28.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

25.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

13.06.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

03.06.2017
Обявление за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

12.06.2017
Протокол № 3 /05.06.2017 г. за окончателното разпределение на общинските пасища, мери и ливади от територията на община Костинброд за стопанската 2017/2018 година

05.05.2017
Протокол 1
Протокол 2

10.02.2017
Списък на ПМЛ-Общинска собственост за 2017-2018г.

11.05.2016
Протоколи от 17.03.2016г. и 27.04.2016г. за разпределението на общинските пасища, мери и ливади на собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в БАБХ за територията на община Костинброд за стопанската 2016/2017година.

31.03.2016

Размер на шрифта
Промяна на контраста