15.03.2017 г.

1. Обява 2017-3,
2. Документация за Обява 2017-3,
3. Одобрена Документация,
4. Информация за Обява 2017-3,
5. Информация за Обяви в АОП

22.03.2017
Съобщение за удължаване на срока 

23.03.2017
Разяснение

11.04.2017 г. 
1. Утвърден на 11.04.2017 г. протокол от работата на комисия по Заповед № РД-05-118/27.03.2017 г. и избор на изпълнител, 
2. Уведомление № 08-00-34/11.04.2017 г. за класиране на участници и избор на изпълнител на обществената поръчка, 
3. Покана за подписване на договор № 08-00-34/1/11.04.2017 г.

20.07.2017 г. 
1. Договор № 64 с приложения, 
2. Споразумение № 64A – 21.04.2017 г. 

3275 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2017-3 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) , с предмет : „Изготвяне на Анализ разходи-ползи към проектно предложение по процедура BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, за нуждите на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд