ПРОЦЕДУРИ ПО КАНДИДАТСТВАНЕ:

Свободните места за прием на деца за новата 2017/2018 учебна година се обявяват от директора на  детската градина на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на съответните детски заведения  в срок до 31 март на текущата година.
1. Необходимият документ при кандидатстване  е попълнено заявление по образец.
2. Заявленията се подават до директора на едно от детските заведения и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.
3. Заявленията се подават в периода от 01.04.2017 г. до 10.05.2017 г.

ПРОЦЕДУРИ ПО КЛАСИРАНЕ:

1. Класирането се извършва по график, определен от Общинска администрация. Графикът се публикува на интернет страницата  на Община Костинброд и се обявява на видно място в детските заведения от директора на детската градина.

2. Класирането се извършва от комисия за всички обявени свободни места.

3. Информация за първото класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред  детските градини на 31 май 2017 г.

4. В 10-дневен срок от обявяването на списъците, родителите/настойниците на приетите деца писмено потвърждават записването  при директора на съответното детско заведение, като подават заявление за прием по образец,  заедно с необходимите документи, доказващи общи и социални критерии.

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАПИСВАНЕ:

1. Родителите/настойниците могат да запишат всяко класирано дете на място в детска градина в рамките на срок, предвиден в графика за класиране и записване, който ще бъде обявен на 31 май 2017 г.

2. При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ Е ДА СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛАСИРАНИЯТА И ДА СПАЗВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ!

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Таня Иванова – младши.експерт „Образование и здравеопазване”
тел.:   0721/68
752

7578 посещения общо 1 посещения за деня
СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ – СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
bg Български
X