Образование

На територията на град Костинброд функционират четири училища, една детска градина и едно обединено детско заведение.

Най-голямото училище е СОУ”Д-р Петър Берон”. То е открито през 1944г. като час от първоначалното училище в с. Костинброд. От 1.11.1946г. училището става самостоятелно под днешното си име. През 1955г. по инициатива на Матьо Шивачев – директор започва и завършва строежа на нова училищна сграда. Същата година от първоначалн то се трансформира в основно. През 1960г. за първи път се открива паралелка осми клас. Поради нарастващия брой на населението се налага пристрояването на сградата, което става факт през 1968г. През 1975г. училището е удостоено с орден „Кирил и Методий” и от основно става ЕСПУ. Днес училището разполага със съвременна материално техническа база. В него ежедневно се обучават 642 деца. Освен задължителните дисциплини училището предлага възможности за извънкласни занимания в секции по шах, волейбол, лека атлетика, СИП-ове по различни учебни дисциплини и др. Училището се стреми да отговори на съвременните потребности, като успешно въвежда целодневно обучение в начален курс, разширено изучаване на чужди езици и хореография, столово хранене и др.

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец” е в съседство на СОУ „Д-р П. Берон” и е второто по големина учебно заведение в гр. Костинброд. То разполага с общежитие, в което се настаняват децата от отдалечени населени места.  Училището е наследник на  Техникум по селско стопанство. „Тимирязев” гр. Банкя открито през 1959/60г. През 1975г. техникумът се премества в гр. Костинброд, където е открита новата сграда на училището. Въведени са нови специалности като: растителна защита, пчеларство, механизатори в растениевъдството и животновъдството. За да отговори на съвременните изисквания училището разкрива паралелки в областта на хранителновкусовата промишленост, ветеринарна медицина, земеделски техник, икономика на земеделското стопанство и цветарство. От 2003/04г. се въвежда специалността технология на месото и местните продукти. В момента в него се обучават над 400 ученици, като намерението на училището е и занапред да отговаря на потребностите на региона и местната икономика.

Първо основно училище „Васил Левски” е най-старото учебно заведение в община Костинброд. През 2005г. с множество мероприятия то отбеляза 150 – годишен юбилей. Първоначално то се помещава в частен дом, а в последствие през 1881г.  се изгражда училище, разположено в близост до черквата. Породи нарастващия интерес към училището и непрекъснато увеличаващия се брой деца, се налага построяването на Началното училище през 1929/1930г. След шест години е положен основния камък на прогимназията. От 1937г. носи името на Васил Левски. 1983г. двете училища се обединяват в Народно основно училище. През 1986г. се открива нова пристройка към училището. От 1991 г. училището е със статут на разширено преподаване на изобразителни изкуства. В момента в него се обучават 245 ученика. Към училището е разкрита и предучилищна група, в която се възпитават 26 деца.

Второ основно училище „Васил Левски” е създадено през 1879г. и е вече на 128г. В началото на своето съществуване се помещава в магерницата на черквата в с. Маслово днешен ІІІ Район на града. През 1903 г. с доброволен труд на населението е построена първата школска сграда, която през 1929г. и 1948г.  е разширена. За учениците от четвърто отделение е изградена сграда в с. Шияковци. С временни разделяния, от 1987г. се водят като основно училище. През годините материалната база се разраства с ученически стол, физкултурен салон и специализирани кабинети. Изключителен интерес предизвиква традиционната изложба – базар “Светът през детските очи”.

На територията на гр. Костинброд функционира и Целодневна детска градина “Пролет” с два филиала в ІІІ Район и с. Голяновци.  През настоящата 2007г. детското заведение отбеляза своя 25 рожден ден с прекрасен концерт, в който взеха участие нейните въвзпитаници. Ежедневно в детската градина се възпитават и обучават 200 деца. Постоянно се обновява  материална база. Децата допълнително се занимават с танци, английски език. За децата полага грижи и  логопед.

След разделяне на ЦДГ “Пролет” през 2005г. се създаде Обединено детско заведение “Радост”. В него ежедневно се полагат грижи за 166 деца, както и в другата градина допълнително децата тацуват и учат английски език. От 17 септември тази година към детското заведение функционира млечна кухня за най-малките жители на община Костинброд.

