Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с.Драговищица, община Костинброд"

Прекратена с Решение №190/14.03.2012г. на Кмета на Община Костинброд, обявено в Регистъра на обществените поръчки под ID №475147 на поръчка с уникален №00035-2012-0001

2661 посещения общо 1 посещения за деня
Обществена поръчка