21.12.2017 г.
1. Обява 2017-12, 
2. Одобрени указания за участие,
3. Технически спецификации,
4. Образци за попълване,
5. Извадка от КВС на терена,
6. Информация за обявата в АОП
7.Приложение към Ценово предложение 

08.01.2018 г.
1. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти,
2. Информация за публикувано удължаване на срока в АОП

23.01.2018 г.
1. Утвърден протокол по чл.97 от ППЗОП,
2. Уведомление за резултата от проведен способ № 08-00-153/23.01.2018  г.,
3. Покана за подписване на договор

2200 посещения общо 2 посещения за деня
Обява 2017-12 „Неотложни аварийно – възстановителни строителни работи за почистване и увеличаване водопроводимостта на река Сливнишка в участък от мост при с. Петърч (гарата) на път SFO 2406 до вливането на реката в река Блато, община Костинброд.”