В общинските училища се обучават 1279 ученика, а 650 ученика от общината пътуват ежедневно до средни училища в град София. Главната цел, която стои пред администрацията, е  да осигури добри условия за работа в общинските училища и да вложи повече средства  в подобряване на материално-техническата база на учебните и детските заведения.

За ремонт и оборудване на училищата бяха  осигурени средства в размер на повече от 365 000 лева. С тези средства бе направена частична подмяна на дограма, изграждане санитарни възли, ремонти на покрови, текущ ремонт на много класни стаи и кабинети в СОУ”Д-р П.Берон” и ІІ ОУ, в училищата в І-ви район на гр. Костинброд, с. Петърч и с. Драговищица.  Общината от бюджета си допълнително финансира учебните заведения с повече от 200 000 лева за отопление и работно облекло за работещите в системата на образованието. Със съдействие и дофинансиране от общината вече във всяко училище има функциониращ компютърен кабинет. Осигурено бе и дарение на офис оборудване от частна фирма за нуждите на общинските училища на стойност 35 000 лева.

Изключително важен е  факта, че успяхме да привлечем много сериозно външно финансиране за двете най-големи училища в общината. През 2004 год. общинската администрация подготви и спечели проект  за възстановяване изгорялата сграда на началното училище в І-ви район на гр.Костинброд. Проектът е финансиран от Социално-инвестиционен фонд, съвместно с общината. В момента сградата на училището е една от най-модерните в областта, а осигуреното външно финансиране е в размер на повече от 200 000 лв. Общината кандидатства по държавна програма през Министерството на образованието и науката във връзка  подобряване на енергийната ефективност, откъдето бяха отпуснати близо 200 000 лева за подмяна на дограмата в най-голямото общинско училище – СОУ”Д-р П.Берон”.

За 2005,2006 и 2007година с общинския бюджет бяха осигурени средства и учредени годишни стипендии за стимулиране и подпомагане на талантливи деца. Прие се общинска програма за насърчаване на творческите заложби на деца от общината с изявени дарби. Така се разшириха възможностите за стимулиране техните изяви. Освен годишни стипендии се осигуряват и еднократни такива за участие в национални и международни изяви, конкурси и състезания.

Детските градини в общината са 4, като там се отглеждат и възпитават повече от 450 деца в 18 групи. Основна грижа през последните няколко години  бе осигуряването на достатъчно средства за нормалното им функциониране. Годишната издръжка на едно дете струва на общинския бюджет повече от 650 лева. За четирите години средствата, заделени за това, са в размер на 1 094 000 лв. За капиталови разходи и  текущи ремонти са изразходвани  295 000 лв. Те бяха използвани за основен ремонт на покривите в ОДЗ „Радост” и ЦДГ „Виолина”, подобряване и ремонт на отоплителните системи, подмяна дограма, ремонт на помещения, изграждане на нови детски площадки и др. Осигурен е безплатен за родителите превоз на децата им до детските заведения. Сумата, която общината е отделила от бюджета си през тези четири години за транспортни разходи е 67 480 лева.

От изключителна важност за нас е факта, че за зимния сезон на 2007 година, почти всички училища и  детски градини, сградите на общината, общинската служба за социално подпомагане, читалище „Иван Вазов” ще бъдат отоплявани на газ. Освен подобряване условията за работа и екологичния ефект, икономическата рентабилност е несравнима. Значително се съкращават средствата, давани за отопление, а цената на оборудването се изплаща само за един отоплителен сезон.

Сериозен проблем е липсата на свободни места в яслите и детските градини в гр.Костинброд. През 2006 година изработихме проект  за пристрояване на ново крило към ОДЗ”Радост” и бе внесен за разглеждане и одобряване в Социално-инвестиционния фонд към МТСП. За съжаление той бе отхвърлен, въпреки уверенията, че ще получим финансиране. Това стана във възможно най-неподходящия момент, когато общинският бюджет е приет и нямаше как да се отделят средства поне за неговото започване. Но дори и да бъде реализиран в близките две години, това няма да е достатъчно. Необходимо е да се намери място и изгради детска градина и в ІІІ район на града, където в момента няма такава и децата се транспортират в с.Петърч и другите детски градини в Костинброд.

