16.09.2022

14.09.2022

08.09.2022

07.09.2022

05.09.2022

 

15.08.2022

 

01.08.2022

13.07.2022

30.06.2022

20.06.2022

17.06.2022

14.06.2022

09.06.2022

23.05.2022

19.05.2022

28.04.2022
Община Костинброд удължава срока за подбор на персонал, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.004-0076-С01 по проект BG05M9OP001-6.004-0076 “Патронажна грижа + в община Костинброд”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Костинброд

 

19.04.2022
Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.004-0076-С01 по проект BG05M9OP001-6.004-0076 “Патронажна грижа + в община Костинброд”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Костинброд,

ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ АНГАЖИРАН ПО НАПРАВЛЕНИЕ 2 В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Дезинфектатор – 2 бр. на трудов договор, пълно работно време – 8 часа;

 

15.04.2022

10.03.2022

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност младши специалист „Информационни технологии“ в Общинска администрация Костинброд.

07.03.2022

14.02.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността младши специалист „Строителство“ при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността мл. специалист „Строителство“ в общинска администрация Костинброд

04.02.2022

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност   младши специалист „Информационни технологии“ /ИТ/  в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност: Ръководител звено „Вътрешен одит“  в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност   старши експерт „Кадастър и регулация“  в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  вътрешен одитор  в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши специалист „Транспортно обслужване“ в Общинска администрация Костинброд.

 

10.01.2022

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: временно свободна  длъжност   старши  експерт „Кадастър и регулация“ в Общинска администрация Костинброд.

06.01.2022

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  вътрешен одитор в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  ръководител звено „вътрешен одит“ в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши специалист „Информационни технологии“ в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши специалист „Строителство“ в Общинска администрация Костинброд.

13.12.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността   младши специалист„УТ“ при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен  подбор  за длъжността мл.специалист „УТ“  в дирекция „УТ, ОС,С,СК,ИИ,ИП и Е” при общинска администрация Костинброд

30.11.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „медицинска сестра“  в ЦСРИ към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Медицинска сестра“ в  ЦСРИ гр.Костинброд към Община Костинброд

22.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши специалист „Устройство на територията“ в Общинска администрация Костинброд.

29.10.2021

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Трудотерапевт “ в ЦСРИ гр.Костинброд към Община Костинброд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността „трудотерапевт“ в ЦСРИ към община Костинброд


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Рехабилитатор “ в ЦСРИ гр.Костинброд към Община Костинброд

На база разледани документи и интервюто, комисията излезе с решение и предложение за назначаване на Светлана Джонова за рехабилитатор с 22 т.резултат.

Жана Кръстанова

Председател на комисията за подбор

Дата:29.10.2021 г.

гр. Костинброд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността „рехабилитатор“ в ЦСРИ към община Костинброд

27.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност за „Медицинска сестра“- в ЦСРИ– гр. Костинброд

30.09.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността   социален работник в ЦОП „Промяна“ при община  Костинброд-гр.Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Социален работник “ в  ЦОП „Промяна“ гр.Костинброд към Община Костинброд

29.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: временно свободна  длъжност  рехабилитатор в Център за социална рехабилитация и интеграция към  Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: временно свободна  длъжност  трудотерапевт в Център за социална рехабилитация и интеграция към  Общинска администрация Костинброд.

20.09.2021

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност за „Социален работник“- в ЦОП „Промяна“ – гр. Костинброд

10.09.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността педагог в  „Център за  обществена подкрепа” гр. Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен подбор за длъжността педагог в  Център за обществена подкрепа при община Костинброд

30.08.2021

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши експерт „Оперативни програми и проекти и  Информационни технологии“ в Общинска администрация Костинброд.

16.08.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността  счетоводител в дирекция „ФСД ” при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността „счетоводител“ в  Общинска администрация Костинброд

18.08.2021
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ОТ проведен конкурс за длъжността „счетоводител“ в Обшинска администрация Костинброд

16.08.2021
СЪОБЩЕНИЕ За допуснатите и недопуснати кандидати да длъжността счетоводител в дирекция „ФСД“ при общинска администрация Костинброд

09.08.2021

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  педагог  в ЦОП „Промяна“ гр.Костинбрпод към Община Костинброд.

Община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1,

О Б Я В Я В А:

І. Удължаване на крайния срок за подаване на документите за обявената вече  позиция за длъжността – педагог в ЦОП „Промяна“гр.Костинброд към Община  Костинброд – по трудово правоотношение до 09.09.2021 г.

06.08.2021

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност   счетоводител в Общинска администрация Костинброд.

