ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНБРОД

Личните данни се събират и обработват във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задачи от обществен интерес.

За контакт с общинска администрация Костинброд:
гр. Костинброд 2230, ул. „Охрид” № 1
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Интернет страница: www.kostinbrod.bg

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от Кмета на Община Костинброд длъжностно лице.

Длъжностно лице по защита на данните:
Мариана Христова
Телефон: 0878 414 527
Електронен адрес за кореспонденция: gdprkostinbrod@gmail.com

 

  • Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от общинска администрация Костинброд.
  • Общинска администрация Костинброд събира и обработва лични данни във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задача от обществен интерес. Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване
  • Общинска администрация Костинброд може да събира следните лични данни: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец); данни за здравословното състояние, данни от документ за самоличност (тези данни се съхраняват в предвидените от закона случаи, при изрично съгласие на лицето, за целите на административното обслужване се извършва проверка за валидност на съответния документ и се проверява самоличността на съответното лице); данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за неговото пълномощно; данни за комуникация с гражданите (например адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес или др.), всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща. Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития и публикуват мнения.
  • В повечето случаи получаваме информация директно от субектите на данни, когато те попълват искания, заявления и други документи, необходими за упражняването на официалните правомощия и за спазване на законови задължения на общинската администрация.
  • При наличието на установени със закон предпоставки, личните данни, събирани и обработвани от общинска администрация Костинброд, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.
  • Общинска администрация Костинброд събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
  • Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат спазени изискванията на законодателството.
  • Чрез общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници в населените места, Община Костинброд е предприела мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен. Служителите са задължени да третират информацията като конфиденциална. Всяко лице, за което се отнасят данните („субект на данни“), има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност и да подаде заявление, адресирано до администратора. Можете да откажете да предоставите личната си информация за която и да е от услугите, предоставяни от общинска администрация Костинброд, чрез официалната интернет страница на общината. В този случай няма да сме в състояние да предоставим съответната услуга. С настоящата Политика за защита на личните данни общинска администрация Костинброд декларира своята ангажираност по прилагане и спазване изискванията, въведени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ
Кмет на община Костинброд


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за мерките за защина на личните данни в общинска администрация Костинброд

ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