 

Култура

НЧ”Ив. Вазов”  е най-голямото читалище на територията на град Костинброд. Учредено е през 1947г., а се помещава в построената  през 1973г. сграда, намираща се на градския площад. Разполага с 38 000 тома, най-голямата библиотека на територията на общината. През годините развива сериозна художествена самодейност. Много от съставите му са носители на медали и отличия на национални фестивали и са участници на  международни сцени. В настоящия момент читалището е популярно най-вече с любителския театър „Съвремие”, който също е носител на многобройни награди. През 2007г. читалището  скючи договор с организация, която предлага обучение по български и английски език, математика, танци и др. Желаещите да тренират бойни спортове също имат възможност да направят това в читалището.

НЧ”Св. Св. Кирил и Методий” основано на 14 април 1920г.,  се намира в І район на гр. Костинброд. То се явява наследник на  създаденото през 1890г. културно просветно дружество „Орачъ”. Сградата на читалището е строена съвместно със сградата на ІОУ” В. Левски”  през 1936 г.. Читалищната библиотека разполага с книжен фонд наброяващ 15 800 тома, който непрекъснато се обновява. През годините  са съществували вокални състави, мандолинен оркестър, вокално-инструментална група и фото клуб. В настоящия мамент работи вокална група „Петруни” и състав за народни и модерни танци „Бонита”. НЧ”Св. Св. Кирил и Методий” е единственото читалище, което със собствени средства подмени дограмата и закупи модерна компутърна и видео – техника за библиотеката и школите. 

НЧ”Заря” е основано през 1925 г. и е разположено в ІІІ Район на града. Сградата, в която се помещава е построена през 1949 г.. Читалището разполага с 12 700т. литература, която по проекти на Министерство на културата и със собствени средства неприкъснато се обновява. Към читалището е сформирана група за автентичен фолклор, която разнася славата на читалището в пределите на  България.

В общината   функционират 9 читалища  с 15 работещи в тях. Размерът на субсидията е крайно недостатъчен и осигурява трудно само заплати, осигуровки и консумативи, а за културно-просветна дейност средства не достигат. Ето защо  основната ни цел бе да не допуснем спиране на тяхната дейност. Осигурени бяха повече от 180 000 лева допълнителни средства за дофинансиране, ремонти и оборудване.  Бяха обновени сградите на читалищата „Иван Вазов”, „Заря” в гр.Костинброд, на читалището в село Петърч, сградите на читалищата в някои от селата в общината. Често бяха подпомагани изявите на различни школи към читалищата, както и организираните с тяхно съдействие празници – Тодоров ден от НЧ”Св.Кирил и Методий”, Лазаров ден от НЧ ”Заря”, програма за празниците в с.Петърч и др., участието на самодейния театър към НЧ”Иван Вазов” на фестивали. От общинския бюджет се финансираха прослушванията и участията на танцовите и певчески школи в концерти и голям брой фестивали в цялата страна. Радостно е, че нашите самодейци, децата в различните състави и ансамбли представят достойно общината ни и завоюват редовно призови места. Спазваме традициите и през м.май организираме изяви на всички състави към читалища, училища или частни такива, на талантливи деца и младежи в областта на изобразителните изкуства, музиката, поезията, спорта. По традиция всяка година осигуряваме дарение на стотици томове литература на по-големите библиотеки в читалищата и училищата.

Един от най-значимите проекти е приемането на Наредбата за символиката на община Костинброд в средата на 2004г., която е основополагащ документ за създаване на идентичност, собствен облик и единна общност. Изработи се герб, знаме и се опредеи дата за празника на града  17 септември. На тази дата през 1974г. Костинброд е обявен за град. Датата съвпада с един от най-светлите християнски празници Вяра, Надежда, Любов и майка им София. От 2004г. администрацията традиционно  организира празници на община Костинброд в периода 5 – 17 септември, в които освен външните изпълнители се изявяват и местни творци. Важен момент в празниците на общината с учредените награди: почетен гражданин на града, за заслуги към общината, почетен знак, учител и ученик на годината. Кметът награждава дейци на спорта, образованието, културата, НПО и бизнесът, които имат принос в развитието на общината и през годината са постигнали изключителни постижения в своите области.

Възстановиха майските празници на културата, в които администрацията дава възможност за изява на местни художници, музиканти, поети, талантливи деца и младежи. Изявяват се и всички школи към местните читалища, училища и частни такива  в концерт посветен на Деня на славянската писменост и българската култура – 24 май. В рамките на месеца на културата се реализира съвместна инициатива на общината и училищата, която представлява преглед на ученическо театрално изкуство. Разходите се делят по равно между двете организации. Основният замисъл на прегледа е да се ангажира свободното време на учениците и техните преподаватели да получат допълнително възнаграждение. Организират се и конкурси за детска рисунка, поезия, есе и рецитаторски умения, които са през същия месец.

