Обратно към >> Административни услуги

СПИСЪК НА УСЛУГИ – УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА

ИЗДАВАНЕ НАУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УВЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ

ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАКОННОСТ НА СТРОЕЖ

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 54 а от ЗКИР и във връзка с чл. 175 от ЗУТ

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно  устройство

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Провеждане на процедура въвод във владение на имотите по §4a и §4б  от ЗСПЗЗ

Заверка на копие на документ от технически архив

Попълване /поправка на кадастрален план

Отразяване на променената собственост в разписния списък

ПРОВЕЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА доплащане на имоти по §4 от ЗСПЗЗ

Попълване/поправка/ на план на новобразувани имоти /имоти по § 4 от ЗСПЗЗ/

Издаване на удостоверение за административен  адрес на поземлени имоти

Издаване на скицa – виза за проучване и проектиране

Издаване на удостоверение за идентичност на апартаменти в жилищни

ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ

РЕГИСТРИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА УДОСОТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V КАТЕГОРИЯ

ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