методология за определяне на прогнозна стойност Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 Образец №6 Образец №7 Образец №8 Образец…

Обява 2019-2 Изграждане на основи за клоцове в ПИ № 38978.900.6786 по КК и Кр на гр. Костинброд

14.02.2019 г. 1. Обява 2019-2, 2. Информация за Обява 2019-2 в АОП- ID7 9085662, 3. Чертежи, 4. Образци за попълване, КСС и проект на договор 07.03.2019 г. 1. Протокол 11.03.2019 г. 1. Договор с приложения

Обява 2019 -1 „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”

Обява Методика Образци ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ КСС 24.01.2019 Информация за обяви Информация за публикуване в Профил на купувача 07.02.2019 Информация за удължаване на първоначалния срок Информации за обяви 15.02.2019 Протокол 1 19.02.2019 1.Договор 2.Приложения

Обява 2018-12 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд – Своге”“

01.11.2018 1. Обява 2018-12  2. Документация с указания за участие 3.Технически спецификации и методика за оценка, 4. Приложения за попълване, 5. Проект на договор, 6. Информация за публикувана в профила на купувача Обява 2018-12 с ID:9082666 08.11.2018 1. Съобщение за удължаване…

Обява 2018-11 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Реконструция и преустройство на сграда в ПИ 68978.900.6779 по КК и КР на гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд – Своге”“

31.10.2018 г. 1. Обява 2018-11, 2. Документация с методика за оценка и указания, 2.1. Утвърдена документация, 3. Технически спецификации, 4. Приложения за попълване, 5. Проект на договор, 6. Информация за публикувана Обява 2018-11 с ID9082636 07.11.2018 1. Съобщение за удължаване срока…

Обява 2018-10 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд – Своге”“

31.10.2018 1. Обява 2018-10 2. Документация с указания за участие 3.Технически спецификации и методика за оценка, 4. Приложения за попълване, 5. Проект на договор, 6. Информация за публикувана в профила на купувача Обява 2018-10 с ID:9082622 07.11.2018 1. Съобщение за удължаване…