На 20 октомври 2017 г., в Народно читалище „Иван Вазов-1947“ – малък салон, град Костинброд, се състоя заключителната пресконференция на проект „Нова възможност за независим живот”, изпълняван от община Костинброд по договор BG 05M9OP001-2.002-0233-С001, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОПРЧР) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-2.002 „Независим живот”.

Община Костинброд приключва проекта „Нова възможност за независим живот” на 1 ноември 2017г., който е на обща стойност 497 832,00 лв., а неговата продължителност  бе 21 месеца.

Основната цел на проекта бе подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания в това число  деца и възрастни над 65 години, чрез създаване на условия и интегрирани грижи за независим живот и социална интеграция в обществото.

В целевата група на проекта се включваха и самотно живеещи лица, които нямат възможност за самообслужване и се затрудняват при придвижване.

Социалните услуги, предоставяни в община Костинброд по проекта „Нова възможност за независим живот” бяха:

  1. „Личен асистент“
  2. „Домашен помощник“
  3. „Социален асистент”
  4. Предоставяне на медицински грижи в дома на потребителя и в Центъра.
  5. За лицата от целевата група беше осигурен специализиран транспорт и психологическа подкрепа.
    Ангажирани лица бяха общо 64 броя, като от тях 32 броя лични асистента, обслужващи 34 броя потребилетя;

6 броя социални асистента, обслужващи 6 броя потребителя и 6 броя домашни помощника, обслужващи 6 броя потребителя.

Участие в пресконференцията взеха: г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд и екипа на проекта: г-н Ангел Милчев- ръководител проект, г-жа Ивета Иванова-Димитрова- координатор и г-жа Невена Колева- счетоводител на проекта. Пресконференцията уважиха лични асистенти, домашни помощници, общински служители и граждани.
Ръководителят на проекта г-н Ангел Милчев благодари на гостите за присъствието и подчерта, че сред най-важните приоритети на община Костинброд винаги е било осигуряване на подкрепа на всеки един гражданин, особено ако той се намира в тежък за него момент. Проектът ще продължи да функционира видоизменен до края на 2017г. Средства се отпускат от агенция „Социално подпомагане”- Костинброд. В началото на новата година, община Костинброд се надява да продължи услугата „Домашен асистент” под друга форма.

Г-н Милчев, направи отчет на дейностите и на постигнатите резултати през всичките месеци от проекта.

Като първо спомена предоставянето на две помещения на 4-тия етаж на поликлиниката. Изграденият  нов център бе за обслужване на потребителите, след като бе изцяло ремонтиран, оборудван със офис мебели, техника, канцеларски материали и  назначени двама служителя, отговарящи на всички изисквания на проекта.

Офисът, предоставен от община Костинброд ще продължи да функционира, именно за тези цели, за подпомагането на социалната политика в общината и най-вече за хората в неравностойно положение.

Като второ ръководителят спомена, че най- голямата придобивка за община Костинброд е микробуса закупен от проекта, които ще продължи да извършва своята дейност и след приключване на проект „Нова възможност за независим живот”. Микробусът, както до сега ще продължи да обслужва хората с увреждания, като от януари месец 2018г. ще бъде и в нужда на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Центъра за обществена подкрепа „Промяна”. Пригоденото превозно средство за хората в неравностойно положение ще предоставя услугите си до всяко едно село на територията на община Костинброд.

Г-н Трайко Младенов заяви пред всички присъстващи, че краят на проект „Нова възможност за независим живот” се надява да е краят на нещо ново.

„Вече имайки поглед над всичко случващо се в община Костинброд, мога да кажа, че социалните услуги в общината са едни от най- добрите в региона и областта.

От това колко социални проекта има в една община се вижда колко европейска е тя, именно заради това имаме амбицията и желанието все повече да ги увеличаваме и развиваме.

Ще направим всичко възможно, заедно с Общински съвет- Костинброд да бъде открит и Център за временно настаняване от семеен тип на територията в община Костинброд. В многобройните ми срещи с представители на изпълнителната власт имаме пълната подкрепа за тяхното реализиране.

Като представител на управителния съвет на Югозападния съвет за развитие (ЮЗР) , ще повдигна въпроса и заедно ще се обърнем към Министерство на труда и социалната политика за своевременни последващи действия, които да задвижат процедурите и от Януари месец отново да се предлага услугата „Домашен асистент”.”

Кметът на община Костинброд благодари на екипа от колеги, с които е работил през тези две години. Най- вече благодари на заместник кметът г-н Любен Кънчев за подготовката и професионалният му избор на екип.

Г-н Младенов в заключение заяви, че ще продължава да развива социалните дейности в община Костинброд, както се вижда вече изградения нов облик на 4-тия етаж на поликлиниката. Именно там се намират три социално-здравни услуги, с изключително значение за общината: „Центъра за социална рехабилитация и интеграция”, „Български Червен кръст” и услугата „Домашен асистент”.

На пресконференцията бе дадена възможност да бъде изложено и мнението на личните асистенти, социалните асистенти и домашни помощници.

3066 посещения общо 1 посещения за деня
Заключителна пресконференция по проект „Нова възможност за независим живот”