Положена бе и традиция в тържественото отбелязване на националните празници и важни дати за българската история и култура. През 2007г. за първи път са изработиха и връчиха медальони за родените през предходната година деца в общината.

Със средства от МРРБ се разработва още един важен проект, свързан с цялостния ремонта и преоборудване  на НЧ”Ив. Вазов” и превръщането му в съвременен културен център с киносалон, театрален салон, изложбена, презентационна и камерни зали, библиотека и др.       

Община Костинброд организира конкурс за коледни и новогодишни картички, в който вземат участие и местни фирми. Спечелилите конкурса картички се отпечатват със средства на участващите организации и се използват по предназначение, а учениците се награждават от общината. Спечелилите картини от конкурса за детска рисунка през майските празници се отпечатват на общинския календар.

Важно е да се отбележи, че в годините на прехода се промени отношението към културата. Основната задача стояща пред нас бе да създадем традиция и да възвърнем интереса съм тази сфера. Изключително трудна задача, но основна и за в бъдеще. За напред изброените проекти ще се обогатяват и разширяват обхвата си (Регионален и Национален). Ще се търсят местни и чужди партньорства, за да се търсят възможности за финансиране от структурните фондове, както и партньорства с бизнеса и най-вече с местната общност.

 

ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ

Късноримската резиденция край гр. Костинброд е единен архитектурен комплекс, чиито  компоненти са групирани в четири крила около обширен перистален с близка до трапец форма. Архитектурният комплекс на резиденцията е най-значителният сред известните синхронни и сродни по предназначение комплекси от днешната българска територия. Той е един от най-големите резиденциални комплекси,  известни от територията на римската империя изобщо. Дължината му, т.е. разстоянието между външните фасади на западното и източното крило, възлиза на около 141м., а максималната му ширина (север юг) е не по-малка от 110м.  общата площ със сигурност надхвърля 10 дка и може би достига до към 14/15 дка . Площта само на оградения с портници вътрешен двор достига близо 5 дка.

Късноримската резиденция край Костинброд е била извънградска резиденция. Трябва да се изтъкне още, че самата тя е била ядро на значителен вилен комплекс и център на значително имение. От вилния комплекс са изследвани още останките на едно кръгло по план съоръжение с пилонна конструкция, което достига до 32м. в диаметър и което условно е означено в отчетите като обект „Ротонда”. Отстои на около 100 м.  южно от архитектурния комплекс на резиденцията с предполагаеми представителни, мемориални или култови функции. Останки от други постройки и съоръжения не са проучвани чрез разкопки, данните от теренните обходи в околността и сведения от местни информатори позволява локализирането на поне още четири особени звена  на вилния комплекс на късноримската резиденция.

Двата археологически обекта са декларирани от НИПК за паметници на културата с национално значение с декларационно писмо №4805/15.09.1986г. на основание чл.12 от Закона за паметниците на културата и музеите.

Описание на разкритите останки от резиденцията

Източното крило на резиденцията е в най-напреднал стадий на проучване. При разкопките до 1990г. са разкрити изцяло или частично повечето от помещенията в северния и централен сектор. То включва две редици помещения, ориентирани север-юг, разделени на три блока от по четири помещения. Те са разположени симетрично спрямо две разделителни помещения, ориентирани изток-запад, които чрез входове са свързани с източния портник на перистала и с големия вътрешен двор на комплекса. Вътрешните размери на разпределителните помещения са 15,90 на 5,50м. Вътрешните размери на помещенията от северния блок и на двете северни помещения в централния блок са 9,80 на 7,50м. При двете южни помещения на централния блоки двете северни от южния блок вътрешните размери са 9,60 на 7,50м. При двете южни помещения в южния блок съответните размери са  8,50 на 7,50м. Помещенията в северната половина на източното крило са с полихромни подови мозайки с геометричен орнамент.

През 1992г. при изследване то на североизточния ъгъл на ранновизантийската крепост се откриха останки от съоръжение принадлежащо на резиденцията. През 1994г. при външния ъгъл на крепостта  е разкрита твърде интересна и сложна като план постройка.

