РЕГИСТРИ – ЕКОЛОГИЯ
РЕГИСТЪР НА КОЛИЧЕСТВАТА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, ОРГАНИЗИРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Регистър на количествата разделно събрани отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана на територията на община Костинброд за 2016г.

Регистър на домашните и безстопанствени кучета

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Регистър на пчелните семейства на територията на гр. Костинброд

РЕГИСТРИ – УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

22.03.2024
Регистър на разрешения за строеж 2024
Регистър – Удостовериния за въвеждане в експлоатация 2024


Регистър – Удостовериния за въвеждане в експлоатация

Регистър – Удостовериния за въвеждане в експлоатация след 01.01.2022г. 

Регистър – Удостоверения след 01.01.2023г. за въвеждане в експлоатация

12.12.2023 – Регистър на разрешения за строеж 2023

Регистър на разрешения за строеж 01 – 03.2023г.

Регистър на разрешения за строеж 01 – 06.2023г.

Регистър на въвежданията в експлоатация

Регистър на въвежданията в експлоатация 2021г.

Регистър ПУП 2020г.

Регистър на разрешения за строеж 2021г.

РЕГИСТРИ – УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ ЗА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистър – Разпределение на ПМЛ -индивидуално ползване

РЕГИСТЪР на общинските предприятия

РЕГИСТЪР – на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

РЕГИСТЪР на земи – общинска собственост, отдадени под наем/аренда

РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИЕТЕ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ

РЕГИСТЪР НА НЕНОРМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМНО ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЧЛ.46 „а“ ОТ ЗУЕС

Регистър на търговските дружества с общинско участие

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД с данни за процеса на приватизация на общински търговски дружества, обособени части и обекти по чл. 1, ал. 2, т.3 ЗПСК и за процеса на следприватизационен контрол, реализирани в съответствие със ЗПСК

Регистър на вероизповедения

РЕГИСТРИ – ТРАНСПОРТ
Отчет за компенсаци и субсидии- 2019

Отчет за компенсаци и субсидии- 2020

Данни за маршрутна мрежа, маршрутни разписания – 2019 и 2020г.