Обратно към >> Административни услуги

СПИСЪК НА УСЛУГИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Издаване на удостоверение за отчуждени имоти, собственост на физически или юридически лица

За издаване на удостоверение за деактуване на имот

Отписване  на   имот  от актовите  книги  на  общинскасобственост за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост

Продажба на жилищни имоти-общинска собственост

Продажба на нежилищни имоти-общинска собственост

Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица на земя с учредено право на строеж

Учредяване право на строеж върху имот- общинска собственост

Предоставяне на земя под наем от ОПФ и земя по чл.19 от ЗСПЗЗ

Прекратяване на съсобственост на недвижими имоти междуобщината и физически или юридически лица

Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

Установяване на жилищни нужди – картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения /отм./ с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 ЗУПГМЖСВ

Настаняване на граждани под наем в общинското жилище

За справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно обзщинска собсвеност

Издаване на удостоверение по реда на чл. 199 от ЗУТ

Процедура по деактуване на имот на физически и юридически лица

Издаване на удостоверение за липса на задължения към общината

Процедура по предоставяне на общински концесии

Предоставяне под наем на нежилищни обекти

Извършване на вписвания в публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост