Покана до всички заинтересован лица с изх. № 08-00-22/21.02.2017 г.

Приложение 1: Техническа спецификация

Приложение 2: Индикативна оферта 

02.03.2017
1. Решение № РД-05-85/02.03.2017 г. 
2. Индикативни оферти: 
2.1. №08-00-22/1/28.02.2017 г. от Рила Консулт ЕООД, ЕИК: 175292784,
2.2. № 08-00-22/2/28.02.2017 г. от  Европрограмконсулт ЕООД, ЕИК: 200821807,
2.3. № 08-00-22/3/28.02.2017 г. от  Консист Консулт ЕООД, ЕИК: 203669190, 

2447 посещения общо 1 посещения за деня
ПК 2017 – 4 за „Изготвяне на Анализ разходи-ползи към проектно предложение по процедураBG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, за нуждите на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд