ПК 2019-17 Определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване.

13.12.2019 г. 1. Решение №РД-05-625/13.12.2019 г.

ПK 2019-16 Определяне на прогнозната стойност за упражняване на строителен надзор на обект: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд” с 3 обособени позиции.

13.11.2019 г. 1. Доклад № 08-00-126/13.11.2019 г. 2. Решение РД-05-599/13.11.2019 г.

ПК 2019-15 Определяне на прогнозната стойност за упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов“ в гр. Костинброд

11.11.2019 1. Заповед 2. Писмо Мери Бикт Мар 3. Оферта Мери Бикт Мар 4. Писмо до Техно Левъл 5. Оферта Технолевъл 6. Писмо Сет инженеринг 7. Оферта Сет инженеринг 8. Докладна записка 9. Решение

ПК 2019-14 Определяне на прогнозната стойност за упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на информационен център в гр. Костинброд“

11.11.2019 1. Заповед 2. Писмо Техно левъл 3. Оферта Технолевъл 4. Писмо МЕри Бикт Мар 5. Оферта Мери Бикт Мар 6. Писмо Сет инженеринг 7. ОФЕРТА Сет Инженеринг 8. Докладна записка 9. Решение

ПК 2019-13 Определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ път SOF 3411 – ІІІ – 811 – БОГЬОВЦИ – БЕЗДЕН – ОПИЦВЕТ Участък от „Център за деца с онкохематологични заболявания“ до входа на с. Опицвет“

29.10.2019 г. 1. Решение № РД-05-576 от 29.10.2019 г., 2. Приложения към Решението- ZIP 2.1. Докладна записка № 93.00-757/29.10.2019 г., 2.2. Решение №1152/26.09.2019 г. на ОС Костинброд, 2.3. Разрешение за строеж № 133/03.09.2019 г., 2.4. Становище № 70.00-222/18.10.2019 г., 2.5.…

ПК 2019-12 Определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд“. по проект № BG06RDNP001-7.001-0124 – ПРСР 2014-2020 г.

10.09.2019 г. 1. Становище №08-00-51 от 09.09.2019 г., 2. Утвърдена докладна записка 08-00-51 от 10.09.2019г., 2.1. Извадка от Административен договор с ДФЗ_20190910 3. Решение РД-05-494 от 10.09.2019 г.

ПК-2019-11 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд

05.09.2019 г. 1. Решение № РД-05-486/05.09.2019 г., 2. Доклад, 3. Предложения -3бр.

ПК 2019-10 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“

20.08.2019 г. 1. Обява ПК 2019-10, 2. Технически спецификации, 3. ПУП-ПЗ, 3.1. относими документи към ПУП, 4. ПИП Костинброд – Компостираща, 4.1. относими документи за ПИП Компостираща, 5. ПИП Костинброд – Предварително третиране, 5.1.относими документи за ПИП Предварително третиране, 6.…

ПК 2019-9 Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“

02.07.2019 г. 1.Обява за пазарни консултации ПК 2019-9, 2.Образец 1 – Оферта , 3.Образец 2 – Ценово предложение, 4.Образец 3 – Техническа спецификация, 4.1. Утвърдена техническа спецификация 5.Пред инвестиционно проучване за “Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени…

ПК-2019-8 Събиране на предложения с индикативни цени за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДА НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ «СВ. ВМЧК. МИНА».

01.07.2019 1.Обява за пазарни консултации, 2.Образец № 1 – Оферта 3.Образец №2 – Количествено-стойностни сметки за изпълнение на строително монтажни работи на обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДА НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ «СВ. ВМЧК. МИНА». 4.Приложение № 3 – Техническа…

ПК-2019-7 Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“

01.07.2019 1.Обява за пазарни консултации, 2.Образец 1 -Оферта , 3.Образец 2 – Ценово предложение, 4.Образец 3 – Техническа спецификация, 4.1. Утвърдена техническа спецификация 5.Пред инвестиционно проучване за “Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци…

ПК-2019-6 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Преустройство и ремонт на обществена сграда в общински музей в ПИ 38978.900.6779 по КК и КР на гр.Костинброд“

24.06.2019 1.Обява за пазарни консултации 2.Образец 1 – оферта 3.Образец 2 – ценово предложение 4.Количествена сметка 5.Техническа спецификация 6.Инвестиционни проекти 03.07.2019 Индикативни оферти: Оферта 1 за участие в пазарни консултации Оферта 2 за участие в пазарни консултации Оферта3  за участие…