01.09.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник“- в  ЦСРИ – гр. Костинброд

28.08.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободни  длъжности  за „Личен асистент“- към Механизъм „Лична помощ“ към Община Костинброд – гр. Костинброд

Общинска администрация Костинброд – община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1,

 О Б Я В Я В А:

І.Две свободни позиции за длъжността – „Личен асистент“  в  Механизъм „Лична помощ“ към Община Костинброд –гр.Костинброд    по трудов правоотношение.

ІІ. Кратко описание на длъжността: Осъществява полагането на постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане за задоволяване на ежедневните му потребности в рамките на един работен ден.Оказва помощ при организиране на дейности и занимания в дома, подопомага общуването и поддържането  на социални контакти  и др.

ІІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен–средно ;
 • професионален опит – не се изисква ;
 • ранг – не се изисква.

1.2.Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • професионална област – ;
 • притежаване на удостоверение за обучение като личен асистент.
 • притежаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство-кат.B
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

2.1             Ориентация към резултати;

 • Фокус към клиента(вътрешен/външен).
 • Комуникационна компетентност.
 • Профисионална компетентност

ІV. Начин на провеждане:

 1. Първи етап е подбор по документи.
 2. Интервю.
 3. Необходими документи за кандидатстване:
 4. Заявление за участие в  подбор.
 5. Автобиография.
 6. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.
 7. Копия от документите за придобита допълнителна квалификация
 8. Копия от документи за удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в подбора се приемат всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на, община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1 – „Център за услуги и информация на гражданите”, ет. 1, ст. №12.

Кандидатите подават необходимите документи за участие в подбора – лично или чрез упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно.

При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на съотвентата длъжност.

VІІ. Лице за контакти:

Румяна Ицева– гл. експерт „ ЧР и ТРЗ”

Телефон за контакти: 0721/68743

VІІІ. Краен срок за подаване на документите – 28.09.2020г.

17.08.2020
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен  подбор за длъжността  „Шофьор“ – 1 брой при общинска администрация Костинброд по проект № BG05M9OP001-2.101-0075 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.101-0075-C01, по ОП РЧР

10.08.2020
Извлечение от протокол с окончателни резултати от 07.08.2020 г. от проведен конкурс за длъжността Социален асистент

31.07.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  „Шофьор ” в Общинска администрация, гр. Костинброд по трудово правоотношение,  във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, по договор BG05M9OP001-2.040-0119/9, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР), процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 3“.

28.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  „Социален асистент” в Общинска администрация, гр. Костинброд по трудово правоотношение,  във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, по договор BG05M9OP001-2.040-0119/9, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР), процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 3“.

 

16.07.2020

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен  подбор за длъжността младши експерт „УТ” в дирекция „УТ, ОС, С, СК, ИИ, ИП и Е” при общинска администрация Костинброд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността   младши експерт „УТ“ при общинска администрация Костинброд

 

10.06.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност младши експерт „Устройство на територията“ в Общинска администрация Костинброд.

08.05.2020
Извлечение от протокол от проведен  подбор за длъжността  „Домакин“ при общинска администрация Костинброд по проект № BG05M9OP001-2.101-0075 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.101-0075-C01, по ОП РЧР

Извлечение от протокол от проведен  подбор за длъжността  „Диспечер, транспортни средства“ при общинска администрация Костинброд по проект № BG05M9OP001-2.101-0075 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.101-0075-C01, по ОП РЧР

Извлечение от протокол от проведен  подбор за длъжността  „Социален асистент“ при общинска администрация Костинброд по проект № BG05M9OP001-2.101-0075 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.101-0075-C01, по ОП РЧР

Извлечение от протокол от проведен  подбор за длъжността  „Шофьор“ – 2 броя при общинска администрация Костинброд по проект № BG05M9OP001-2.101-0075 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.101-0075-C01, по ОП РЧР

04.05.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Диспечер, транспортни средства ” към общинска администрация Костинброд, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.101-0075-С01/21.04.2020 г. по проект BG05M9OP001-2.101-0075 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Домакин” към общинска администрация Костинброд, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.101-0075-С01/21.04.2020 г. по проект BG05M9OP001-2.101-0075 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Социален асистент” към общинска администрация Костинброд, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.101-0075-С01/21.04.2020 г. по проект BG05M9OP001-2.101-0075 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Шофьор” – 2 броя към общинска администрация Костинброд, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.101-0075-С01/21.04.2020 г. по проект BG05M9OP001-2.101-0075 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“

08.05.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността „специалист в социална услуга“ в ЦОП „Промяна“ към  Община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен  подбор за длъжността „специалист в соц.услуга“ в ЦОП към  Община Костинброд

24.04.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
ОТНОСНО: свободна длъжност „Диспечер” в Общинска администрация, гр. Костинброд, във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, по договор № BG05M9OP001-2.040-0119/9

ОБЯВЛЕНИЕ
ОТНОСНО: свободна длъжност „Домакин” в Общинска администрация, гр. Костинброд по трудово правоотношение, във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, по договор BG05M9OP001-2.040-0119/9, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР), процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 3“.

ОБЯВЛЕНИЕ
ОТНОСНО: свободна длъжност „Социален асистент” в Общинска администрация, гр. Костинброд по трудово правоотношение, във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, по договор BG05M9OP001-2.040-0119/9, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР), процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 3“.

ОБЯВЛЕНИЕ
ОТНОСНО: свободна длъжност „Шофьор ” в Общинска администрация, гр. Костинброд по трудово правоотношение, във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, по договор BG05M9OP001-2.040-0119/9, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР), процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 3“.

