28.11.2017
1. Обява 2017-9
2. Указания за участие и подготовка на офертите, Технически спецификации и методика за оценка
3. Образци за попълване
4. Проект на договор
5. Други приложения

5.1. Доклад от обследване за енергийна ефективност
5.2. Решение № 483 от 08.06.2017 г. на Общински съвет Костинброд
5.3. АОС № 210 от 30.07.2000 г.
5.4. Скица

6. Информация за Обявата в АОП

18.12.2017 г.
1. Утвърден протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП,
2. Уведомление за резултати от проведения способ за възлагане,
3. Покана за подписване на договор

09.01.2018 г.
1. Договор № 3 от 08.01.2018 г. с приложения 

2312 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2017-9 с предмет: Избор на изпълнител за реализиране на „Енергийно ефективна реконструкция на сграда на 2-ро ОУ „Васил Левски”, гр.Костинброд“, чрез инженеринг за изпълнение на еенергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат (ЕСКО ДОГОВОР)