27.06.2019
Обявление

25.03.2019
Обявления

15.02.2019
Обявления

12.02.2019
Обявления

21.01.2019
Заповед № РД-17-13 от 15.01.2019 г.

16.01.2019
Съобщения

08.01.2019
Съобщение

18.07.2018
Обявление

08.05.2018
Заповед № РД-17-146 от 04.05.18 г.
Изменение на ОУП – гр. Костинброд

11.04.2018
Заповед № РД-17-102 от 11.04.18 г.

20.12.2017
Ново трасе на жп линия София – Драгоман

14.11.2017
Община Костинброд на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на обект „Модернизация на железопътен участък „гара Волуяк – гара Петърч” от км 9+200 до км 21+275” по проект „Модернизация на железопътна линия София-Драгоман”, разположен в землището на гр.Костинброд и проект за изменение на плана за регулация и застрояване на имоти, попадащи в урбанизираната територия на гр.Костинброд, в обхвата на проекта за изграждане на национален обект. Непосредствено засегнатите имоти от изменението на плана за регулация и застрояване попадат в квартали № № 66, 230а, 257(„Корейска махала”) по действащия регулационен план на гр.Костинброд.  Проекта се намира в стая № 34, ет.3 в сградата на Общинската администрация гр.Костинброд, ул. Охрид № 1 и е публикуван  на интернет страницата на Община Костинброд на адрес https://www.kostinbrod.bg. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражение, предложения и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

Община Костинброд на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на обект „Модернизация на железопътен участък „гара Волуяк – гара Петърч” от км 9+200 до км 21+275” по проект „Модернизация на железопътна линия София-Драгоман”, разположен в землището на с.Петърч, в обхвата на проекта за изграждане на национален обект, разположени в землището на с.Петърч.  Проекта се намира в стая № 34, ет.3 в сградата на Общинската администрация гр.Костинброд, ул. Охрид № 1 и е публикуван  на интернет страницата на Община Костинброд на адрес https://www.kostinbrod.bg. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражение, предложения и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

Проект за ПУП за обект “Модернизация на жп линия София-Драгоман”

09.02.2017
Република България МРРБ
Заповед

26.01.2017
Обявление
Обявление

05.07.2016
Обявление
Обявление

16.06.2016
Обявление

Размер на шрифта
Промяна на контраста