07.04.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност „специалист в социална услуга“ – 1 бр. на пълно работно време  в Център за обществена подкрепа „Промяна“  при Община Костинброд-гр.  Костинброд.

03.04.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „управител ДСП“ в  ДСП гр.Костинброд

Извлечение от протокол

С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „социален работник“  в  ЦСРИ  към  община Костинброд

Извлечение от протокол

04.03.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  управител в Домашен социален патронаж-гр.Костинброд.

27.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност:  Главен експерт„Обществен ред и сигурност и  защита на културно историческото наследство“ в Общинска администрация Костинброд.

17.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност за „Директор на ЦСРИ“- в ЦСРИ– гр. Костинброд

12.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност психолог

06.02.2020
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността младши специалист „ДО“ в ОА Костинброд

04.02.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността  младши специалист „Документооборот  в  общинска администрация Костинброд

16.01.2020
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността юрисконсулт  в дирекция „ОП, ОП и П” при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността мл.специалист-секретар  в дирекция „ТТО и ОМП” при общинска администрация Костинброд

16.01.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността  юрисконсулт при общинска администрация Костинброд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността  „младши специалист-секретар“  при общинска администрация Костинброд

06.01.2020
ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши  специалист „Документооборот“ в Общинска администрация Костинброд.

 

ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши  специалист-секретар в Общинска администрация Костинброд.

30.12.2019

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  юрисконсулт в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Логопед“- в  ЦОП „Промяна“– гр. Костинброд

06.12.2019
Съобщение за допуснати и недопуснати кандидати
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен  подбор за длъжността „Медицинска сестра“ при Общинска администрация-гр. Костинброд, звено „Домашен социален патронаж“, по проект № BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0119-C01, по ОП РЧР

13.11.2019
Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0119-С01/23.07.2019 г. по проект BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Костинброд,

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „РЕХАБИЛИТАТОР“ И „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” АНГАЖИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

21.10.2019
Съобщение допускане и недопускане до конкурс
Извлечение от протокол

11.10.2019

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен  подбор за длъжността  „Домашен помощник“

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен  подбор за длъжността  „Коoрдинатор“ при Общинска администрация-гр. Костинброд, звено „Домашен социален патронаж“

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен  подбор за длъжността  „Медицинска сестра“ при Общинска администрация-гр. Костинброд, звено „Домашен социален патронаж

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен  подбор за длъжността  „Социален работник“ при Общинска администрация-гр. Костинброд, звено „Домашен социален патронаж

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен  подбор за длъжността  „Шофьор“ при Общинска администрация-гр. Костинброд, звено „Домашен социален патронаж

10.10.2019
Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0119/23.07.2019 г. по проект BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Костинброд,

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР“ АНГАЖИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

07.10.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността   младши експерт „ОП и П и ИТ“ при общинска администрация Костинброд

Извлечение от протокол

02.10.2019

Съобщение за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността координатор
Съобщение за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността социален работник
Съобщение за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността домашен помощник
Съобщение за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността медицинска сестра
Съобщение за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността шофьор

01.10.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност ръководител на звено вътрешен одит  в Общинска администрация Костинброд

30.09.2019
Съобщение допускане и недопускане до конкурс
Извлечение от протокол

20.09.2019
Община Костинброд удължава срока за набиране на персонал по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд” до 27.09.2019 година.

19.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши експерт „Оперативни програми и проекти и  Информационни технологии“ в Общинска администрация Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши експерт „Информационни технологии“ в Общинска администрация Костинброд.

17.09.2019
Обява ЦСРИ

13.09.2019
Община Костинброд удължава срока за набиране на персонал по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд” до 20.09.2019 година.

28.08.2019
Обява за набиране на персонал по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд”

05.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „медицинска сестра“  в ЦСРИ към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Медицинска сестра“ в  ЦСРИ гр.Костинброд към Община Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник“- в ЦСРИ– гр. Костинброд

31.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши експерт „Информационни технологии“ в Общинска администрация Костинброд.

12.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  „вътрешен одитор“ в Общинска администрация Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник за работа с деца“- в ДЦРДУ– гр. Костинброд

04.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Медицинска сестра“- в ЦСРИ– гр. Костинброд

22.04.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „социален работник“ вЦОП към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен подбор за длъжността „Социален работник“ в  ЦОП гр.Костинброд към Община Костинброд

29.03.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността психолог в ЦСРИ  към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
От проведен  подбор за длъжността „психолог“ в ЦСРИ  към  ОА Костинброд

20.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „Социален работник“- в ЦОП– гр. Костинброд

19.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция  при Общинска администрация Костинброд

31.01.2019
Съобщение за допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността психолог в ДЦРДУ към  община Костинброд
Извлечение от протокол

25.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност психолог в Дневен център за работа с деца на улицата  при Общинска администрация Костинброд.

17.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши специалист  „Документооборот“ в  Общинска администрация гр. Костинброд.

11.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „социален работник“  в ЦОП към  община Костинброд

22.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  главен специалист-служител  „Документооборот“ в  Общинска администрация гр. Костинброд.

16.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: временно свободна  длъжност  работник-кухня и разносвач храна  в Домашен социален патронаж при Общинска администрация Костинброд.

24.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник“- в ЦОП– гр. Костинброд

04.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  калкулант-домакин  в Домашен социален патронаж при Общинска администрация Костинброд.

03.09.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „социален работник“  в ЦСРИ към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен подбор за длъжността „Социален работник“ в  ЦСРИ гр.Костинброд към Община Костинброд

Размер на шрифта
Промяна на контраста