Обява

Документация и образци

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Информация за публ. в профила на купувача Обява за общ. поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

03.07.2017
Информация за удължаване срока на подаване на оферти

07.07.2017
Съобщение за отваряне на оферти

24.07.2017
Протокол №1

3836 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2017-8 чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) с предмет : „Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци, община Костинброд – изготвяне на проектна документация във връзка с получаване на разрешително за водовземане от два броя тръбни кладенци и прочистване на два броя кладенци и изграждането им“ В Раздел „Способи по чл. 20, ал. 3 от ЗОП“