Покана до всички заинтересован лица с изх. № 08-00-23/21.02.2017 г.

Приложение 1: Техническа спецификация

Приложение 2: Индикативна оферта 

02.03.2017
1. Решение № РД-05-86/02.03.2017 г. 
2. Индикативни оферти: 
2.1. №08-00-23/1 от 28.02.2017 г. от Рила Консулт ЕООД, ЕИК: 175292784,
2.2.  №08-00-23/2 от 28.02.2017 г. от Европрограмконсулт ЕООД, ЕИК: 200821807,
2.3.  №08-00-23/3 от 28.02.2017 г. от Консист Консулт ЕООД, ЕИК: 203669190

2800 посещения общо 2 посещения за деня
ПК 2017 – 5 „Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд“