Покана до всички заинтересован лица с изх. № 08-00-20/21.02.2017 г.

Приложение 1: Техническа спецификация

Приложение 2: Индикативна оферта 

02.03.2017
1. Решение № РД-05-83/02.03.2017 г., 
2. Индикативни оферти: 
2.1. №08-00-20/1 от 28.02.2017 г от Рила Консулт ЕООД, ЕИК: 175292784,

2.2. № 08-00-20/2 от 28.02.2017 г. от Интерпром консулт ЕООД, ЕИК: 203570057,

2.3. № 08-00-20/3 от 28.02.2017 г. от Профпроект България ЕООД, ЕИК: 203728443 

2761 посещения общо 1 посещения за деня
ПК 2017 -2 за „Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура, както следва, съгласно техническата спецификация: 1: Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) за компостиращата инсталация и съпътстващата я инфраструктура; 2: Изготвяне на прединвестиционнопроучвание (ПИП) за инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и съпътстващата я инфраструктура“