02.07.2020
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ
Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 02.07.2020 година от 17.30 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на Община Костинброд  преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

02.07.2020 година, гр.Костинброд
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Янев

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
За насроченото за 02.07. 2020 година от 17.30 часа заседание на Общинска избирателна комисия – Костинброд

1.Установяване предсрочното прекратяване на правомощията на АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА като общински съветник от групата на ПП“ГЕРБ“ в Общински съвет – Костинброд, поради подадена оставка.

2.Обявяване следващия в листата на ПП“ГЕРБ“ – КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА за избрана за общински съветник в Общински съвет – Костинброд и издаване на удостоверение за това.

02.07.2020 г.
гр.Костинброд

Председател:
/Георги Янев/


РЕШЕНИЕ № 144 – МИ Костинброд, 02.07.2020 г.