11.02.2019

1. Регистрация на процедурата за предварителен контрол в SSI: 20190204-00035-0060,
2. Решение № РД-05-42/08.02.2019 г. – ID: 893504,
3. Обявление №08-00-14.1/08.02.2019 г. – ID: 893515

13.02.2019 г.
1. Публикувано Обявление в 31 брой на ОВ, серия S № 2019/S 031-069755 с Номер на документа 69755-2019:
2. Адрес на публикацията в TED:  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69755-2019:TEXT:BG:HTML
3. Утвърдена документация с указания за подготовка на оферти, Технически спецификации, Методика за оценка, Образци за попълване и Проект на договор и еЕЕДОП,
4.  Информация по преписката в АОП – ID: 00035-2019-0002

25.02.2019 г.
1. Решение за одобряване на обявление за изменение № РД-05-54/21.02.2019 г., 
2.  Информация по преписката в АОП – ID: 00035-2019-0002,
3.  Публикувано в АОП, Решение за одобряване на обявление за изменение № РД-05-54/21.02.2019 г.- ID:896064

26.02.2019 г.
1. Публикувано Обявление в брой 40 на ОВ, серия S № 2019/S 040-091367 с Номер на документа 91367-2019; 2019-OJS040-091367-bg
и вътрешен референтен 19-089788-001; референтен № TED14/2019-896064
2. Адрес на публикацията в TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91367-2019:TEXT:BG:HTML
3. Документация_към обявление за изменение и еЕЕДОП,
4.  Информация по преписката в АОП – ID: 00035-2019-0002 за публикация в TED

12.04.2019
Протокол 1.1
Протокол 1.2

07.05.2019
Съобщение за отваряне на ценови оферти

29.05.2019
Протокол 2
Протокол 3.1
Протокол 3.2
Доклад
Решение за избор на изпълнител

04.07.2019
1.Информация по преписка 00035-2019-002 в АОП
2.Изпратено обявление за възложена поръчка
3.Публикувано обявление за поръчка в TED
4.Публикувано обявление за възложена поръчка в АОП
5.Договор с приложения – zip архив

 • 5.1. Договор № 94 от 28.06.2019г.
 • 5.2.Гаранция за изпълнение на договора
 • 5.3.Удостоверение за липса на задължения община Костинброд
 • 5.4.Сертификати за управление на качеството ISO 90012015
 • 5.5. Отчет приходи и разходи и счетоводен баланс участници
 • 5.6.Списък на услугите сходни с предмета на поръчка през последните 3 години
 • 5.7.Договор за обединение и Справка Регистър булстат
 • 5.8. Свидетелство за съдимост участници обединение
 • 5.9.Удостоверения за липса на задължения от Столична община
 • 5.10. Удостоверения от ИА Главна инспекция по труда
 • 5.11. Удостоверения по ДОПК за липса на задължения от НАП
 • 5.12. Техническо и ценово предложение на изпълнителя

01.02.2024

1.1. Адрес на публикацията:https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F20_2014&id=1046752&mode=view
3015 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2019-2 Осигуряване на външна експертна помощ при организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“