ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ На жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост

На основание чл. 77, във вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Костинброд, уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 25.11.2022 година могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост (наричана по-долу за краткост Процедурата).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Костинброд.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Процедура чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на https://www.kostinbrod.bg

МОТИВИ:
1.Причини, които налагат приемането

При изработването на проекта на процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Необходимостта от подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост е свързано с това, че общината като орган на местната власт изпълнява основна роля при кандидатстването и изпълнението на проекти за енергийно обновяване на жилищни сгради.

С цел подпомагане на сдруженията на собствениците и улесняване процеса на кандидатстване на сдруженията и изготвяне на изискуемите документи, Община Костинброд изготви Процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Община Костинброд ще подпомага с финансови средства Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост на територията на община Костинброд, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост за извършване на подготвителни дейности за обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и изготвяне на технически паспорти, във връзка с последващо кандидатстване на Сдруженията на собствениците по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Съгласно заложените изисквания на проект „Подкрепа за енергийно обновяване на жилищния фонд“ в одобрения Национален план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/, както и съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на жилищния фонд – Етап I” /проект/, сдруженията на собствениците кандидатстват по обявена процедура за енергийно обновяване с изготвени енергийно и техническо обследване на сградата.

Сдружения на собствениците на сгради в режим на етажна собственост, желаещи да получат подпомагане от Община Костинброд могат да кандидатстват ако отговарят на описаните условия за кандидатстване за подпомагане съгласно процедурата за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост.

2. Цели, които се поставят

2.1. Регламентиране на правила за подпомагане от общината на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост.

Поради предвидените в процедурата два крайни срока за кандидатстване, а именно 15.02.2023г. и 31.03.2023 г., е необходимо в най-кратки срокове сключване на договори за възлагане на обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт, тъй като същите са част от „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“.

Без тези документи не е възможно участие на сдруженията на собствениците в процедурата.

Отчитайки кратките срокове, с които разполагат сдруженията на собствениците за подготовката на изискуемите документи и с цел осигуряване на възможността им за участие в процедурата, като спазят крайните срокове. В противен случай /ненавременната подготовка на всички необходими документи/ сдруженията на собствениците биха се лишили от възможността да участват в горепосочената процедура. Съгласно проекта на насоки, общината е определена като администратор и водещ партньор, подаваща формуляр за кандидатстване и отговорна за изпълнението на всички дейности по проекта.

2.2. Улесняване на процеса на последващо кандидатстване на сдруженията на собственици по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” и изготвяне на изискуеми по процедурата документи.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Процедура.

Община Костинброд предвижда от собствени приходи да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 100 000 (сто хиляди) лева с включен ДДС за подпомагане на Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост на територията на община Костинброд, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост за извършване на подготвителни дейности за обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и изготвяне на технически паспорти, във връзка с последващо кандидатстване на Сдруженията на собствениците по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Резултатите, които се очакват от прилагането на процедурата за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост са:

– Подпомагане на сдруженията на собствениците за извършване на подготвителните дейности – обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт чрез осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на посочените по-горе дейности;

– Извършване на задължителните съгласно Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” | МРРБ (mrrb.bg) подготвителни дейности и установяване на енергийните и техническите характеристики на сградите.

– Улесняване процеса на последващо кандидатстване на сдружения на собственици по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”, чрез подпомагане набавянето на изискуеми по процедурата документи за сдружения на собственици.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект на процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число – в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Същият е съобразен с Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” | МРРБ (mrrb.bg).

Настоящият проект на процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост съдържа следните приложения:

  • Процедура за финансова помощ;
  • Приложение №1. Заявление за подпомагане;
  • Приложение №1.1. Покана за общо събрание на сдружението на собствениците;
  • Приложение №1.2. Протокол от залепване;
  • Приложение №1.3. Протокол за проведено общо събрание на сдружението на собствениците;
  • Приложение №2.Покана за прием на заявления;
  • Приложение №3. Споразумение за подпомаганe;

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ
Кмет на община Костинброд

 

СПИСЪК ОТ ФАЙЛОВЕ
Приложение 1  Заявление за участие
Приложение 1.1  Покана
Приложение 1.2  Протокол
Приложение 1.3.  Протокол от общо събрание
Приложение 2   Покана за участие
Приложение 3  Споразумение
ПРОЦЕДУРА