Функционална характеристика на източното крило

Групираните в блокове помещения на източното крило следва да се интерпретират като жилищни помещения. С оглед на конкретното предназначение на помещенията в това крило се разграничават ясно две части: северна и южна. Помещенията в северната половина на крилото са с полихромни подови мозайки. Някои от тях имат подово отопление. Споменатите помещения са притежавали цветни стенописи. След реконструкцията северната половина на източното крило е добила по-внушителен обем и е запазила представителен характер.

Информацията за северното крило на архитектурния комплекс на резиденцията е резултат предимно от проучванията през 1990/94г.. Само по себе си изследването на северното крило е в начален етап, но въпреки това може да се твърди, че именно то е най-представителната част на късноримската резиденция. Северното крило се очертава като най-сложната по план и устройство част от резиденцията. Залата в източния сектор на северното крило е с правоъгълна форма ориентирана, север-юг откъм перисталния двор и с полукръгла апсида на север. Вътрешната дължина на залата, мерена по надлъжната и ос е 25.50м., вътрешната ширина е към 15м., а вътрешния диаметър на апсидата е 9м. Стените на залата са били покрити с цветни фрески, а над суспензурата на хипокауса е била положена цветна мозайка. Съхранената част от мозайката е разкрита в близост до входа през първите години на разкопките. Проучването на залата през 1992/94 е ограничено съзнателно до повърхностно разкритие и проследяване на нейните стени. На 7,5 м. от залата е разположено помещение с локализирани до момента югоизточния и североизточния му ъгъл, както и отделни участъци от неговите стени. Съоръжението е с размери 24/30м. През 1993/94 в западния сектор на северното крило е локализирана зала. Проучването и е също в начален етап. До сега е установен североизточния ъгъл и е разкрит повърхностно един участък от северната и стена с дължина над 21м. Преди известно време при строителни работи случайно е открита полихромна  подова мозайка, като твърде вероятно мозайката да е от същото това помещение. 1992/94 г. при сондаж в северозападния ъгъл са разкрити останките на две помещения от късноримската резиденция. Северното крило е най-представителната и част. Резиденцията е един от най-значимите и най-луксозни образци на късноримската жилищна архитектура изобщо. От изследваните помещения в северозоподния ъгъл на резиденцията и от функциите и може да се твърди, че в този ъгъл на резиденцията се разполага банската част.

Западното крило на резиденцията е с най-малка дължина. То е в съвсем начален етап на проучване. През 1991г. бяха очертани  частично две помещения в южния му край. Разбираемо, е че изясняването на плана на западното крило е задача за бъдещи проучвания, но все пак днес може да се посочи, че в южния си край то е устроено подобно на източното крило на резиденцията. За по-пълната функционална характеристика на западното крило, както и уточняването на неговия план, остават задачи за бъдещи проучвания.

Южното крило през 80-те години при проследяването на южната крепостна стена на ранновизантийската крепост е установено, че в същата са преизползвани останки от южното крило на по-ранния комплекс, включитилно от стената, която е ограничавала южния портник на перистала. През 1991/93г. при границата  между централния и западния център на южното крило са локализирани и изследвани входни съоръжения с важно значение за комуникациите на и в резиденцията.

Проучванията през 1991/93г. доказаха отсъствието на помещения в южното крило на резиденцията. Наред със съответния портник на перистала и фасадната стена тук се издига още един външен портник. В южното крило са устроени официалните и входове. Голямата ширина на портала му е указание за повече отвори с отделни врати. Подобно входно оформление има при някои от най-представителните образци на римската и късноримската  архитектура. При интерпретацията на южното крило следва да си отчита и заслугата на т.нар. Ротонда  – монументално, кръгло в план съоръжение, разположено върху издигнат терен на около 100м. южно от резиденцията.

 

Пострезиденциално село

Останки от пострезиденциалното село са установени още през първите години на проучванията, но тогава не са разпознати като такива при общата характеристика и периодизация на обекта. Преизползването на останките на ранните помещения и зали на по-ранната резиденция нямат нищо общо с първоначалните им функции. Сред тях са устроени селски домакинства без индивидуални дворни пространства. Сходно обитаване е регистрирано сред останките на редица други вилни комплекси от днешната територия на България между края на ІVв.  и началото на VІ в. В изследваните постройки от пострезиденциалното село  при гр. Костинброд засега не са открити монети или други точно датирани находки. Наличието в съответните пластове на немалко количество глазирана керамика е указание, че опожаряването на това село е преди края на Vв. С намирането и на два скелета в североизточния сектор на обекта може да се констатира, че опожаряването на селото не е случаен инцидент, а е следствие на вражеско нападение.

