На 20.03.18 година, кметът на община Костинброд- г-н Трайко Младенов подписа  договор с ДФ “Земеделие“ с № 23/07/2/0/00559 за рехабилитация на общинска пътна мрежа. Одобреното финансиране е по програма за развитие на селските райони – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  Проектът „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“ включва  реконструкция и рехабилитация на  участъци от общински пътища на територията на община Костинброд.

Инвестицията от 5 840 583.70 лева, от които 4 962 449,80 лв. европейско и 875 726,43 лв. национално съфинансиране, ще осигури основен ремонт на следните общински пътни отсечки:

• Общински път SFO 3410 / от „Ломско шосе“ до начало на регулация на град Костинброд, кв.Шияковци/ с обща дължина 1,165 км.

• Общински път SFO 3411 /от село Безден до начало на регулация на с.Богьовци/ с обща дължина 1,332 км.
• Участък от път SFO 2406 / от край на регулация на село Петърч до гара Петърч/ с дължина на участъка 2,550 км.
• Участък SFO 2405 / от край на регулация на село Градец до начало на землището на село Царичина/ с дължина на участъка 2,064 км.
• Общински път SFO 1403 /от Ломско шосе до ФАО в промишлена зона/ с дължина 1,568 километра

На срещата в Държавен фонд „Земеделие“ присъстваха още г-жа Теодора Гогова- зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Снежа Трендафилова- главен юрискулсулт и директор на дирекция в община Костинброд и  г-н Борислав Борисов- кмет на село Петърч.

С реализирането на настоящият проект ще бъде постигнато насърчаване на социалното приобщаване, икономическото развитие в селските райони, с акцент върху: стимулиране на местното развитие в селските райони.  Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, културата и бизнеса. Също така  водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

 

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:

  1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;
  2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;
  3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е спиране на обезлюдяването на селата и тяхното икономическо и социално възраждане.

Развитие на бизнеса в промишлената зона и облагородяването на община Костинброд, чрез лесния й достъп до селата в нейна територия.

28604 посещения общо 2 посещения за деня
Община Костинброд спечели проект за рехабилитация на общински пътища