Указ № 213 от 1 август 2022г. на Президента на Република България, обн. ДВ., бр. 61 от 2 август 2022г.