Отдел „ОП и П“, подпомага ръковоството на Община Костинброд при провеждането на държавната и общинската политика в областта на регионалното и местно икономическо развитие. Проучва и анализира възможностите на местни и международни програми и фондове за подпомагане и развитие, подготвя и систематизира необходимата за кандидатстване документация. Координира и отчита разработването и представянето на проекти по национални, европейски и международни фондове и програми за реализиране на приоритетите и целите на Община Костинброд.

Активно участва в изучаване на държавната политика в областта на своите дейности, проучва опита на други общини и неправителствени организации и осъществява контакти със страни и организации от ЕС с цел сътрудничество.

Отделът взима участие и в работата на различни общински комисии съгласно своите компетенции.

Вътрешни нормативни документи:

Информация за контакти:
Колю Колев
Нач.отдел „ОП и П“
Тел: 0721/68 786; 0889500024