Проект „Подкрепа за достоен живот”

Община Костинброд е партньор по проект „Подкрепа за достоен живот“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи“ от 08.10. 2010 г. със Заповед № РД08-52, изменена с № РД08-2 от 26.01.2011 г.; РД08-3 от 18.01.2012 г.

Междуинституционално рамково споразумение № BG09-2314-1/03.11.2010 г.; заповед № РД08-36 от 20.07.2012 г.; заповед № РД08-61 от 04.12.2012 г.; заповед № РД08-7 от 23.01.2013 г.; заповед № РД08-22/19.04.2013 г.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е най – успешният досега в социалната сфера. Надгражда Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”, като създава възможности за прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда, чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент“ в национален мащаб.

Поради наличието на средства и отличната работа на национално и местно нива, програмата беше удължавана на шест етапа. Последният етап на изпълнение е от 19.07.2013 г. до 15.01.2014 г. Към момента броят на потребителите на услугата „Личен асистент“ е 29, на личните асистенти също 29. В екипа на проекта на местно ниво участват: администратор и счетоводител. Към момента няма указания от Агенция за социално подпомагане за набиране на нови потребители и лични асистенти по програмата. В така наречената „банка лични асистенти“ /набирани заявления на граждани за участие в началния етап на програмата/ има 12 одобрени потребители, чакащи да бъдат включени в проекта.

Мнения на лични асистенти, работещи по програмата:

Елена Кирилова се грижи за своята майка, тя сподели, че:

„Програмата е изключително важна за мен и предоставя неоценима помощ – както за всичката документация, която се налага всяко семейство да попълва, така и дава финансова подкрепа, необходима за закупуването на важни и скъпи консумативи при грижите за болни хора. Работя с удоволствие по програмата и искам да продължи, защото тя е нещо смислено и стойностно.”

Христин Славков се грижи за своя брат и смята, че:

„Програмата е от голяма помощ във всякакъв аспект – финансов и вътрешноличен. Много съм доволен от предоставените възможности по програмата и ще се радвам тя да продължи, за да можем и ние да се грижим достойно за нашите близки.”

Красимира Янева се грижи за своето дете и сподели, че:

„Програмата е изключително добра, работи успешно. Финансовата подкрепа, която получавам ми помага да закупувам необходимите консумативи за моя син. Много съм доволна и благодарна на екипа от общината, работещ по програмата, както и от социалните.  От тях, всъщност, разбрах за програмата. Всички те са истински професионалисти, които знаят как да си вършат работата и да помагат на хората.”

    Инвестира във вашето бъдеще!