В обхвата на общината са включени 14 населени места – един град гр.Костинброд – административен център на общината и 13 села.  След 2003 г. на територията на общината функционират 6 кметства – Петърч, Драговищица, Голяновци, Градец, Чибаовци, Опицвет, с пряко избрани от населението кметове. В останалите населени места след избор от кмета на общината назначени кметски наместници.

Населението в началото на 2011г. наброява около 17 224 ч., от които 11 874 ч. живеят в град Костинброд. Той е обединяващ център намиращ се на 16 км от София с изградена инфраструктура, осигуряваща обслужване на населението. Град Костинброд, според броя на населението, се включва към групата на малките градове (с население от 10 хил. до 30 хил.ж.). Селата в общината са предимно малки и много малки (под 1 000 ч.). Към големите села се включва само с. Петърч (2 177 ч.), а към средните – с. Драговищица (1 013 ч.).

След  промените през 1989г. и тежкото икономическо състояния на държавата се отрази на силно развитите до момента сектори като селско стопанство, животновъдство, промишленост и научноизследователска работа. Масови съкращения и висок процент безработица бе характерното за цялата държава, но връщането собствеността върху земята  и въвеждането на пазарната икономика, близостта до столицата и благоприятното разположение в близост да няколко транспортни коридора дадоха тласък в икономиката на града и общината. Построяването на изцяло нови производства и излизането от кризата на традиционните  отрасли доведоха до постоянното  разрастване по площ и население  на град Костинброд.

 

Град Костинброд е разположен в непосредствена близост до столицата София. През града преминава транспортният коридор София – Видин (Ломско шосе) и международния ЖП Коридор София – Белград. На 3 км. преминава европейският (ТК) № 10 (Калотина-София) и връзка с ТК № 8 (Гюешево-София-Пловдив-Бургас-Варна) и на 6 км. преминава околовръстното шосе на София, което осигурява бърза връзка с цялата страна..

Костинброд е център на редица деконцентрирани държавни служби, в обхвата на който се включват общините Костинброд,  Божурище, Годеч. (Районен съд, районна прокуратура, Дирекция Социално подпомагане и др.)

Местоположението на община Костинброд предопределя значимите й взаимовръзки със София ( инфраструктурни, икономически, социални, по отношение на човешките ресурси), както и със съседните общини – Божурище, Годеч, Сливница, Драгоман, Своге. Естествено доминираща е ролята и значението на столицата.