Община Костинброд е водеща община в проектирането и изграждането на инсталации на обща стойност 17 399 308,80 лв.
На официална церемония министъра на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на общините Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге от „Регионално сдружение за управление на отпадъци“ – регион Костинброд подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за проектиране и изграждане на четири инсталации за преработка на отпадъци.

Днес 04.06.2018г. в Министерство на околната среда и водите, общините от РСУО – регион Костинброд и министъра на околната среда и водите пописаха договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“.

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 с наименование „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, на стойност 17 399 308,80 лева.

Проектно предложение за  „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд” на община Костинброд – водеща община и общините – партньори Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге получи  одобрение за финансиране на 28.05.2018г.

Проекта е от регионално значение, тъй обхваща шест общини от Софийска област – община Костинброд, община Божурище, община Годеч, община Драгоман, община Сливница и община Своге. Броя на населението на територията на изпълнение на проекта е 63410 постоянни жители в общините от РСУО – Костинброд по данни на  НСИ към 2017година, което представлява 27,40% от общото население на Софийска област.

Във връзка с поставените национални и европейски цели за намаляване депонираните отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци, общините от РСУО Костинброд – Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге, въз основа на информация от предварителни анализи и проучвания за нуждите при постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО, осигуриха инвестиции за изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране на отпадъците за:

  1. Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел тяхното оползотворяване и предотвратяване на емисиите на парникови газове в РСУО, с годишен капацитет от 20 997 т., достатъчен за постигане на целите за подготовка за повторна употреба и на отпадъчни материали и осигуряване депониране на максимум 50 % от входящия поток на отпадъците.
  2. Изграждане на три броя инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, както следва:

* Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т. в поземлен имот № 274, с. Богьовци, общ. Костинброд, с размери 31 493 кв.м, за общините Костинброд, Божурище и Годеч.

*Компостираща инсталация с капацитет 2 801 т. в поземлен имот с идентификатор 67372.92.304, област София, община Сливница, Землище гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, за общините Сливница и Драгоман.

*Компостираща инсталация с капацитет 2 109 т. в имоти, намиращи се в землището на с. Церово, за община Своге (имот № 046014 и № 046015 са в местност „Цуцановото -Бабин дол“; имот № 046012 и № 046013 са в местност „Бабин дол“ и имот № 046034 – местност „Долни Желен“).

Основната цел на одобрения проект е намаляване на количествата на депонирания входящия отпадък на изграденото Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини“, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелените отпадъци.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите по процедурата, както и осигуряването на разделното събиране на зелените и част от биоразградимите отпадъци от общините, членуващи в РСУО Костинброд, ще допринесат за постигането на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020, а именно „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Чрез изпълнение на мерките, заложени в одобрения проект на РСУО Костинброд, ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО. Целта е ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци, както и тези свързани с йерархията за управление на отпадъците:

– предотвратяване на образуването им;

– подготовка за повторна употреба;

– рециклиране;

– друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;

– обезвреждане.

Изпълнението на проекта ще допринесе за изпълнението на задължението на България като държава – членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани. Регионите, за които е идентифицирана необходимост от изграждане на инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, са включени в индикативен списък в Приложение № 3 и № 4 на НПУО и РСУО Костинброд е един от регионите идентифицирани с такава необходимост от изграждането на допълнителна инфраструктура.

Реализацията на проекта ще допринесе за постигне специфичната цел на приоритетна ос 2 „Отпадъци“, а именно „Намаляване количеството на депонираните битови отпадъци“. В допълнение, с изпълнението на проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в ЗУО и в Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. и на регионалните цели, свързани с управлението на отпадъците.

 

29441 посещения общо 1 посещения за деня
Шест общини на запад от София подписаха договор за изключително значим за гражданите им еко проект