16.02.2017
Решение № РД-05-59/16.02.2017 г.
Документация
Техническо задание/спецификация
Регистрационна форма за предварителен контрол в АОП
Информация за преписката в АОП 

16.03.2017 г.
1. Становище от АОП по чл.233 от ЗОП 

20.06.2017 г.
1. Обявление за възложена поръчка ID 792422, 
2. Информация за преписка 00035-2017-0001,
3. Договор №100 от 19.06.2017 г. с приложенията
     3.1. Ценово предложение,
3.2. Предложение за изпълнение на поръчката,
3.3. Приложения 

12.05.2021 г.

 

3786 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2017-1 Преработка на части от инвестиционен проект „Реконструкция, благоустояване и паркоустрояване на улици с о.т.926-а; о.т. 927, о.т. 926- о.т. 419 в гр. Костинброд“, „Благоустрояване, паркоустрояване на околно пространство на градска баня в УПИ IV,X,XIII в квартал 108 гр. Костинброд“ и „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в УПИ XXX в кв. 96 и прилежащите улици гр.Костинброд“ и Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на проекта.