ПП – 2016 – 3 „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”

Публична покана Техническо задание Документация 04.04.2016 Разяснение 03.05.2016 Протокол 1 13.06.2016 Протокол №2 Протокол №3 Протокол №4 Решение 19.09.2016 Извършени плащания 15.07.2016 Договор Приложения 17.10.2016 Информация за извършени плащания 18.01.2017 Информация за извършени плащания

ПП-2016-2 „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно на територията на Община Костинброд до 01 февруари 2017 година“ с три обособени позиции:обособена позиция №1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка на територията на община Костинброд обособена позиция №2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна възраст до приемно СОУ „Д-р Петър Берон” на община Костинброд“ обособена позиция №3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна възраст до средищно ОУ „Отец Паисий” – с. Петърч, община Костинброд“

Документация Технически спецификации 18.02.2015 Решение Протокол 1 21.03.2016 Договор Договор и приложения Договор 18.07.2016 Информация за извършени плащания 17.06.2016 Информация за извършени плащания 18.07.2016 Информация за извършени плащания 04.08.2016 Информация за плащания Информация за плащания 19.09.2016 Информация за плащания 18.01.2017…

ПП – 2016 – 1 Избор на изпълнител за „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Общинска администрация Костинброд с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на офис консумативи за Общинска администрация Костинброд „; Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за Общинска администрация Костинброд“

Публична покана Документация и приложения Публикация в АОП Публична покана подписана Съобщение за информация до медиите 12.01.2016 Разяснение 29.01.2016 Протокол 1 02.03.2016 Протокол 2 Протокол 3 Решение 07.03.2016 Договор и приложения 19.04.2016 Информация за извършени плащания 04.08.2016 Информация за плащания…

ПП – 2015 – 7 с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Костинброд”

ПП – 2015 – 7 с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Костинброд” Документация Публична покана 04.12.2015 Разяснение 15.12.2015 Протокол 1 16.12.2015 Решение 04.01.2016 Договор и приложения 04.08.2016 Информация за плащания 19.09.2016 Информация…

ПП – 2015 – 6 Избор на изпълнител за Предоставяне на електронни съобщителни услуги от лицензиран оператор, чрез свои обществени наземни мрежи по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие за нуждите на Община Костинброд

Публична покана ДОКУМЕНТАЦИЯ Съобщение до медиите Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9042858. 30.06.2015 ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА РЕШЕНИЕ ЗА…

ПП – 2015 – 5 Предоставяне на електронни съобщителни услуги от лицензиран оператор, чрез свои обществени наземни мрежи по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие за нуждите на Община Костинброд.

Публична покана Документация Съобщение до медиите 15.06.2015 ПП – 2015 – 5 Предоставяне на електронни съобщителни услуги от лицензиран оператор, чрез свои обществени наземни мрежи по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие за нуждите на Община Костинброд, с…

ПП – 2015 – 4 Изготвяне на технически(работен) проект за реконструкция, преустройство, надстрояване и разширяване на строеж в УПИ I2757,3819 от кв.100 по плана на община Костинброд

Публична покана Приложения към Публична покана ПП-2015-4 Съобщение до медиите 25.05.2015 Протокол на комисията 25.05.2015 Решение за класиране 28.05.2015 Договор и приложения 07.08.2015 Информация за върната гаранция

ПП-2015-3 Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд

Публична покана ПП 2015 3 с ID 9041062 Технически спецификации Указания с приложения на образци за попълване и проект на договор ПП-2015-3 Съобщение до медиите 08.05.2015г. Протокол №1 Решение за класиране 21.05.2015 Договор и приложения 17.09.2015 Информация за извършени плащания…

ПП-2015-2 Приготвяне и доставяне на готова храна(обяд) за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)“, предоставящ социални услуги към Община Костинброд

ПП-2015-2 Публична покана За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Приготвяне и доставяне на готова храна(обяд) за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)“, предоставящ социални услуги към Община Костинброд” с…

Публична покана

Публична покана За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно на територията на Община Костинброд до 01 февруари…