15.03.2017 г.

1. Обява 2017-4,
2. Документация за Обява 2017-4,
3. Одобрена Документация,
4. Информация за Обява 2017-4,
5. Информация за Обяви в АОП

17.03.2017 г.
1. Разяснение 1 

22.03.2017
Съобщение за удължаване на срока 

10.04.2017 г.

1. Утвърден Протокол,

2. Уведомление до участниците,

3. Покана за подписване на договор

20.07.2017 г. 
1. Договор № 63 от 11.04.2017 г. с приложения, 
2. Споразумение № 63А от 21.04.2017 г. 

3057 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2017-4 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд“