Становище на АОП по обществена поръчка, вписана в РОП под номер 00035-2014-0001

Становище на АОП  по обществена поръчка, вписана в РОП под номер 00035-2014-0001 16.10.2015 Информация за извършени плащания 12.11.2015 Информация за извършени плащания 18.12.2015 Информация за извършени плащания 19.01.2016 Информация за извършени плащания 19.02.2016 Информация за извършени плащания 18.03.2016 Информация за…

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност…

Покана за набиране на външни експерти

Община Костинброд е възложител по чл.7. ал.1, т.З от ЗОП и е планирала през 2014 г. да проведе и възложи изпълнението на обществсна поръчка с предмет : „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места на община Костинброд до…

Открита процедура по ЗОП

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", финансиран по…

О Б Я В А от Комисия, назначена със Заповед № РД-05-347/20.09.2013 г. на кмета на община Костинброд, за разглеждане и оценка на оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален № 00035-2013-0003 в регистъра на АОП…

Публикувано на 29.01.2014 Във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в…

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2014 година“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2014 година“ с три обособени…

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до детско заведение, респективно учебно заведение и обратно в най-близкото населено място на територията на Община Костинброд…

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската и на част от републиканската пътна мрежа и улици в населените места на територията на община Костинброд за зимни сезони 2013г. –…

Обществена поръчка с предмет : „Зимно поддържане и снегопочисване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за зимни сезони 2013 г. – 2014г. и 2014 г. – 2015 г.“ с две обособени позиции

Обществена поръчка с предмет :  „Зимно поддържане и снегопочисване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за зимни сезони 2013 г. – 2014г. и 2014 г. – 2015…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Костинброд“.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Костинброд“.  Публикувано в АОП ID № 00035-2013-004 ДОКУМЕНТАЦИЯ