21.02.2017
Решение

Обявление

Документация

Проекто-договор

Техническа спецификация

07.03.2017
Решение за промяна на обявление

10.03.2017
Разяснение

21.03.2017
Разяснение

04.05.201
Протокол 1

20.06.2017
Съобщение за отваряне на ценови предложения

28.07.2017
Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Доклад по чл. 60 от ППЗОП

Решение за избор на изпълнител с №РД-05-245/28.07.2017г.

01.09.2017
Договор
Приложения
Обявление

20.07.2018
Допълнително споразумение към договор 131 от 28.08.2017 г.

13.08.2018
Обявление за приключил договор

3285 посещения общо 1 посещения за деня
ОП-2017-2 публично състезание с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор по време на изпълнение на проект: „Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец” – гр. Костинброд”, по Договор за безвъзмездна помощ с № от ИСУН- BG 16 RFOP001-3.002-0029-C01 и №РД-02-37-272/28.11.2016г., по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., процедура BG 16 RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, приоритетни оси „Регионална образователна инфраструктура”