Заповеди за спечелили търговете за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от територията на община Костинброд, съгласно чл.13 от ЗСПЗЗ за една стопанска година