ПК 2019-10 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта”

ПК 2019-9 Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура”

ПК-2019-8 Събиране на предложения с индикативни цени за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДА НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ «СВ. ВМЧК. МИНА».

ПК-2019-7 Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура”

ПК-2019-6 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Преустройство и ремонт на обществена сграда в общински музей в ПИ 38978.900.6779 по КК и КР на гр.Костинброд“

ПК-2019-5 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В УПИ VIII-2747, КВ. 99 А ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП НА ГР. КОСТИНБРОД, ОБЩИНА КОСТИНБРОД“

ПК-2019-4 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА СЦЕНА НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД „ИВАН ВАЗОВ“ В ПИ 38978.900.7799 ПО КК И КР НА ГР.КОСТИНБРОД“

ПК – 2019 – 3 Доставка и монтаж на 24 (двадесет и четири) броя подземни контейнери с обем 3 м3

ПК 2019 – 2 „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд, чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проекта“

ПК 2019 – 1 „Изработване и доставка на печатни, информационни и промоционални материали за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”

ПК 2018 – 2 „Реконструкция и оборудване на СУ „д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд, находящи се в УПИ I, кв. 88, по действащия ПУП на гр. Костинброд, община Костинброд”

ПК 2018-1 Изготвяне на КСС по СМР дейности, във връзка с проектно предложение „ Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в гр. Костинброд “ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007)