08.07.2021

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност   счетоводител в Общинска администрация Костинброд

ОТНОСНО: свободна  длъжност за „педагог” в ЦОП – гр. Костинброд

30.06.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Дезинфектатор” – 2 броя към общинска администрация Костинброд, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0110-C01 по проект BG05M9OP001-6.002-0110 „Патронажна грижа + в община Костинброд“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За определяне резултатите на кандидатите от проведен подбор по документи за длъжността „Социален работник” – 1 броя към общинска администрация Костинброд, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0110-C01 по проект BG05M9OP001-6.002-0110 „Патронажна грижа + в община Костинброд“

24.06.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността младши специалист„ТО“ при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността мл.специалист „ТО“ в общинска администрация Костинброд

15.06.2021
Обявление за подбор по документи във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0110-С01 по проект BG05M9OP001-6.002-0110 „Патронажна грижа + в община Костинброд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + в община Костинброд“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Направление 1 и Направление 2

17.05.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши специалист „Транспортно обслужване“ в Общинска администрация Костинброд.

18.05.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността   младши специалист„ИТ“ при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

18.05.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „директор ЦОП“ в ЦОП-гр.Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността „Директор ЦОП“ в  ЦОП-гр.Костинброд

07.05.2021

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши специалист „Информационни технологии“ в Общинска администрация Костинброд.

05.05.2021

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши специалист „Устройство на територията“ в Общинска администрация Костинброд.

15.04.2021
Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0110-С01 по проект BG05M9OP001-6.002-0110 „Патронажна грижа + в община Костинброд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + в община Костинброд“, приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Костинброд,
ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ АНГАЖИРАН ПО НАПРАВЛЕНИЕ 1 В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0110-С01 по проект BG05M9OP001-6.002-0110 „Патронажна грижа + в община Костинброд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + в община Костинброд“, приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Костинброд,
ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ АНГАЖИРАН ПО НАПРАВЛЕНИЕ 2 В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

13.04.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност за „Директор на ЦОП“- в Център за обществена подкрепа /ЦОП/– гр. Костинброд

31.03.2021
ОБЯВЛЕНИЕ
ОТНОСНО: свободна  длъжност  старши специалист „Устройство на територията“ в Общинска администрация Костинброд.

18.03.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „директор ЦСРИ“ в ЦСРИ -гр.Костинброд

Извлечение от протокол

12.03.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността психологг в ЦОП „Промяна“ към Община Костинброд

Извлечение от протокол

04.03.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: свободна длъжност за „Счетоводител ” в Общинска администрация, гр. Костинброд във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна помощ RD-02-29-55/22.02.2021 за изпълнение на проект № CB007.2.11.180 „Sport tourism – our common future”/ „Спортния туризъм – наше общо бъдеще”/ , финансиран по Програма за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия

05.02.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност вътрешен одитор в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  ръководител звено „Вътрешен одит“ в Общинска администрация Костинброд.

05.02.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност дежурен ОБА в Общинска администрация Костинброд.

08.01.2021
1. ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна   длъжност   „Координатор проект ” в Общинска администрация, гр. Костинброд по трудово правоотношение,   във връзка с изпълнение  на договор за безвъзмездна помощ RD-02-29-216/03.12.2020   за изпълнение на проект № CB007.2.31.141 „Implementation of smart policies for management, monitoring and prevention of the environment ”/ „Прилагане на smart политики за управление, мониторинг и превенция на околната среда”/ , финансиран по Програма за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия.

2.ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна   длъжност   „Финансов експерт ” в Общинска администрация, гр. Костинброд по трудово правоотношение,   във връзка с изпълнение  на договор за безвъзмездна помощ RD-02-29-216/03.12.2020   за изпълнение на проект № CB007.2.31.141 „Implementation of smart policies for management, monitoring and prevention of the environment ”/ „Прилагане на smart политики за управление, мониторинг и превенция на околната среда”/ , финансиран по Програма за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия

 

22.12.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност дежурен ОБА в Общинска администрация Костинброд.

08.12.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  „Шофьор ” в Общинска администрация, гр. Костинброд по трудово правоотношение,  във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, по договор № BG05M9OP001-2.103-0065-C01, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР), процедура BG05M9OP001-2.103-0065 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 4“.