 

Ранновизантийско укрепено селище

През първите години на разкопките се изследвани северният участък от източната стена и прилежащия сектор от защитената площ на укрепеното селище. През 80-те години е разкрит южният участък от източната крепостна стена и е проследена южната крепостна стена. Разкрити са югоизточната и югозападната ъглови кули. Изследвани са и няколко синхронни постройки долепени до вътрешното лице на източната крепостна стена. През следващите години е разкрит североизточният ъгъл на крепостта и са проследени участъци от северната и западната стена. Разкрита е портата, изследвани са нови кули и крепостни стълбища. Планът на крепостта  в общи линии е изяснен. Сега вече се установи безспорно, че укрепената селищна структура е отделен период на обекта в местността Градището край днешен Костинброд, спрямо късноримската резиденция. Планът на крепостта е с неправилна многоъгълна форма. Източната, западната и южната стени дублира трасетата на съответните вътрешни фасади на по-ранната резиденция. Поради това южната стена не е съвсем по права линия.защитената от крепостта площ  възлиза на 8,5 дка. Крепостта има три ъглови кули – югоизточна, югозападна и северозападна. Североизточния ъгъл също е бил под протекцията на кула, но тя не е в самия ъгъл и има полукръгла форма (преизползвани по-ранни останки от полукръглата апсида). Единствената или поне главна порта е в централния сектор на северната крепостна стена. Тя е била защитена с правоъгълна надврата кула. Известни засега постройки са покрай крепостните стени. Вътрешните сектори на защитената площ не са изследвани.

Антична пътна станция Скретиска и римски път са декларирани от НИПК за паметници на културата от национално значение с декларационно писмо №4665/6 от 10.08.1987г. на основание чл.12 от Закона за паметниците на културата и музеите.

Локализирането на първата спирка западно от Сердика по античния трансбалкански диагонален път бе факт още преди започване на същинското археологическо проучване. Общата площ на станцията не надхвърля 5/6дка., като в близост до нея е разчистен участък от трасето на пътя с ширина 7м. Планът на сградата и находките от нея доказват нейното предназначение (страноприемница с конюшня). Тази близост, по аналогия с римските и късноримските пътни станции при по-значителни селища, вече предполага името Скретиска  и за резиденцията.

Идентификация на резиденцията:

  1. Късноримска резиденция без по-ранен предшественик
  2. Това е най-значителната извънградска резиденция в провинцията  Dacia  Mediterranea
  3. Това е най-големият сред познатите перистални жилищни комплекси от античността на Балканите изобщо
  4. Изграждането на резиденцията обуславя появата на близката пътна станция
  5. Резиденцията е в близост до Сердика, столицата на провинция Dacia  Mediterranea
  6. Началната дата на  резиденцията съвпада с продължителните престои на Константин Велики в близката Сердика
  7. Може да се приеме, че тя възниква като императорска резиденция (от сведения в провинцията не е имало влиятелни частни лица, които да са евентуални кандидати за собственици на резиденцията

Разкопките в местността Градището  край град Костинброд не са приключили Проучванията през 1990/94г. доказват наличието на ред  нови и важни звена в структурата на резиденцията, които съставят по-цялостна представа за нейния план и датировка, от края на второто десетилетие на ІV в. докъм средата на Vв. Тук функционира голяма вила-резиденция център на подобаващо поземлено имение.  Основният архитектурен комплекс на вилата, т.е. същинската резиденция е един от най–впечатляващите образци на представителната късноримска жилищна архитектура с всички присъщи за последната компоненти – голяма зала за аудиенции, специална трапезария с усложнен план, многобройни жилищни помещения, банска част, огромен двор с портици и  градина, монументални входове и др. Съответстваща на размерите и  е и нейната украса. Общата площ на подовите и мозайки вероятно надхвърля 1000кв.м., а общата дължина на портиците и е повече от  400м.

Регистрираните по-късни преустройства не са променили съществено облика и функционалната характеристика на резиденцията. Непосредствена причина за нейното изоставяне, предшествано от мощен пожар, са хунските нашествия от 40-те години на Vв.

