02.11.2018 г.
03.11.2018 г.
7. Технически проекти,
8. Разрешения за строеж,
24.01.2019 г.

11.07.2019 г.

1.Информация по преписка 00035-2018-0007 в АОП,

2.Изпратено Обявление за възложена поръчка – ID: 920715 на 08.07.2019 г.,

3.Публикувано Обявление за поръчка в TED –  2019/S 132-323272,

3.1.Адрес на публикацията:   https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:323272-2019:TEXT:BG:HTML

4.Публикувано Обявление за възложена поръчка в АОП: ID 920715,

4.1.Адрес на публикация: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=920715&mode=view

5. Договор № 100 от 05.07.2019 г.  с приложения към него:

5.1. Договор  и Заповед № РД-05-187/01.07.2019 г.,

5.2. Списък на представените документи,

5.2.  Удостоверение за регистрация БУЛСТАТ,

5.3. Свидетелства за съдимост -3 бр.,

5.4.  Удостоверения по чл.87(6) от ДОПК за липса на задължения НАП – 3 бр.

5.5. Удостоверения по чл.87(6) от ДОПК от Столична община -2 бр.,

5.6. Удостоверения по чл.87(6) от ДОПК от Община Видин -1 бр.,

5.7. Удостоверения от ИА Главна инспекция по труда 3 бр.,

5.8. Удостоверение от КС,

5.9. ГФО с приложения  – 2015, 2016 и 2017 г.,

5.10. Застрахователна полица Застраховка професионална отговорност,

5.11. Списък на идентично и сходното строителство с доказателства : Удостоверения за добро изпълнение – 4 бр.,

5.12. Списък на членовете на ръководния състав, с приложения:дипломи и удостоверения;

5.13. Сертификати за системи за управление на качеството и управление на околната среда: EN ISO 14001:2015 и EN ISO9001:2015 – 6 бр.;

5.14. Удостоверение за банкова сметка;

5.15. Гаранция за договор 100 ОП 2018-7р

5.16. Техническо и ценово предложение на изпълнителя,

5.17. Удостоверения за липса на задължения към община Костинброд – 4 бр. и Заповед № РД-05-177/19.06.2019 г.,

5.18.Удостоверения по чл87(10) от НАП – 3бр.,

5.19.  Актуално състояние от Търговски регистър – 3бр.,

5.20. Споразумение за ДЗЗД,

5.21. еЕЕДОП – 4 бр.,

5.22. Покана за подписване на договор

04.06.2021

1.1. Адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=1013874;
1.2.1. Адрес на публикацията в TED(OB/S): 2021/S 107-279002 ; https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279002-2021:TEXT:BG:HTML

2.1. КСС

09.11.2021 г.
1.1. Адрес на публикацията: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1023366&newver=2

1.2. информация на преписката: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=363033

6555 посещения общо 1 посещения за деня
ОП-2018-7 Строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“