13.09.2021
Протокол от 13.09.2021 г.  на комисия по заповед    № РД-05-267/28.07.2021 г. и изменена със заповед № РД-05-308/13.09.2021 г. на кмета на общината със задача: да изготви, разгледа и одобри размера на дължимото от „Булгартрансгаз“ ЕАД обезщетение за учредяване на сервитутно право за землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд за изграждането на газопровод и газопроводни отклонения, трасета на ел. захранващи кабели и кабели към АЗУ към обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти от ПУП-ПП, за който е одобрен ПУП – ПП със заповед № РД-02-15-156/13.11.2015 г. на министъра на МРРБ.

03.09.2021
Заповед №РД-17-206/20.08.2021

23.08.2021
Протокол от 23.08.2021 г. на комисия по заповед  № РД-05-267/28.07.2021 г. на кмета на общината със задача: да изготви, разгледа и одобри размера на дължимото от „Булгартрансгаз“ ЕАД обезщетение за учредяване на сервитутно право за землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд за изграждането на газопровод и газопроводни отклонения, трасета на ел. захранващи кабели и кабели към АЗУ към обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти от ПУП-ПП, за който е одобрен ПУП – ПП със заповед № РД-02-15-53/11.06.2021 г. на министъра на МРРБ.

13.08.2021
Протокол от 12.08.2021 г. на комисия по заповед № РД-05-265/28.07.2021 г. на кмета на общината със задача: да изготви, разгледа и одобри размера на дължимото от „Булгартрансгаз“ ЕАД обезщетение за учредяване на сервитутно право за землището на с. Голяновци, общ. Костинброд за изграждането на газопровод и газопроводни отклонения, трасета на ел. захранващи кабели и кабели към АЗУ към обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти от ПУП-ПП, за който е одобрен ПУП – ПП със заповед № РД-02-15-53/11.06.2021 г. на министъра на МРРБ

Протокол от 13.08.2021 г. на комисия по заповед № РД-05-266/28.07.2021 г. на кмета на общината със задача: да изготви, разгледа и одобри размера на дължимото от „Булгартрансгаз“ ЕАД обезщетение за учредяване на сервитутно право за землището на с. Драговищица, общ. Костинброд за изграждането на газопровод и газопроводни отклонения, трасета на ел. захранващи кабели и кабели към АЗУ към обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти от ПУП-ПП, за който е одобрен ПУП – ПП със заповед № РД-02-15-53/11.06.2021 г. на министъра на МРРБ

28.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

25.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

13.06.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

03.06.2017
Обявление за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

12.06.2017
Протокол № 3 /05.06.2017 г. за окончателното разпределение на общинските пасища, мери и ливади от територията на община Костинброд за стопанската 2017/2018 година

05.05.2017
Протокол 1
Протокол 2

10.02.2017
Списък на ПМЛ-Общинска собственост за 2017-2018г.

11.05.2016
Протоколи от 17.03.2016г. и 27.04.2016г. за разпределението на общинските пасища, мери и ливади на собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в БАБХ за територията на община Костинброд за стопанската 2016/2017година.

31.03.2016

Размер на шрифта
Промяна на контраста