Съоръженията на сравнително скромната по размери крепост на Кратискара се вписват напълно в ранновизантийската фортификационна практика. Изследваните до сега постройки покрай крепостните и стени също намират паралели като градеж и функции сред сродните синхронни центрове. Кратискара е бил локален административен център в градската територия на Сердика. Животът в Кратискара е прекъснат вероятно при славянските нашествия към Тракия и Гърция в края на 70-те началото на 80-те години но VІв.

По мнение на специалисти археологическите останки и особено на тези от късноримската резиденция са с изключителна експозиционна стойност. Запазеното от резиденция Скретиска е паметник на европейското и световно наследство, който след експонирането си без съмнение ще влезе в най-престижните туристически гидове.

 

ХРАМ  “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Цял   един век църквата “Св. Св. Кирил и Методий“ стои като знак за живата вяра и високата  духовност на костинбродчани, оцеляла и запазена въпреки повратите на времето. Вярата не може да се заличи, видимите знаци на тази вяра не могат да бъдат забравени. От началото на 90-те години на миналия век, та досега,храмът  е ремонтиран и постоянно се обновява.

По размерите си:( дължина 20 м, ширина 12 м, височина 10 м), нашият храм е най-големият в селищата, намиращи се непосредствено  до София. Данните, взети от регистъра на Софийската Св. Митрополия сочат, че основният камък на храма е положен през 1905 г., а на 24 май 1907г. тогавашният Софийски митрополит Партений освещава новопостроения Божи дом. Краткият срок на изграждане говори ясно за твърдата и жива вяра на нашите достойни предци.

 

МАНАСТИР  “СВ. АРХАНГЕЛ  МИХАИЛ”

Сведенията за създаването на Шияковския манастир “Св. Архангел Михаил” се губят във времето. Съществуват различни легенди за възникването му, като най-известната от тях го свързва  с времето на цар Иван Шишман, а друга твърди, че съществува още от византийско време. Въпреки неуточнения му произход се знае, че е съществувал по време на османското  владичество.. През 1870 – 71 година за негов игумен е личният приятел на Левски от легията на Раковски Генадий  Ихтимански. По негова инициатива през 1871 г. в манастира пристига Левски, където с няколко души слагат началото на Тайния революционен комитет в Костинброд.

През 1929 година по предложение на костинбродчанина Свилен Здравков полуразрушената сграда на манастира е изоставена и е построена сега съществуващата сграда на 4-5 м в южна посока.

В последните години  местното население полага изключителни грижи за съхраняването и обновяването на манастира.

Картата на старините не би била пълна, ако не се споменат двата параклиса, останали също  от незапомнени времена и скътали ценни данни за нашето минало. Единият от тях се намира в местността  “Пасището “, източно от Шияковци, а другият е в местността Балван и е известен под името “Св.Петър”, а сред населението  – “Църквето”.

През 2003г.  в град Костинброд се откри нов храм, в който жителите на кв. Маслово вградиха своя стемеж за чистота и духовност. Храмът “Св.Николай Мирликийски Чудотворец” е построен на мястото на старата църква с доброволните дарения на местното население, отзивчивостта на местния бизнес и ентусиазма на Георги Георгиев, Арменка Игова, Димитър Гълъбов, Красимир Евлогиев и много други граждани.

По отношение опазването и съхранението на историческата памет, на културно-историческото наследство също бе направено не малко. През периода бяха отделени повече от 20 000 лева за подпомагане на църковните храмове в общината. Изработен и монтиран е паметник на загиналите наши съграждани при тежката производствена авария в бившите ДХЗ”Георги Димитров” на 18 юни 1968 година. Тази година общината финансира изработването и монтирането на  паметна плоча в Шияковския манастир, свързан с името и делото на Васил Левски в територията на общината. На централния градски площад с участието на НГЧ се откри  и освети паметник, посветен на всички загинали за свободата на България във войните от 1876 до 1945 година.  Работи се  усилено  за възобновяване на археологическите проучвания, реставрация и консервация на късно римската резиденция, намираща се в гр.Костинброд, местността “Градище”. Тече процедура по прехвърляне собствеността на земята и придобиването и от общината. Положителен е фактът а, че успяхме да осигурим целево финансиране от Министерство на регионалното развитие и в момента се изготвят работни проекти за възобновяване работата по резиденцията.