03.11.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността хигиенист-домакин    в ДЦРДУ при община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността хигиенист-домакин  в  ДЦРДУ към  общинска администрация Костинброд

02.11.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността  главен инспектор „Незаконно строителство“ в   общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността главен инспектор „Незаконно строителство“  в   общинска администрация Костинброд

30.10.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „рехабилитатор“  в ЦСРИ към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Рехабилитатор“ в  ЦСРИ гр.Костинброд към Община Костинброд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати з аучастие в подбор за длъжността  „социален работник“  в  ЦСРИ  към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Социален работник “ в  ЦСРИ гр.Костинброд към Община Костинброд

28.10.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Хигиенист-домакин“- в  ДЦРДУ – гр. Костинброд

27.10.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността сътрудник социални дейности-възпитател  в ДЦРДУпри община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността  сътрудник социални дейности-възпитател в  Дневен център за работа с деца на улицата при община Костинброд

26.10.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността  юрисконсулт при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността юрисконсулт  в   общинска администрация Костинброд

16.10.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността  социален работник  в ДЦРДУпри община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен подбор за длъжността  социален работник за работа с деца в  Дневен център за работа с деца на улицата при община Костинброд

16.10.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността  младши  специалист-социални дейности в отдел „СХД” при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен подбор за длъжността младши специалист-социални дейности в  отдел „СХД” при общинска администрация Костинброд

08.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  рехабилитатор в Център за социална рехабилитация и интеграция към  Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник“- в  ЦСРИ – гр. Костинброд

06.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност: Главен инспектор „Строителен контрол“ в Общинска администрация Костинброд.

05.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „педагог”в ЦОП – гр. Костинброд

За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „социален работник“  в  ЦСРИ  към  община Костинброд

02.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност за „Социален работник“- в ДЦРДУ – гр. Костинброд

25.09.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  юрисконсулт в Общинска администрация Костинброд.

25.09.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши  специалист „социални дейности“ в Общинска администрация Костинброд.

01.09.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник“- в  ЦСРИ – гр. Костинброд

28.08.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободни  длъжности  за „Личен асистент“- към Механизъм „Лична помощ“ към Община Костинброд – гр. Костинброд

Общинска администрация Костинброд – община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1,

 О Б Я В Я В А:

І.Две свободни позиции за длъжността – „Личен асистент“  в  Механизъм „Лична помощ“ към Община Костинброд –гр.Костинброд    по трудов правоотношение.

ІІ. Кратко описание на длъжността: Осъществява полагането на постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане за задоволяване на ежедневните му потребности в рамките на един работен ден.Оказва помощ при организиране на дейности и занимания в дома, подопомага общуването и поддържането  на социални контакти  и др.

ІІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен–средно ;
 • професионален опит – не се изисква ;
 • ранг – не се изисква.

1.2.Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • професионална област – ;
 • притежаване на удостоверение за обучение като личен асистент.
 • притежаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство-кат.B
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

2.1             Ориентация към резултати;

 • Фокус към клиента(вътрешен/външен).
 • Комуникационна компетентност.
 • Профисионална компетентност

ІV. Начин на провеждане:

 1. Първи етап е подбор по документи.
 2. Интервю.
 3. Необходими документи за кандидатстване:
 4. Заявление за участие в  подбор.
 5. Автобиография.
 6. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.
 7. Копия от документите за придобита допълнителна квалификация
 8. Копия от документи за удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в подбора се приемат всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на, община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1 – „Център за услуги и информация на гражданите”, ет. 1, ст. №12.

Кандидатите подават необходимите документи за участие в подбора – лично или чрез упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно.

При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на съотвентата длъжност.

VІІ. Лице за контакти:

Румяна Ицева– гл. експерт „ ЧР и ТРЗ”

Телефон за контакти: 0721/68743

VІІІ. Краен срок за подаване на документите – 28.09.2020г.

17.08.2020
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен  подбор за длъжността  „Шофьор“ – 1 брой при общинска администрация Костинброд по проект № BG05M9OP001-2.101-0075 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.101-0075-C01, по ОП РЧР

10.08.2020
Извлечение от протокол с окончателни резултати от 07.08.2020 г. от проведен конкурс за длъжността Социален асистент

31.07.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  „Шофьор ” в Общинска администрация, гр. Костинброд по трудово правоотношение,  във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, по договор BG05M9OP001-2.040-0119/9, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР), процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 3“.

28.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  „Социален асистент” в Общинска администрация, гр. Костинброд по трудово правоотношение,  във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, по договор BG05M9OP001-2.040-0119/9, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР), процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 3“.

 

16.07.2020

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен  подбор за длъжността младши експерт „УТ” в дирекция „УТ, ОС, С, СК, ИИ, ИП и Е” при общинска администрация Костинброд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността   младши експерт „УТ“ при общинска администрация Костинброд