28.02.2017
1. Решение № РД-05-73/28.02.2017 г.(ID774607),

2. Обявление с изх.№ 08-00-26.1/28.02.2017 г. (ID774610),

3. Документация с Технически спецификации и методики за оценка,

4. Проект на договори за Обособена позиция № 1 и №2,

5. Приложения за попълване от №1 до №8 и от №1А до №8А,

6. Документи-изходни данни за подготовка на офертите:

6.1. Архитектурно заснемане,

6.2. Техническият паспорт,

6.3.  Доклад за енергийно обследване,

6.4. Резюме към Доклад за енергийно обследване и

6.5. Сертификат към енергийно обследване за сградата.

6.6. Акт за Общинска собственост и

6.7. Скици на имота и на сградите, обект на изпълнявания проект

7. Регистрационна форма за предварителен контрол

01.03.2017
1. Решение № РД-05-78/01.03.2017 г. за одобряване на обявление за изменение, 
2. Информация по преписката ID 00035-2017-0003 в АОП

08.03.2017 г.
1. Разяснение № 70-00-97/08.03.2017 г.

20.03.2017
2.Разяснение с №70-00-123/20.03.2017г.

24.03.2017
3.Разяснение №70-00-131/24.03.2017

22.05.2017 г.
1. Протокол 1, 1.1 по реда на чл.54, ал.7 и ал.8 от ППЗОП

29.06.2017 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения

10.07.2017 г.
1. Протокол №1 по чл.54, ал.7 ППЗОП открито заседание – Утвърден, 
2. Протокол № 1.1 по чл.54, ал.7 ППЗОП закрито заседание – Утвърден, 
3. Протокол №2 по чл.54, ал.7 ППЗОП – Утвърден,
4. Протокол №3 по чл.54, ал.7 ППЗОП – Утвърден, 
5. Доклад – Утвърден, 
6. Решение № РД-05-225 от 07.07.2017 г. 

23.08.2017 г.
1. Договор №126 от 10.08.2017 г. с ID № BG16RFOP-001-3.002-0029-C01-D-03 
2. Приложения към договор, 
3. Обявление за възложена обществена поръчка, 
4. Информация по преписката в АОП. 

25.09.2017 г.
1. Договор № 148 от 18.09.2017 г., 
2. Приложения към договора: 
2.1. Ценови параметри,
2.2. Техническо предложение и график,
2.3. Други документи
3.1. Обявление за възложена поръчка – подписано, 
3.2. Обявление за възложена поръчка – публикувано 
4. Информация по преписката в АОП 

25.09.2017 г
1. Обжалване пред КЗК

20.07.2018
Допълнително споразумение към договор 148 от 18.09.2017 г.

03.08.2018 г.
1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, 
2. Информация по преписката в АОП

23.11.2018 г.
7889 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2017 – 3 „Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж на оборудване за изпълнение на проект: „Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св.Георги Победоносец“-гр. Костинброд“ по Проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0029 – ДБФП № от ИСУН – BG16RFOP001-3.002-0029-C01, № РД-02-37-272/28.11.2016 г., с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Проектиране, СМР и авторски надзор за изпълнение на проект: „Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св.Георги Победоносец“ – гр.Костинброд“, и Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на оборудване за изпълнение на проект: „Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св.Георги Победоносец“ – гр.Костинброд”